İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Hakkında Yönetmelik


Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 26/5/2008 No : 2008/13763

Dayandığı Kanunun Tarihi : 17/6/1982 No : 2684

Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 10/7/2008 No : 26932
 

 

Mahalli sınavla ilgili esaslar

MADDE 14 – (1) Mahalli sınavlar aşağıdaki esaslara göre yürütülür:
 
a) Sınavdan önce pansiyonların boş kapasitesi belirlenerek okul panolarında ve elektronik ortamda ilan edilir.

b) Mahalli sınava, 5 inci maddede belirtilen şartları taşıyanların başvurusu, pansiyonlu okul müdürlüklerince kabul edilir.

c) Sınav tarihi ve sınavın yapılacağı pansiyonlu okullar, sınav tarihinden bir hafta önce belirlenerek ilan edilir.

ç) Sınav komisyonu; il veya ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonunca sınıf seviyelerine göre uygun görülen branş öğretmenlerinden oluşur.

d) Sınav soruları, öğrencinin öğrenim gördüğü alt sınıflara ait haftalık ders çizelgesinde yer alan ortak derslerin konularından hazırlanır.

e) Sınav sorularının hazırlanması, sınavın şekli ve değerlendirilmesinde ortak sınavlara ilişkin usul ve esaslara uyulur.

f) Sınav bina ve salonlarında engelli öğrenciler için her türlü önlem alınır.

g) Yerleştirme sırasında puan eşitliği olması hâlinde bir önceki yıldan başlamak üzere yıl sonu başarı puanı yüksek olan öğrenciye öncelik tanınır.

ğ) Sınav evrakı iki yıl süre ile saklanır.

 
Kurumlarda parasız yatılılığa sınavsız yerleştirme

MADDE 17 – (1) Aşağıdaki şartlardan birini taşıyanlardan;
 
a) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 65 inci maddesinin (d) bendine tabi kişilerin çocukları,

b) 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine tabi kişilerin çocukları,

c) 2453 sayılı Yurtdışında Görevli Personele Nakti Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine tabi kişilerin çocukları,

ç) 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine tabi kişilerin çocukları,

d) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesine tabi kişilerin çocukları,

e) Doğal afet ve savaş gibi olağanüstü durumlar nedeniyle korunmaya muhtaç duruma düşen ailelerin çocukları,

f) Kurumlarda öğretmen olup da görevli bulundukları yerde çocuklarının devam edeceği düzeyde okul bulunmayanların çocukları,

g) Başbakanlığın izniyle ülkemizde okutulmak üzere getirilen yabancı uyruklu öğrenciler,

Bakanlıkça belirlenecek kontenjan kadarı sınavsız olarak parasız yatılılığa yerleştirilir.

(2) Öğretmen çocuklarının belirlenmesinde, öğretmenin görevli bulunduğu yerleşim birimi göz önünde bulundurulur. İllerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak en küçük birimden başlamak üzere köy, kasaba, ilçe ve il merkezinde görev yapan öğretmen çocuklarına öncelik verilir.

(3) Öğretim yılı içinde çocuğunu okutacak düzeyde okul bulunmayan yerleşim birimlerine nakilleri yapılan öğretmenlerin çocukları da kontenjan bulunması durumunda öğrenimlerine uygun okullara parasız yatılı olarak yerleştirilirler.

(4) Ayrıca;
 
a) (Değişik: 10/9/2012-2012/3697 K.) Okul bulunmayan yerleşim birimlerinde bulunan zo runlu öğrenim çağındaki çocuklar, sınavsız olarak yatılı bölge ortaokullarına alınır ve öğrenimle rini bu okullarda tamamlar. Bu okulları tamamlayan parasız yatılı öğrencilerden, başarı derecesine göre Bakanlıkça tespit edilecek kontenjan kadarı,

b) (Değişik: 10/9/2012-2012/3697 K.) Zihinsel engelliler dışındaki özel eğitim gerektiren öğ rencilerden öğrenim gördükleri ortaokul veya imam-hatip ortaokulu ile özel eğitim ortaokulunu tamamlayan, başarı derecesine göre engellerine uygun,

c) (Mülga:12.03.2012-2012/2958 B.K.K)

ortaöğretim kurumlarında parasız yatılılığa sınavsız olarak yerleştirilirler.