Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında İstihdam Edilecekler Hakkında Yönetmelik


Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18/4/2014 No : 2014/6289
 
Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 9/5/2014 No : 28995
 
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
 
Genel Esaslar

 
 
 
Amaç
 
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin istihdam usul ve esaslarını düzenlemektir.
 

Kapsam
 
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik,
 

a) 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 64 üncü maddesi, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesinin sekizinci fıkrası, 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamına girenler hariç olmak üzere 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp ve vazife malulü sayılanlardan; malullerin kendileri veya eş veya çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kendisi veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişi, bu kapsamda olup da hayatını kaybedenlerin eş veya çocuklarından birisi ile ana, baba veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişi, ana, baba ve kardeşi yoksa eş veya çocuklarından toplam iki kişi, eş veya çocuğu yoksa ana veya babası ile kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişi, ana veya babanın bu hakkı kullanmaması durumunda ise bir diğer kardeşi olmak üzere toplam iki kişi,
 
b) 5434 sayılı Kanunun mülga 45 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen haller kapsamında vazife malulü sayılan; Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erbaş ve erler dahil askeri personeli ile Emniyet Teşkilatından Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup personelden; malullerin kendileri veya eş veya çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kendisi veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişi; bu kapsamda olup da hayatını kaybedenlerin eş veya çocuklarından birisi ile ana, baba veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişi, ana, baba ve kardeşi yoksa eş veya çocuklarından toplam iki kişi, eş veya çocuğu yoksa ana veya babası ile kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişi, ana veya babanın bu hakkı kullanmaması durumunda ise bir diğer kardeşi olmak üzere toplam iki kişi,
 
c) (b) bendi kapsamına girenler hariç olmak üzere 5434 sayılı Kanunun mülga 45 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında olup vazife malulü sayılanlardan; malullerin kendileri veya eş ve çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kendisi veya kardeşlerinden birisi, bu kapsamda olup da hayatını kaybedenlerin ise eş veya çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişi,
 
ç) 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamında vazife malulü sayılanlar ile 17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında aylık bağlananlardan terör eylemleri nedeniyle engelli hale gelmiş olanların kendisi veya eş veya çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kendisi veya kardeşlerinden birisi; bu kapsamda olup da hayatını kaybedenlerin ise eş veya çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişi,
 
d) Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna ait fabrika, işletme, müessese veya bağlı ortaklıklarında görevli olanlardan patlayıcı maddelerin üretimi, incelenmesi, muhafazası, nakli, imha edilmesi ve zararsız hale getirilmesi sırasında oluşacak patlamalardan dolayı hayatını kaybedenlerin eş veya çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişi, ile ilgili olarak yukarıda belirtilen hak sahipliği sonucunu doğuran durumların gerçekleşmesi halinde istihdam hakkı sahiplerinin istihdam edilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

 
 
Dayanak 
 
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 3713 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
 
Tanımlar
 
MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
 

a) Bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını,
 
b) Başkanlık: Devlet Personel Başkanlığını,
 
c) Hak sahibi: 3713 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında istihdam talebinde bulunma hakkına haiz kişiyi,
 
ç) İstihdam hakkı sahibi: Hak sahiplerinden Bakanlıkça tespit edilerek istihdam edilmek üzere Başkanlığa bildirilen kişiyi,
 
d) Kanun: 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununu,

 
ifade eder.
 

 

İKİNCİ BÖLÜM
 
Başvuru, Hak Sahiplerinin Tespiti ve İhtilafların Giderilmesi

 

Başvuru usul ve esasları
 
MADDE 5- (1) Başvurular; istihdam talep formu doldurulmak suretiyle istihdam hakkından yararlanmak isteyenlerin ikamet ettikleri ildeki aile ve sosyal politikalar il müdürlüğüne yapılır.
 
(2) Anne veya babanın istihdam hakkını kullanabileceği durumda, annenin başvurusunda babanın, babanın başvurusunda da annenin istihdam hakkından feragat ettiğine dair beyan alınır. Kardeşlerden birisinin bu istihdam hakkını kullanabilmesi için, hak sahibi anne ve baba ile diğer kardeşlerin istihdam hakkından feragat ettiklerine dair beyan alınır.
 
(3) Anne, baba veya kardeşlerin istihdam hakkını kullanabileceği durumda, anne veya babanın başvurusunda kardeşlerden istihdam hakkından feragat ettiklerine dair beyan istenilmez. Bu hakkı kardeşlerden birinin kullanmak istemesi halinde, hak sahibi anne, baba ve diğer kardeşlerden istihdam hakkından feragat ettiklerine dair beyan alınır.
 
(4) Eş veya çocuğun istihdam hakkını kullanabileceği durumda, eşin başvurusunda çocuklardan istihdam hakkından feragat ettiklerine dair beyan istenilmez. Çocuğun başvurusunda ise hak sahibi eş ve diğer çocuklardan istihdam hakkından feragat ettiklerine dair beyan alınır.
 
(5) Sadece kardeşlerin istihdam hakkını kullanabileceği durumda, diğer hak sahibi kardeşlerden istihdam hakkından feragat ettiklerine dair beyan alınır.
 
(6) Malulün hak sahibi eşi veya çocuğu varsa kardeşleri iş hakkından yararlanamaz. Malulün hayatta olması ve istihdam hakkını kendisinin kullanmaması veya kullanamaması halinde; öncelikle lehine feragat verdiği eşi veya çocuğu, eşi veya çocuğunun bulunmaması durumunda ise lehine feragat verdiği kardeşi istihdam hakkından faydalanabilir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakla birlikte bu Yönetmelik hükümlerine göre ayrıca istihdam hakkı bulunan malullerin istihdam hakkından lehine feragat verdiği eşi veya çocuğu, eşi veya çocuğunun bulunmaması halinde lehine feragat verdiği kardeşi yararlanır.
 
(7) İki hak sahipliği durumunda hak sahibi eş veya çocuğun bulunması halinde, bunların kullanabileceği istihdam hakkından anne, baba veya kardeşler yararlanamaz.
 
(8) İki hak sahipliği durumunda hak sahibi anne, baba veya kardeşin bulunması halinde, bunların kullanabileceği istihdam hakkından eş ve çocuklar yararlanamaz.
 
(9) Feragat beyanı noter huzurunda yazılı olarak düzenlenir.
 
(10) Aşağıda sayılanlar hak sahibi sayılmazlar:
 

a) Bir başkasının bakımına muhtaç olacak derecede engelli olanlar.
 
b) Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlarda görev yapanlar ile istihdam hakkını sağlayan olayın meydana geldiği tarihten sonra söz konusu kurum ve kuruluşlarda görev yapmakta iken bu görevinden ayrılmış olanlar.
 
c) Başvuru tarihi itibarıyla kırkbeş yaşını doldurmuş olanlar.

 

Hak sahibi tespit komisyonu
 
MADDE 6- (1) İllerde vali veya görevlendirdiği vali yardımcısı başkanlığında; aile ve sosyal politikalar il müdürü, sosyal güvenlik il müdürü ile aile ve sosyal politikalar il müdürünün teklifi üzerine vali tarafından görevlendirilen bir kişiden oluşan hak sahibi tespit komisyonu kurulur.
 
(2) Hak sahibi tespit komisyonu, gündem olması halinde başvuruları görüşmek üzere haftada en az bir kez toplanır.
 
(3) Hak sahibi tespit komisyonu oyçokluğuyla karar alır. Oylama sonucunda eşitlik olması halinde başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır.
 

Hak sahiplerinin tespiti
 
MADDE 7- (1) Başvurunun yapıldığı il müdürlüğünde yer alan hak sahibi tespit komisyonu, başvuruya esas konunun Kanun kapsamında olup olmadığını durum belgesi ile tespit eder.
 
(2) Durum belgesi ile Kanun kapsamına girdiği tespit edilen başvuru dosyalarındaki başvuru sahiplerinin istihdam hakkı sahibi olup olmadığı aynı Komisyon marifeti ile istihdam hak sahipliği belgesi ile tespit edilir.
 
(3) İkinci istihdam hakkını kullanmak üzere yapılan başvurularda yeniden durum belgesi düzenlenmeksizin doğrudan
 
istihdam hak sahipliği belgesi düzenlenir.
 
(4) Belgelerin düzenlenmesi için gerekli her türlü bilgi ve evrak, hak sahibi tespit komisyonunca başvuru sahiplerinden veya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilir.
 
(5) Başvuruya esas konunun Kanun kapsamına girmediğinin veya girse bile başvuru sahibinin istihdam hakkı sahibi olmadığının tespiti halinde, aile ve sosyal politikalar il müdürlüğü tarafından ilgililere gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bilgi verilir. Buna ilişkin her türlü belge ve başvuru sahiplerine gönderilen yazılar Bakanlığın ilgili modülüne yüklenir.
 

Bakanlığa bildirim
 
MADDE 8- (1) Durum belgesi ve istihdam hak sahipliği belgesi ile bunların düzenlenmesine dayanak teşkil eden her türlü belge ve yazılar elektronik ortamda Bakanlık il müdürlükleri tarafından ilgili modül üzerinden Şehit Yakınları ve Gaziler Daire Başkanlığına gönderilir.
 
(2) Bakanlıkça yapılan inceleme sonucu düzenlenen belgelerde eksiklik veya mevzuata aykırılık bulunması halinde, gerekçeleri açıklanarak kararın düzeltilmesi veya eksikliklerin giderilmesi için belgeler elektronik ortamda ilgili Bakanlık il müdürlüğüne iade edilir. İade gerekçesini ortadan kaldıracak yeni bir bilgi ve belge bulunmadığı takdirde, ilgili İl müdürlüğünce söz konusu karar düzeltilerek ve eksik belgeleri tamamlanarak elektronik ortamda yeniden Bakanlığa gönderilir.
 
(3) Bakanlıkça ihtiyaç duyulması halinde, başvurularla ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarından bilgi, belge veya görüş istenebilir. Kamu kurum ve kuruluşları söz konusu talepleri öncelikle yerine getirmekle yükümlüdür.
 
(4) Bu Yönetmelikte öngörülen belge ve formlar Bakanlıkça belirlenir.
 

İstihdam hakkının kullanımı ile ilgili ihtilafın giderilmesi
 
MADDE 9- (1) Hak sahipleri arasında ihtilafın ortaya çıkması durumunda, istihdam hakkının kim tarafından kullanacağına karar vermek üzere illerde valinin veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında, il jandarma komutanı, il emniyet müdürü, aile ve sosyal politikalar il müdürü, sosyal güvenlik il müdürü ve aile ve sosyal politikalar il müdürünün teklifi üzerine vali tarafından görevlendirilen bir kişiden oluşan uyuşmazlık komisyonu kurulur. Yetkili uyuşmazlık komisyonu, istihdam talep başvurusunu ilk yapan hak sahibinin ikamet ettiği ildeki komisyondur.
 
(2) Uyuşmazlık komisyonu, hak sahiplerinden en az birinin veya hak sahibi tespit komisyonunun başvurusu üzerine toplanır.
 
(3) Uyuşmazlık komisyonu;
 

a) Anne ile babanın,
 
b) Çocukların,
 
c) Kardeşlerin,

 
her birinin kendi aralarında çıkan ihtilaflarda yetkilidir.
 
(4) Uyuşmazlık komisyonu, öncelikli olarak başvuru yapıp yapmadığına bakmaksızın diğer hak sahiplerinin istihdam talepleri olup olmadığını tespit etmek üzere yazı ile beyanlarını ister. İlgililer bu durumun kendilerine tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde yazılı olarak beyanlarını vermek zorundadırlar. Bu husus beyan talep yazısında ilgililere bildirilir. Bu süre içinde yazılı beyan verilmemesi durumunda istihdam hakkından vazgeçilmiş sayılır.
 
(5) Uyuşmazlık komisyonu, istihdam talebinde bulunan hak sahipleri arasında bu hakkı kimin kullanacağına karar verirken ilgililerin mal varlığı, diğer aile fertlerini geçindirebilme, öğrenim durumu, yaş ve adli sicil kaydı gibi hususları gözönünde bulundurur.
 
(6) Uyuşmazlık komisyonu oyçokluğuyla karar alır. Oylama sonucunda eşitlik olması halinde başkanın oyu yönünde
 
karar alınmış sayılır.
 
(7) Uyuşmazlık komisyonu kararı istihdam talebinde bulunan hak sahiplerine en geç otuz gün içerisinde tebliğ edilir. Hak sahipleri tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde uyuşmazlık komisyon kararına yazılı olarak itiraz etmedikleri takdirde karar kesinleşir. İtiraz halinde, uyuşmazlık komisyonu itirazı otuz gün içinde karara bağlar. Kesinleşen uyuşmazlık komisyonu kararı Bakanlığa gönderilir. Bakanlığa gelen kararın mevzuata aykırı olduğunun belirlenmesi halinde, gerekçesi açıklanarak kararın düzeltilmesi istenilir. Bakanlıkça belirtilen gerekçeyi ortadan kaldıracak yeni bir bilgi ve belge bulunmadığı takdirde, uyuşmazlık komisyonu kararını düzelterek Bakanlığa gönderir.
 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 
Atama Usul ve Esasları

 

Kadro ve pozisyonlara ilişkin hususlar
 
MADDE 10- (1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu kurum ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları, özel kanunla kurulan diğer her türlü kamu kurum ve kuruluşları; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarının ve sürekli işçi kadrolarının %2’sini hak sahiplerinin istihdamı için ayırmak zorundadır. Kapsamda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili mevzuatı uyarınca yapılan kadro ve pozisyon değişikliklerinin, toplam kadro ve/veya pozisyon sayısının %2’si sürekli işçi kadroları ile memur ve hizmetli unvanlı kadro ve/veya pozisyonlar olacak şekilde yapılması esastır.
 
(2) Kamu kurum ve kuruluşları bildirecekleri %2 oranındaki kadrolarını eşit bir şekilde olmak üzere memur ve hizmetli unvanlı memur kadrolarından ayırmak zorundadır. Diğer personel statüleri için Başkanlıkça belirlenen aynı ve eşdeğer unvanlar esas alınır.
 
(3) Kamu kurum ve kuruluşları ayırdıkları %2 oranındaki kadro ve pozisyonların unvan ve sayısını her yılın şubat ve ağustos aylarının son gününe kadar Başkanlığa bildirirler. Bildirimler Başkanlığın e-uygulama sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılır.
 
(4) Kamu kurum ve kuruluşlarınca atama yapılabilecek kadro ve pozisyonların bildirilmemesi veya unvan bazında ihtiyacın karşılanamaması durumunda Başkanlıkça kapsamdaki kamu kurum ve kuruluşlarının münhal kadro ve pozisyonlarına re’sen atama teklifi yapılır.
 
(5) Bu Yönetmelik hükümlerine göre atama yapılmak üzere Başkanlığa bildirilen boş kadro ve pozisyonlara, Başkanlık tarafından uygun görüş verilmeden ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca herhangi bir atama yapılamaz.
 
(6) Kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına, ilgili mali yılda 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesi kapsamında yapabilecekleri toplam atama sayılarının ne kadarını bu madde kapsamında yapılacak atamalar için ayıracağı ve buna ilişkin diğer hususlar Başbakan onayı ile belirlenir.
 

Atama ve göreve başlama
 
MADDE 11- (1) Hak sahiplerinden Bakanlıkça isimleri bildirilenlerin durumlarına uygun münhal kadro veya pozisyonlara Başkanlıkça il tercihleri de gözönünde bulundurularak bildirim tarihinden itibaren kırkbeş gün içinde atama teklifleri yapılır.
 
(2) Kamu kurum ve kuruluşları, atama teklifi yapılanların Kanunla belirtilen istisnalar dışında teklif edilen kadro veya  pozisyonların gerektirdiği atanma şartlarını taşıyıp taşımadıklarını kontrol etmekle yükümlüdürler.
 
(3) İlgili mevzuat ile belirlenen atanma şartlarına haiz olmayanların atama işlemleri yapılmaz. Atandıktan sonra şartları taşımadığı tespit edilenler hakkında ilgili mevzuat uyarınca işlem tesis edilir.
 
(4) Kamu kurum ve kuruluşları, atama teklifinin intikalinden itibaren otuz gün içinde atama işlemlerini tamamlar ve atama emrini 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgililere tebliğ eder. Güvenlik soruşturmasına ya da arşiv araştırmasına gerek duyulan görevlerde bu süre, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının sonuçlanmasından itibaren başlar.
 
(5) Atama ve göreve başlatma işlemlerinin sonucu, kamu kurum ve kuruluşları tarafından işlemlerin tamamlanmasını takip eden onbeş gün içinde Başkanlığa bildirilir.
 
(6) İlgililerin işe başlama sürelerine ve işe başlamama hâlinde yapılacak işlemlere ilişkin olarak 657 sayılı Kanunun 62 nci ve 63 üncü maddeleri hükümleri uygulanır.
 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 
Çeşitli Hükümler

 

Ataması yapılanların yeniden başvurması
 
MADDE 12- (1) Atama onayı alınmasına rağmen göreve başlamayanlar, ataması yapılanlardan görevlerinden ayrılanlar ile görevlerine son verilenler bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden başvuruda bulunamazlar.
 
(2) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, bu Yönetmelik hükümlerine göre ataması yapılanlardan, özelleştirme uygulamaları nedeniyle ilgili mevzuatı çerçevesinde Başkanlığa bildirilmesi gerekenlere ilişkin ayrı bir liste hazırlayarak Başkanlığa bildirir.
 
(3) Bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında bulunanlardan 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına istinaden atanacaklar hakkında Kanunun atamaya ilişkin hükümleri uygulanır.
 

Tereddütlerin giderilmesi
 
MADDE 13- (1) Bu Yönetmelik kapsamında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye, gerekli bilgi ve belgeleri istemeye, araştırma ve inceleme yapmaya veya yaptırmaya ve uygulamayı yönlendirmeye ilgisine göre Bakanlık veya Başkanlık yetkilidir.
 

Kura usulü ile atama
 
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Kanunun geçici 13 üncü maddesi gereğince, Bakanlıkça tespit edilerek Başkanlığa bildirilenlerin atama teklifleri 31/12/2015 tarihine kadar kura usulü ile yapılır.
 
(2) Kuranın yapılacağı tarihler Bakanlığın görüşü alınarak Başkanlık tarafından belirlenir. Başkanlık tarafından birden fazla kura dönemi belirlenebilir. Bakanlık tarafından Başkanlığa bildirilenler, bildirim tarihinden sonraki ilk kuraya dahil edilirler. Kura sonuçları Başkanlığın resmi internet sitesinden ayrıca duyurulur.
 
(3) Kura sonucunda belirlenen atama teklifleri Başkanlıkça ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirilir.
 

Özel durumlar
 
GEÇİCİ MADDE 2- (1) Kanunun ek 1 inci maddesindeki değişikliğin yürürlüğe girdiği 2/8/2013 tarihinden önce Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında istihdam hakkı bulunanlardan kırkbeş yaşını dolduranlar, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde iş talebinde bulunmaları halinde bir defaya mahsus olmak üzere Kanunda belirtilen sınırlamalar çerçevesinde istihdam hakkından yararlandırılır. Kanunun ek 1 inci maddesinde 6495 sayılı Kanunla yapılan değişiklik neticesinde 2/8/2013 tarihinden sonra istihdam hakkı kapsamına yeni alınanlar bu fıkra hükmünden yararlanamaz.
 
(2) Kamu kurum ve kuruluşları yapılacak atamalar için %2’lik kontenjanlarını 10 uncu madde çerçevesinde 1/1/2016 tarihinden itibaren Başkanlığa bildirmekle yükümlü olup bu tarihe kadar herhangi bir bildirimde bulunmayacaklardır.
 
(3) Kanunun ek 1 inci maddesinde 6495 sayılı Kanunla yapılan değişiklik neticesinde istihdam hakkı elde etmiş ve 2/8/2013 tarihi itibarıyla kırkbeş yaşını doldurmamış olup da bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar kırkbeş yaşını doldurmuş olanlar, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde başvurmaları halinde bir defaya mahsus olmak üzere kırkbeş yaş sınırlaması hariç Kanunda belirtilen diğer şartlar çerçevesinde istihdam hakkından yararlanır.
 
(4) Kanunun ek 1 inci maddesi ile geçici 13 üncü maddesi kapsamında 31/12/2015 tarihine kadar yapılacak atamalar, yılı merkezi yönetim bütçe kanunlarında yer alan kısıtlamalara tabi değildir.
 

Yürürlük
 
MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 

Yürütme
 
MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.