Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Sayısal Oyunlar Yönetmeliği


Resmi Gazete Tarihi: 25.04.2001                Resmi Gazete Sayısı: 24383

 
Bayilik Ruhsatı Verilme Şartları 

Madde 24 — Bayilik ruhsatı verilmesi; 

a) Bayilik ruhsatı verilecek gerçek kişilerin aşağıda belirtilen şartları taşıması gerekir: 
1) 18 yaşını bitirmiş veya kazai rüştünü kazanmış olmak, 

2) Dolandırıcılık, hırsızlık, zimmet, rüşvet, ihtilas, irtikap, kaçakçılık, sahtekarlık, hileli iflas veya vergi kaçakçılığı nedeni ile hürriyeti bağlayıcı ceza almış veya ağır cezayı gerektiren suçlardan birinden hüküm giymiş olmamak, 

3) Akıl hastalığı nedeni ile özürlü bulunmamak, vesayet veya hacir altına alınmamış olmak. c) Bayilik verilmesinde izlenecek yöntem:3) (Değişik:R.G. 22/03/2005-25763) İdarece, yerleşim yerlerinde bayilik verme ihtiyacının bulunması halinde başbayiler ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun değişik 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılanlara bir yıldır faaliyet gösteriyor olma şartı aranmaksızın ve 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre çalışma gücünün en az yüzdekırk (%40) ını kaybetmiş olanlardan bu maddedeki diğer koşulları taşıyan gerçek kişilere kura çekilişine tabi tutulmaksızın öncelik tanınır.