Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına Yapılan Şartlı Bağışlardan Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Verilmesi Hakkında Yönetmelik


Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28078

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılacak şartlı bağışlardan ihtiyaç sahibi yüksek öğrenim öğrencilerine burs verilmesinde uyulacak usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Burs: Bu Yönetmelik hükümlerine göre öğrenciye karşılıksız verilen parayı,
b) Genel Müdürlük: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünü,
c) Öğrenci: Bu Yönetmelik kapsamında burs verilmesi öngörülen ihtiyaç sahibi yüksek öğrenim öğrencilerini,
ç) Şartlı bağış: Bağışçının yüksek öğrenim öğrencilerine burs verilmesi iradesine ve diğer şartlarına uygun kullanılması gereken parayı,
d) Vakıf: 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu uyarınca her il ve ilçede kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarını,
ifade eder.
 

İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama HükümleriBurs verilmeyecek öğrenciler
MADDE 6 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarınca bakım altına alınan ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs alan öğrencilere burs verilmez.
(2) Bağışçının, öğrencinin özelliklerini ayrıca şarta bağladığı durumlarda birinci fıkra hükmü uygulanmaz.


İstenecek belgeler
MADDE 9 – (1) Burs için başvuracak öğrencilerden aşağıdaki belgeler istenir.
a) Elektronik ortamda fotoğraflı olarak doldurulacak EK-1’de yer alan burs başvuru formu.
b) Öğrenci olunduğunu gösterir belge.
c) Öğrencinin şehit veya gazi yakını olması hâlinde bu yakınlığı gösterir belge.
ç) Öğrencinin (Değişik ibare:RG-17/11/2016-29891) (1) engelli olması hâlinde (Değişik ibare:RG-17/11/2016-29891) (1)  engel oranını gösterir belge.
d) İlanda belirtilen diğer belgeler.