Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği


Resmi Gazete Tarihi: 21.05.2010                Resmi Gazete Sayısı: 27587

 
Amaç ve görevler
MADDE 4 – (1) Yaygın eğitim faaliyetleri, Anayasa, Türk millî eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri ile Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda evrensel hukuka, demokrasi ve insan haklarına uygun ve bir bütünlük içinde yerine getirilmesi için planlı kalkınma hedefleri kapsamında toplumun özellikleri ve ihtiyaçlarına göre; 


ğ) Özel eğitim gerektiren bireylere, gelişim özelliklerine göre, bireysel yeterlilikleri doğrultusunda okuma-yazma öğretmek, bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamak,amacıyla düzenlenir.

İlkeler 
MADDE 5 – (1) Yaygın eğitimin ilkeleri şunlardır:

a) Herkese açıklık
b) İhtiyaca uygunluk 
c) Süreklilik
ç) Geçerlilik
d) Planlılık
e) Yenilik ve gelişmeye açıklık
f) Gönüllülük
g) Her yerde eğitim 
ğ) Hayat boyu öğrenme 
h) Bilimsellik ve bütünlük
ı) İş birliği ve eş güdüm
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezlerin Kuruluş ve Görevleri
 
Merkezlerin görevleri 
MADDE 7 – (1) Merkezlerde yaygın eğitimin amaç ve ilkeleri doğrultusunda aşağıdaki görevler yürütülür: ğ) Bakanlığa bağlı olmayan kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak özel eğitim gerektiren bireyler, koruma altındaki bireyler, sokakta çalışan veya yaşayan çocuklar, değişik sektörlerde çalışan çocuklar, tedavi altındaki madde bağımlıları, tutuklu ve hükümlüler, rehabilitasyon merkezleri ile hastanede yatan kişilere kurs ve etkinlikler düzenlemek. 

Müdürün görev ve sorumlulukları 
MADDE 9 – 

(2) Müdür; … 

p) Kurslara devam eden dezavantajlı veya özel eğitim gerektiren bireylerin yetiştirilmesi ile ilgili gerekli önlemleri alır. 

Atölye ve laboratuvarlar 
MADDE 16 – (1) Programın özelliğine göre merkezlerde atölye ve laboratuvar kurulur ve eğitim, öğretime hazır hâlde bulundurulur. Bu birimler, özel eğitimi gerektiren kursiyerlerin de yararlanabilecekleri şekilde düzenlenir.
 
ALTINCI BÖLÜM
Eğitim, Öğretim Etkinlikleri
 
Kursların düzenleneceği yerler 
MADDE 24 – (1) Kurslar; 
a) Merkez binalarında, 
b) Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde, 
c) İl, ilçe, belde, köy ve mahallelerde eğitim için sağlanan yerlerde, 
ç) Rehabilitasyon merkezlerinde, 
d) Kamu veya özel kuruluşlara ait yerlerde, 
e) Örgün eğitim, öğretim kurumlarına ait binalarda, 
f) Gezici olarak hazırlanan mobil eğitim araçlarında,
g) Merkezlerce uygun görülen diğer yerlerde
düzenlenir.

Özel eğitim gerektiren bireylere yönelik düzenlenecek kurslar 
MADDE 29 – (1) Özel eğitim gerektiren kişileri mesleki ve teknik ile sosyal ve kültürel alanda bilgi ve beceri sahibi yapmak, onları hayata kazandırmak, üretken bireyler hâline getirmek amacıyla kurslar düzenlenir. Kursların düzenlenmesinde ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılır. 

(2) Özel eğitim gerektiren kişiler için özel sınıf ve gruplar oluşturulabileceği gibi kaynaştırma yolu ile diğer kurslardan da faydalanmaları sağlanabilir. 

(3) Bu bireylerin eğitim öğretim hizmetleri 31/5/2006 tarihli ve 26184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda yürütülür.

Kursların düzenlenmesi ve kursa katılacakların sayısı 
MADDE 33 – (1) Merkezlerce kurslar en az 12 kursiyerin katılmasıyla düzenlenir. Kurslar; program, aday kursiyer sayısı, öğretmen ve usta öğreticilerin çalışma saatleri ile benzeri bilgiler içeren teklifin millî eğitim müdürü tarafından onaylanmasıyla açılır. 

(2) Kurs açılma onayları, tek olarak alınabileceği gibi belirli dönemlerde toplu olarak da alınabilir.

(3) Kursiyer sayısının 8 in altına düşmesi durumunda, merkez müdürünün teklifi, millî eğitim müdürünün onayı ile eğitime devam edilebilir. 

(4) Okuma yazma, özel eğitim gerektiren bireylere, koruma altındaki bireylere, sokakta çalışan veya yaşayan çocuklara, rehabilitasyon merkezlerinde ve hastanelerde yatan kişilere, tutuklu ve hükümlülere, 3/7/2005 tarihli ve 5402 sayılı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu kapsamında düzenlenen kurslar ile unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarının yaşatılmasına yönelik ve döner sermaye işletmesi bünyesinde düzenlenecek kurslarda kursiyer sayısı dikkate alınmaz. 

(5) Kurslarda programın özelliği ve katılımcının isteği, mevcut imkânlar ve benzeri hususlar dikkate alınarak eğitimin bireyselleştirilmesi yoluna da gidilebilir. 

Başarının değerlendirilmesi 
MADDE 44 – (1) Yaygın eğitimde başarı, programın özelliğine göre değerlendirilir. 

(2) Değerlendirme; ders öğretmeni tarafından yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlar veya varsa ödev ya da projelere göre yapılır. Birden fazla sınav şekli ile sınavı yapılan dersin puanı veya notu, bu sınavların aritmetik ortalaması ile belirlenir. Bu puan veya not, kurs veya modülün başarı puan ya da notu olarak değerlendirilir.

(3) Modüler eğitim uygulanan programlarda her modülün sonunda değerlendirme yapılır.

(4) Programların özelliğine göre sınavlar ve başarı değerlendirmesi bilişim teknolojisi kullanılarak da yapılabilir. 

(5) Kursiyerlerin sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle bazı derslerdeki sınavlar, durumlarına uygun sınav yöntemiyle yapılır. 

(6) Yetişkinler Eğitimi II. Kademe Başarı Belgesi alanlar, ilköğretim okulu 5 inci sınıfını tamamlamış sayılırlar ve ilkokul mezunlarına tanınan bütün haklardan yararlanırlar.

(7) Kursiyerlerin başarılarının değerlendirilmesinde 100 puan üzerinden 5 lik not düzeni kullanılır. Puanlar ve not olarak karşılığı ile başarı derecesi;

85-100 arası 5 Çok iyi 
70-84 arası 4 İyi 
55-69 arası 3 Orta 
45-54 arası 2 Geçer 
0-44 arası 1 Başarısız 

olarak değerlendirilir.
 
YEDİNCİ BÖLÜM
Programlar
 
Programların amaçları 
MADDE 46 – (1) Merkezlerce; yaş, eğitim düzeyi ve cinsiyet farkı gözetmeksizin kursiyerlerin ilgi, istek, yetenek ve beklentileri doğrultusunda bilgi, beceri ve davranışlarını geliştirmek amacıyla, yaygın eğitim programları ile kısa süreli ve kademeli mesleki ve teknik eğitim programları hazırlanarak uygulanır. Bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesi kapsamında açılan mesleki ve teknik eğitim ile ilgili kurs programlarının hazırlanmasında, Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

(2) Yaygın eğitim programları; 

a) Hayat boyu öğrenme uygulamaları doğrultusunda kişisel gelişim taleplerinin karşılanmasının yanı sıra değişen ve gelişen ekonomiye iş gücü duyarlılığının artırılması için kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içerisinde kursiyerleri, ilgi, istek ve yeteneklerine uygun olarak üretken, bilinçli, yenilikleri ve gelişmeleri izleyen ve kendini buna göre sürekli geliştiren, iyi insan, iyi vatandaş olarak yetiştirmek, istihdam için gerekli ve ihtiyaç duydukları yeterlikleri kazanmalarına uygun eğitimleri sağlamak; araştıran, geliştiren, değerlendiren, tasarlayan, girişimci bireyler olarak yetiştirmek, 

b) Bir meslek sahibi olup mesleğinde ilerlemek isteyenler ile meslek değiştirmek isteyenlere ilgi, istek ve yeteneklerine uygun meslek edindirmek, 

amaçlarını taşır.
 
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Rehberlik, Bilgilendirme ve Danışmanlık, Sosyal Etkinlikler, Kulüpler,Gezi, Gözlem ve İnceleme Etkinlikleri


Rehberlik, bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri 
MADDE 52 – (1) Merkez yönetimince, öğretmen ve usta öğreticilere merkez, merkezin faaliyetleri ve kurslar ile ilgili olarak bilgilendirme, yönlendirme, danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinde bulunulur. 

(2) Yaygın eğitim konusunda bireyleri bilinçlendirmek, faaliyetleri halka tanıtmak, kurslara katılma engellerini ortadan kaldırmak için özellikle mesleki eğitim kurslarına katılanlara rehberlikte bulunulur. Bu hizmetlerde yetişkin eğitimi uzmanı ve rehber öğretmenlerden de yararlanılır. 

(3) Merkezler bünyesinde veya millî eğitim müdürlüklerince uygun görülecek merkez dışındaki yerlerde bilgilendirme, yönlendirme ve danışmanlık hizmetlerinde bulunmak ve açık öğretim öğrencilerine yönelik danışma ve halkla ilişkiler bürosu kurulabilir. 

(4) Rehberlik, bilgilendirme ve danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesinde resmî, özel kurum, kuruluşlar ve gönüllü kişilerle iş birliği yapılır.

Sosyal etkinlikler, kulüpler, gezi, gözlem ve inceleme etkinlikleri 
MADDE 53 – (1) Yapılan eğitime destek vermek amacıyla merkezlerce, millî kültür değerlerimizi sevdirmek, yaşatmak, yaygınlaştırmak, yeni nesillere aktarımını sağlamak, kursiyerleri zararlı alışkanlıklardan korumak, katılımcılığı özendirmek, kursiyerlerde özgüven ve sorumluluk duygusunu geliştirmek, yeni ilgi alanları ve beceriler oluşturmak, yeteneklerini sergileme imkânı vermek amacıyla merkezlerce; yarışma, konser, panel, sergi, sempozyum, fuar, festival, sportif ve benzeri sosyal etkinlikler düzenlenebilir. 

(2) Sosyal etkinlikler, merkezlerce düzenlenebileceği gibi diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılarak da planlanıp uygulanabilir. Merkezler, yıl boyunca kurslar için yapmış oldukları eğitim ihtiyaçlarını belirleme çalışmalarını sosyal etkinlikler için de yaparlar. 

(3) Merkezlerdeki sosyal, bilimsel, sanatsal, sportif ve kültürel etkinliklerin verimini artırmak, toplum sorunlarına duyarlılık kazandırmak ve bu sorunların çözümüne yardımcı olmak, katılımcılığı teşvik etmek, birlikte çalışma ve iş birliği yapma becerilerini geliştirmek amacıyla gönüllü kişilerden oluşan kulüpler kurulabilir. 

(4) Konuların işlenmesinde çevre ile ilişki kurmak, bilgi alış verişinde bulunmak, çevreyi incelemek ve tanımak amacıyla il içi, il dışı ve yurt dışı geziler düzenlenir. Yurt içi ve yurt dışında fuar, defile, sergi, sanatsal, sportif, sosyal, kültürel ve benzeri etkinliklere katılan kursiyerler devam edemedikleri süre içinde izinli sayılırlar.