Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği


Resmi Gazete Tarihi: 25/11/2016     Resmi Gazete Sayısı: 29899
BİRİNCİ BÖLÜM


Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve resmi ortaokullar, imam-hatip ortaokulları, ortaöğretim kurumlan ile özel eğitim okullarındaki yatılılık, bursluluk, sosyal yardımlar ve okul pansiyonlarıyla ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2- 
(1) Bu Yönetmelik; 17/6/1982 tarihli ve 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun ile 11/8/1982 tarihli ve 2698 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3-
 (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a)  Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
b)  Belletici öğretmen: Okul pansiyonlarında görevli oldukları günlerle sınırlı olmak üzere, yatılı öğrencilerin eğitim öğretim ve gözetimleri ile ilgili iş ve işlemleri yürüten öğretmeni,
c)  Burslu öğrenci: Bakanlıkça yapılan bursluluk sınavını kazanan ve bursluluk kaydını yaptıran öğrenciyi,
ç) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen süreyi,
d)  Etüt: Öğrencilerin, belletici öğretmen ve/veya nöbetçi belletici öğretmenin gözetim ve denetimi altında, derse ve sınavlara hazırlanma, ödev yapma, okulda öğrendiklerini pekiştirme ve benzeri etkinlikleri gerçekleştirmeleri için okul yönetimince belirlenen çalışma saatlerini,
e)  Evci öğrenci: Velinin yazılı talebi doğrultusunda bildirilen adreste okul yönetimince kalmasına izin verilen öğrenciyi,
f)  Kapasite: Bakanlık onayı ile pansiyonlarda yatılı barındırılabilecek azami öğrenci sayısını,
g)   Kılavuz: Bursluluk sınavıyla ilgili başvuru, tercih, yerleştirme ile diğer usul ve esasları kapsayan ve Bakanlıkça elektronik ortamda yayımlanan dokümanı,
ğ) Kontenjan: Pansiyon kapasitesi dikkate alınarak okul türü ve sınıflara göre her yıl paralı veya parasız yatılı ve burslu olarak alınacak öğrenci sayısını,
h)  Nöbetçi belletici öğretmen: Gece dahil görev yapan belletici öğretmeni,
ı) Okul: Bakanlığa bağlı örgün ve resmi ortaokullar, imam-hatip ortaokulları, ortaöğretim kurumlan ile özel eğitim okullarını,
i)  Öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihten bir sonraki ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi,
j) Pansiyon: Okullarda yatılı olarak öğrenim gören öğrencilerin barınma, beslenme, etüt ve diğer sosyal ihtiyaçlarının karşılandığı yeri,
k) Paralı yatılı öğrenci: Ortaöğretim kurumlan pansiyonlarında ücret karşılığında barınan örgün ve resmi ortaöğretim kuramlarında öğrenim gören öğrenciyi,
1) Parasız yatılı öğrenci: Okullarda parasız yatılı okuma hakkı elde eden öğrenciyi,
m) Veli: Öğrencinin annesini, babasını veya kanuni sorumluluğunu üstlenmiş kişiyi,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yatılılık ve Bursluluk Başvuruları ile Maddi Durum Tespiti


Yatılılık ve bursluluk başvuruları .........

MADDE 4- 
(1) Yatılılık başvurusu;
a)    Ortaöğretim kuramlarında bu Yönetmelik hükümlerine göre öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürlüğüne,
b)   Ortaokul veya imam-hatip ortaokullarında 26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kuramları Yönetmeliği hükümlerine göre okul müdürlüklerine,
c)   Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için 31/5/2006 tarihli ve 26184 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine göre okul veya kurum müdürlüklerine,
yapılır,
(2)  Parasız yatılılığa başvuracak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır.
a)  Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b)   Ortaokullar, imam-hatip ortaokulları ve özel eğitim ortaokullarının 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıfları ile ortaöğretim kuramlarının hazırlık sınıfı ve 9 uncu, 10 uncu, 11 inci ve 12 nci sınıflarında öğrenci olmak.
c)  Bir önceki ders yılında okul değiştirme cezası almamış olmak.
ç) Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının dört katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak.
d)  Yatılı okumasına engel rahatsızlığı bulunmadığına dair hekim raporu almak.
(3)  Paralı yatılılığa başvuracak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır.
a)  Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b)   Resmi ve örgün ortaöğretim kuramlarına devam ettiğini belirten öğrenci belgesine sahip olmak.
c)  Bir önceki ders yılında okul değiştirme cezası almamış olmak.
ç) Yatılı okumasına engel rahatsızlığı bulunmadığına dair hekim raporu bulunmak.
(4)    Bursluluk sınavına başvuru, kılavuzda belirtilen esaslara göre, velinin yazılı başvurusu üzerine öğrencinin öğrenim gördüğü okul veya kurum müdürlüğünce elektronik ortamda yapılır.
(5)  Bursluluk sınavına başvuracak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır.
a)  Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b)   Ortaokullar, imam-hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıfları ile ortaöğretim kuramlarının hazırlık sınıfı ve 9 uncu, 10 uncu ve 11 inci sınıflarında öğrenci olmak.
c)    Ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme cezası almamış olmak.   .
ç) Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının dört katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak.
……….

Kontenjan dağılımı
MADDE 10-
 (1) Her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının;
a)  %10’u 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamına giren öğrenciler ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun veya bu Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlar, 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 45 inci, 56 ncı, mülga 64 üncü maddeleri ve 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi kapsamında harp veya vazife malulü sayılanların öğrenci olan çocuklarına,
b)  %5’i Bakanlığa bağlı resmi okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışan, emekli olan ya da vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına,
c)   %5’i ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imam-hatip ortaokulu bulunmayan öğrencilere,
ç) %80’i (a), (b) ve (c) bentleri dışındaki diğer öğrencilere,
ayrılır.
(2)  Birinci fıkradaki kontenjanlardan; (a) ve (c) bentlerinde belirtilen kontenjanların dolmaması halinde kalan kontenjan diğer öğrencilere ayrılan %80’lik kontenjana ilave edilir. Öğretmen çocuğuna ayrılan %5’lik kontenjanın dolmaması halinde ise kalan kontenjan öğretmen dışındaki Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı kadrolarında çalışan diğer eğitim personeli çocukları için kullanılır, buna rağmen dolmaması halinde kalan kontenjan %80’lik kontenjana ilave edilir.
(3)    Öğrencilerin birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kontenjan kapsamında olduklarını bursluluk sınavına veya parasız yatılılığa başvuru sırasında belgelendirmeleri gerekir.
(4)   Ortaöğretim kuramlarının pansiyonlarında her yıl tespit edilen boş kontenjanın %80’i parasız yatılı, %20’si paralı yatılı öğrencilere ayrılır.
(5)   Her yıl tespit edilen boş kontenjanın sınıflar bazında dağılımı; sınıf bazında başvuran öğrenci sayısının, toplam boş kontenjan ile çarpımının toplam başvuran öğrenci sayısına bölümü ile elde edilen sonuca göre yapılır.
(6)     Yatılı öğrenci yerleştirme esasları doğrultusunda açık kalan paralı yatılı kontenjanlarına parasız yatılı, parasız yatılı kontenjanlarına ise paralı yatılı öğrenciler bir ders yılıyla sınırlı olmak üzere yerleştirilebilir. Bu şartlarda yerleştirilen öğrenciler durumlarına uygun kontenjan açığı bulunması halinde öncelikli olarak bu kontenjanlardan yararlandırılır.
(7)  Yeni hizmete açılacak pansiyonların kontenjanı, öğrencilerin öğrenim gördükleri program türü ve süreleri gözönünde bulundurularak sınıflara göre dengeli şekilde dağıtılır.
……….

Parasız yatılılığa doğrudan yerleştirme
MADDE 12-
 (1) Aşağıdaki öğrenciler boş kontenjanlara süre kaydı aranmaksızın parasız yatılı olarak yerleştirilir.
a)  2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamındaki öğrenciler.
b)  5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamındaki öğrenciler.
c)    3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun veya bu Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlar, 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 45 inci, 56 ncı, mülga 64 üncü maddeleri ve 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi kapsamında harp veya vazife malulü sayılanların öğrenci olan çocukları.
ç) Doğal afet ve savaş gibi olağanüstü durumlar nedeniyle korunmaya muhtaç duruma düşen öğrenciler.
d)    Bakanlığa bağlı resmi ilköğretim ve ortaöğretim kuramlarında öğretmen olup görevli bulundukları yerleşim biriminde çocuklarının devam edeceği düzeyde ve türde okul bulunmayanların öğrenci olan çocukları.
e)     Başbakanlığın izniyle ülkemizde okutulmak üzere getirilen yabancı uyruklu öğrenciler. •
(2)     Ortaokul veya imam-hatip ortaokulu bulunmayan yerleşim birimlerindeki öğrenciler, yatılı bölge ortaokullarına veya yatılı imam-hatip ortaokullarına yerleştirilir.
(3)  Ortaokul, imam-hatip ortaokulu veya özel eğitim ortaokulunu tamamlayan görme, işitme veya ortopedik engelli öğrenciler bu durumlarını belgelendirmeleri halinde durumlarına uygun ortaöğretim kuramlarına parasız yatılı olarak yerleştirilir.

Ortaöğretim kurumlarında yatılılığa yerleştirme
MADDE 13-
 (1) Ortaöğretim kuramlarına kayıt yaptıran ve yatılılığa başvuran öğrencilerden parasız yatılılığa başvuru ve kayıt kabul şartlarım taşıyanlar, kontenjan durumu ve yerleştirmeye esas puanı dikkate alınarak yapılacak sıralamaya göre parasız yatılı; paralı yatılılığa başvuru ve kayıt kabul şartlarını taşıyanlar ise 14 üncü maddenin üçüncü fıkrası dikkate alınarak paralı yatılı olarak kayıtlı bulundukları okula ait pansiyonlara okul müdürlüklerince yerleştirilir. Ancak ortaöğretim kademesindeki özel eğitim meslek liselerinde yatılılığa yerleştirme ile ilgili iş ve işlemler ise Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılır.
(2)  Boş kontenjan kalması halinde; öncelikle okulun bağlı bulunduğu genel müdürlüğe bağlı diğer ortaöğretim kuramlarındaki öğrenciler, yine boş kontenjan kalması halinde ise diğer genel müdürlüklere bağlı ortaöğretim kuramlarının öğrencileri aynı esaslar çerçevesinde il veya ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonları tarafından parasız veya paralı yatılı olarak yerleştirilir.

Yatılı öğrencilerin kayıt kabulleri
MADDE 14-
 (1) Ortaöğretim kuramlarında yatılılığa hak kazanan öğrencilerden;
a)     Pansiyonun bağlı bulunduğu okul öğrencilerinin kayıt kabulleri ilgili okul müdürlüğü tarafından,
b)    İl veya ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonu tarafından yatılılığa yerleştirilen öğrencilerin kayıt kabulleri pansiyonun bağlı bulunduğu okul müdürlüğü tarafından,
4 üncü ve 5 inci maddelerde yer alan başvuru evraklarının aslı ya da onaylı örneği alınarak yapılır.
(2)  İlköğretim kuramlarında öğrenim gören öğrencilerden;
a)   Yatılı bölge ortaokullarının veya imam-hatip ortaokullarının öğrencilerinin kayıt kabulleri Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kuramları Yönetmeliği,
b)  Resmi özel eğitim okullarının öğrencilerinin kayıt kabulleri Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği,
hükümlerine göre yapılır.
(3)   Paralı yatılı okumak isteyen öğrenci sayısının paralı yatılı kontenjanından fazla olması halinde aşağıdaki öncelik sırasına göre yerleştirme yapılır.
a)  Yurtdışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının çocukları.
b)    Velisinin ikamet ettiği yerleşim biriminde devam edeceği düzeyde ve türde ortaöğretim kurumu bulunmayanlar.
c)  Yerleştirmeye esas puanı yüksek olanlar.
(4)   Bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre parasız yatılılığa yerleştirme işlemleri her yıl Bakanlıkça belirlenen tarihten başlayıp aralık ayının son iş günü mesai bitimine kadar yapılır.
(5)  Bakanlıkça 31 Aralık tarihinden sonra açılan pansiyonlara ise nisan ayının son iş günü mesai bitimine kadar parasız yatılı öğrenci yerleştirilebilir.
(6)     10 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kontenjandan yararlanacaklardan, ilgili kurum veya kuruluşlardan alman durumunu gösterir belge istenir.
……….

Yatılılık veya bursluluğun sona ermesi
MADDE 17-
 (1) Ortaokul, özel eğitim ortaokulu ve imam-hatip ortaokullarında burslu, ortaöğretim kurumlarmda ise parasız yatılı veya burslu okuyan öğrencilerin parasız yatılılığı veya bursluluğu ortaöğrenimlerini tamamlayıncaya kadar devam eder. Paralı yatılı olarak yerleştirilen öğrencilerin yatılılıkları, nisan ayı sonuna kadar velisinin yazılı isteği üzerine bir sonraki öğretim yılında da devam eder.
(2)    Aşağıdaki öğrencilerin yatılılığı veya bursluluğu okul müdürlüklerince sona erdirilir.
a)  Ortaöğretim kurumlarmda öğrenim hakkı sona erenler.
b)    Ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya son sınıfta beklemeli duruma düşenler.
c)  Taksirli suçlar ile kabahat nevinden olanlar dışında işlenilen suçtan dolayı hükümlü bulunanlar.
ç) Yatılılık veya bursluluktan kendi isteğiyle vazgeçenler.
d)   Açık öğretim ortaokulu veya açık öğretim lisesi, mesleki açık öğretim lisesi, mesleki ve teknik açık öğretim okuluna nakil olanlar.
e)  5 inci maddenin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilenler hariç olmak üzere, özel bir okula kayıt veya nakil yaptıranlar.
f)       Bakanlıkça belirlenen süre içerisinde yatılılık veya bursluluk kaydını yaptırmayanlar.
g)  Öğrenim gördüğü okuldan ayrılıp yurtdışına gidenler.
ğ) Ortaokul, imam-hatip ortaokulu veya özel eğitim ortaokulu ile ortaöğretim kumullarındaki öğrenimlerinin her birinde bir defadan fazla bir üst sınıfa devam etme hakkını kazanamayanlar.
(3)  Yatılılığı veya bursluluğu sona eren öğrencilerin durumları okul müdürlüklerince üç iş günü içerisinde e-Okul veya e-Burs sistemine işlenir.
(4)  Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ile Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliği hükümleri gereğince öğrenim hakkını kullanmamış sayılan öğrencinin yatılılık ve bursluluk hakkı dondurulur ve öğrenimine devam etmesi halinde yatılılık ve bursluluk hakkı devam eder.

Bursun devamı, kesilmesi ve itirazlar
MADDE 18-
 (1) Ortaokul, imam-hatip ortaokulu veya özel eğitim ortaokulunu tamamlayan burslu öğrencilerin resmi ve örgün ortaöğretim kurumlarmda öğrenimlerine gündüzlü olarak devam etmeleri halinde burslulukları devam eder. Ortaöğretim kuramlarına parasız yatılı yerleştirilen öğrencilerin burslulukları okul müdürlüklerince e-Burs sistemi üzerinden iptal edilir.
(2)  Ortaöğretim kuramlarından mezun olan veya son sınıfta beklemeli duruma düşen öğrencilerin bursları ders yılının sona erdiği tarihi takip eden aybaşında kesilir.
(3)   Ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu burslu olarak tamamlayan öğrencilerden, resmi ve örgün ortaöğretim kuramlarına gündüzlü olarak devam edenlerin bursluluk durumları, ilgili okul müdürlüklerince e-Burs sistemi üzerinden güncellenir. Bu öğrencilerin bursları, ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu tamamladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren kayıt yaptırdıkları ortaöğretim kurum müdürlüklerince ödenir.
(4)    Bakanlığa bağlı resmi ve örgün eğitim kuramlarından ayrılanlar ile parasız yatılılığa geçen öğrencilerin bursları, ayrıldıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren kesilir. Bursluluğu sona erenlerin durumları, ayrıldıkları okul müdürlüklerince öğrencinin ayrıldığı tarihi takip eden ayın ilk üç iş günü içerisinde e-Burs sistemi üzerinden iptal edilir.
(5)     Burs kayıt kabulleriyle ilgili itirazlar, kayıt süresi içerisinde ilgili okul müdürlüğüne yapılır. Yapılan itirazlar beş iş günü içerisinde değerlendirilir ve sonuçlandırılır.
……….

DOKUZUNCU BÖLÜM
Sosyal Yardımlar, Parasız Yatılılık ve Burslulukla İlgili Diğer İşlemler


Parasız yatılı öğrencilere yapılacak sosyal yardımlar
MADDE 21-
 (1) Eğitim araç ve gereçleri, giyecek ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla her yıl Eylül ayında ortaokul, imam-hatip ortaokulu veya özel eğitim ortaokulu ve ortaöğretim öğrencilerine, (2.200) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutar üzerinden ödeme yapılır.
(2) Ortaokul, imam-hatip ortaokulu veya özel eğitim ortaokulu öğrencilerine (225), ortaöğretim öğrencilerine (275) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutarda, yabancı uyruklu öğrencilere ise anılan tutarların bir buçuk katı kadarı, öğrenimi süresince yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere, her ay harçlık olarak ödenir.
……….

Disiplin
MADDE 27- 
(1) Ortaöğretim pansiyonlarında disiplin işlemleri Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliği; yatılı bölge ortaokulu, imam-hatip ortaokulu veya özel eğitim ortaokulu pansiyonlarındaki öğrencilerin disiplin işlemleri ise Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumlan Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
……….

Öğrenci izinleri
MADDE 30-
 (1) Yatılı öğrencilere ders yılı içerisinde velisinin yazılı isteği ve okul yönetiminin uygun görmesi halinde evci ve çarşı izni verilebilir.
(2)   Ortaokul, imam-hatip ortaokulu veya özel eğitim ortaokullarında evci çıkacak öğrenciler okul yönetimince velilerine teslim edilir.

Nöbetçi öğrenci
MADDE 31-
 (1) Yatılı öğrencilere pansiyonda nöbet görevi verilir. Ortaöğretim öğrencilerinin nöbet görevi Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliği; ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve özel eğitim ortaokulu öğrencilerinin nöbet görevi ise Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumlan Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
……….

Pansiyonların açılışı için tanzim edilecek belgeler
MADDE 34-
 (1) Valiliklerce pansiyonun açılmasına ilişkin aşağıdaki belgeler tanzim edilerek Bakanlığa gönderilir.
a)   Binanın, yapı kullanma izin belgesi ve engellilerle ilgili ulaşılabilirlik kriterlerine uygun olduğuna dair rapor,
b)   Binanın; deprem, yangın ve sığınaklara ilişkin mevzuata uygun olduğuna dair
belge.
c)  Pansiyonun açılmasına ve kapasitesinin belirlenmesine esas inceleme raporu.
……….

Belletici ve nöbetçi belletici öğretmen görevlendirilmesi
MADDE 39-
 (1) Belletici ve nöbetçi belletici öğretmenlik görevi pansiyonun bağlı bulunduğu okulda görev yapan kadrolu öğretmenler tarafından yürütülür.
(2)  Belletici ve nöbetçi belletici öğretmen ihtiyacının okulda görev yapan kadrolu öğretmenler tarafından karşılanamadığı durumlarda, aynı yerleşim birimindeki diğer eğitim kuramlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerden istekli olanlar arasından, buna rağmen ihtiyacın karşılanamaması durumunda ise o yerleşim biriminde görev yapan diğer kadrolu öğretmenler arasından resen görevlendirme yapılmak suretiyle karşılanır.
(3)   Belletici ve nöbetçi belletici öğretmenler, pansiyonun bağlı bulunduğu okul müdürünün teklifi ve il veya ilçe millî eğitim müdürünün onayı ile görevlendirilir.
(4) Belletici ve nöbetçi belletici öğretmen görevlendirilmesinde aynı pansiyondaki kız ve erkek öğrencilere ait bölümlerin her biri ayrı bir pansiyon gibi değerlendirilir.
(5) Bir günde;
a) Özel eğitim okulları pansiyonlarında elli öğrenciye kadar iki, ellibir ve üzeri sayıda öğrenci için üç belletici veya nöbetçi belletici öğretmen görevlendirilmesi esastır.
b) Diğer okul pansiyonlarında yüz öğrenciye kadar iki, yüzbir ve üzeri sayıda öğrenci için üç belletici veya nöbetçi belletici öğretmen görevlendirilmesi esastır.
(6)   Erkek öğrencilerin kaldıkları pansiyonlarda erkek, kız öğrencilerin kaldıkları pansiyonlarda kadın, kız ve erkek öğrencilerin kaldıkları aynı binadaki pansiyonlarda ise hem erkek hem kadın belletici veya nöbetçi belletici öğretmen görevlendirilir.
(7)   Belletici ve nöbetçi belletici öğretmenler dışında, mali bir yük getirmemek kaydıyla Bakanlıkla ilgili kuram veya kuruluşlar arasında yapılacak protokol esaslarına göre, pansiyonlarda danışman veya rehber de görevlendirilebilir.