Erişilebilir Ulaşım Hizmetleri Çalışma Grubunun Teşkili, Görevleri, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik


Resmi Gazete Tarihi: 30/3/2019   Resmi Gazete  Sayısı : 30730

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Erişilebilir Ulaşım Hizmetleri Çalışma Grubunun oluşumu, görev, yetki ve sorumlulukları, gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 500 üncü ve 508 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt çalışma grubu: Erişilebilir ulaşım hizmetleri alt çalışma grubunda görevlendirilen uzmanlardan her bir ulaşım modu için yeterli sayıda üyelerden oluşturulan alt çalışma grubunu,

b) Alt çalışma grup başkanı: Erişilebilir ulaşım hizmetleri alt çalışma grubunda görevlendirilen uzmanlar arasından her bir ulaşım moduna ilişkin çalışma ve projelerin koordinasyon görev ve yetkilerine sahip uzmanı,

c) Alt çalışma grubu üyesi: Erişilebilir ulaşım hizmetleri alt çalışma grubu üyesini,

ç) Bakan: Ulaştırma ve Altyapı Bakanını,

d) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,

e) Başkan: Erişilebilir Ulaşım Hizmetleri Çalışma Grubu Başkanını,

f) Başkan Yardımcısı: Çalışma Grubu Başkanına, grubun görev alanı ile ilgili konularda yardımcı olmakla görevli ve yetkili, grup başkanının yokluğunda, Başkanın görev ve yetkilerini üstlenen grup üyesini,

g) Çalışma Grubu: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Erişilebilir Ulaşım Hizmetleri Çalışma Grubunu,

ğ) Çalışma Grubu Üyesi: Erişilebilir Ulaşım Hizmetleri Çalışma Grubu Üyesini,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte geçen ve yukarıda yer almayan tanımlar için ilgili mevzuatta yer alan tanımlar geçerlidir.

İKİNCİ BÖLÜM

Çalışma Grubunun Teşkili, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Çalışma Grubunun teşkili

MADDE 4 – (1) Çalışma Grubu; Bakanlık, ilgili kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, ilgili sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve konuyla ilgili uzmanların katılımıyla oluşur.

(2) En fazla yedi kişiden oluşan Çalışma Grubunun görev süresi, ihtiyaç durumuna göre Bakan tarafından belirlenir.

Çalışma Grubu üyelerinin görevlendirilmeleri

MADDE 5 – (1) Çalışma Grubu üyelerinin görev süresi Çalışma Grubunun görev süresi ile sınırlıdır.

(2) Çalışma Grubu üyeleri, Bakanlık, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, engelliler ve hareket kısıtlılığı olan kişilere yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, ulaşım aracı üreten veya tadil eden şirketlerin üyesi bulunduğu sendika veya dernekler, engelsiz ulaşım ve iletişim hizmetleri alanında ihtisas yapan akademisyenler arasından görevlendirilir.

(3) Çalışma Grubu üyesi olarak görevlendirileceklerin 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımaları ve erişilebilirlik alanında tecrübeye sahip olmaları zorunludur.

(4) Çalışma Grubu çalışmalarına yardımcı olmak üzere karayolu, havayolu, denizyolu, demiryolu ve kent içi ulaşım ile haberleşme alanında yeterli sayıda uzman, mühendis ve diğer ihtiyaç duyulan meslek gruplarından uzmanlar görevlendirilebilir.

Çalışma Grubu üyeliğinin son bulması

MADDE 6 – (1) Çalışma Grubu üyesi olarak görevlendirilenlerin, 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen Çalışma Grubu üyeliğine görevlendirme şartlarını kaybetmeleri halinde; Çalışma Grubu Başkanının teklifi ve Bakan Oluru ile üyeliği sonlandırılır.

(2) Kabul edilebilir mazereti olmaksızın bir yılda üst üste üç olağan veya olağanüstü Grup toplantısına yahut bir yılda farklı zamanlarda toplam beş Çalışma Grubu toplantısına katılmayan üyenin Çalışma Grubu üyeliğine, Çalışma Grubu Başkanının teklifi ve Bakan Oluru ile son verilir.

(3) Çalışma Grubu üyesi olarak görevlendirilen sürenin dolması halinde üyelik kendiliğinden sona erer.

Çalışma Grubun görev ve yetkileri

MADDE 7 – (1) Çalışma Grubunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Engelliler ve hareket kısıtlılığı olanların yolculuklarında ve bunlara yönelik haberleşme hizmetleri konusunda araştırma, inceleme ve projelendirme çalışmaları yürütmek, mevzuatta değişiklik gerektiren hususları tespit etmek, düzenlenen raporları değerlendirmek, raporlarda yer alan hususları karara bağlamak ve gerektiğinde bu araştırma ve incelemelere ulaştırma altyapıları ve taşımacılık faaliyetlerinin iyileştirilmesi için teklif hazırlamak, hazırlanan teklifleri Bakana sunmak.

b) Bir ulaştırma türünde engellilerin ve hareket kısıtlılığı olan yolcuların yaşamakta olduğu sorunları özel olarak araştırmak, incelemek ve bütün ulaştırma türlerini kapsayacak şekilde teklif hazırlamak ve Bakana sunmak.

c) Rapor muhteviyatının tamamen veya kısmen yayımlanmasına karar vermek.

ç) Araştırma, inceleme ve projelendirme çalışması yapılan konulara ilişkin raporları gerektiğinde taraflara ve ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara göndermek.

d) Bakan veya Çalışma Grubu Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Çalışma Grubu Başkanının görevlendirilmesi

MADDE 8 – (1) Çalışma Grubu üyelerinden biri Bakan Oluru ile Başkan olarak görevlendirilir.

Çalışma Grubu Başkanının görev ve yetkileri

MADDE 9 – (1) Çalışma Grubu Başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Çalışma Grubuna başkanlık etmek.

b) 7 nci maddede belirtilen görevlerin yürütülmesini sağlamak.

c) Çalışma Grubu toplantılarına ilişkin gündemi belirlemek, toplantıları yönetmek.

ç) Gerektiğinde Çalışma Grubu üyelerini toplantıya çağırmak.

d) Çalışma Grubu ve alt çalışma grubu faaliyetlerini denetlemek ve çalışmalarını düzenlemek.

e) Engellilerin ve hareket kısıtlılığı olanların yolculuklarında karşılaştıkları sorunların çözümüne ilişkin çalışmalarda görev alacak araştırma, inceleme ve projelendirme alt çalışma gruplarının oluşturulması için görevlendirme yapmak.

f) Alt çalışma gruplarında görevli personelin yurt içi ve yurt dışı görevlendirmelerini yapmak.

g) Görevli personelin yurt içinde ve yurt dışında ihtiyaç duyulan hususlarda eğitilmelerini sağlamak.

ğ) Gerekli hallerde yerinde incelemelerde bulunmak.

h) Engellilere ve hareket kısıtlılığı olan yolculara ilişkin mevzuata uyum sağlamak için Bakanlık birimleriyle toplantılar yapmak veya inceleme yapılmasını istemek.

ı) Engellilere ve hareket kısıtlılığı olan yolculara yönelik ulaşımda ve haberleşmede yaşanan sorunlara ilişkin tespit edilen eksikliklerin giderilmesini ve/veya düzeltilmesini sağlamak için girişimlerde bulunmak.

i) Çalışma Grubu tarafından karara bağlanan raporları ilgili birimlere göndermek.

j) Çalışma Grubu çalışmalarına ait yıllık faaliyet raporunu Bakana sunmak.

k) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Başkan Yardımcısının görevlendirilmesi

MADDE 10 – (1) Çalışma Grubu Başkanının teklifi ve Bakan Oluru ile Çalışma Grubu üyeleri arasından biri Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilir.

Başkan Yardımcısının görevleri

MADDE 11 – (1) Başkan Yardımcısının görevleri şunlardır:

a) Çalışma Grubu toplantılarına ilişkin gündemi hazırlamak.

b) Alt çalışma grubu başkanları tarafından hazırlanan raporları inceleyerek onaya sunmak.

c) Raporlarda mevzuat hükümlerine açıkça aykırılık, çalışma grubunca belirlenmiş ve yerleşik görüşlerine aykırı yanlışlıklar ve eksiklikler varsa, gerekçesini belirtmek suretiyle yeniden değerlendirilmek üzere alt çalışma grubu başkanına iade etmek.

ç) Çalışma Grubu Başkanın olmadığı zamanlarda Çalışma Grubu toplantılarına başkanlık etmek.

d) Çalışma Grubu Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Alt çalışma grubunun teşkili

MADDE 12 – (1) Çalışma Grubu bünyesinde engellilerin ve hareket kısıtlılığı olanların yolculuklarında karşılaştıkları sorunların çözümüne ilişkin çalışmalarda görev alacak araştırma, inceleme ve projelendirme yapmak üzere alt çalışma grupları oluşturulur.

(2) Alt Çalışma Grubu, kamu kurum/kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile akademisyenler arasından seçilen uzmanlardan oluşturulur.

Alt çalışma grup başkanının görevlendirilmesi

MADDE 13 – (1) Çalışma Grubu Başkanının teklifi ve Bakan Oluru ile alt çalışma grup başkanı görevlendirilir.

(2) Alt çalışma grup başkanı, alt çalışma grubu üyeleri arasından erişilebilirlik alanında sahip olduğu tecrübe de göz önünde bulundurularak belirlenir.

Alt çalışma grup başkanının görevleri

MADDE 14 – (1) Alt çalışma grup başkanının görevleri şunlardır:

a) Toplantı gündemini belirleyip toplantıyı yönetmek.

b) Alt çalışma grubu çalışmalarının mevzuat ve ilgili proje şartnameleri uyarınca, uyumlu ve verimli bir şekilde yürütülmesini temin etmek.

c) Toplantı tutanaklarını ve çalışmalara yönelik oluşturulan raporları incelemek ve onaylamak.

ç) Alt çalışma grubu çalışmalarının çıktılarını ve karara bağlanan raporları Çalışma Grubuna sunmak.

d) Çalışma Grubunun takip ve önerilerini alt çalışma grup üyelerine iletmek.

e) Engellilere ve hareket kısıtlılığı olan yolculara yönelik ulaşımda ve haberleşme alanlarında ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yabancı ülke birimleriyle

temas kurarak uzmanlar arası bilgi paylaşımı, toplantı, seminer, çalıştay ve benzeri eğitim faaliyetlerinin yapılması ve söz konusu faaliyetler hakkında Çalışma Grubuna görüş ve önerilerde bulunmak.

f) Engellilere ve hareket kısıtlılığı olan yolculara yönelik istatistikleri ilgili kurumlardan temin ederek yıllık rapor hazırlamak.

g) Çalışma Grubu Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yürütmek.

Sekretarya hizmetleri

MADDE 15 – (1) Çalışma Grubu sekretarya hizmetleri Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı bünyesindeki ilgili daire başkanlığı personeli tarafından yerine getirilir.

(2) Çalışma Grubu sekretaryası aşağıdaki hizmetleri yerine getirir:

a) Çalışma Grubunun görev ve yetki alanı dâhilinde mal ve hizmetin satın alma veya kiralama hizmetlerini yürütmek.

b) Çalışma Grubu ve alt çalışma grubu görevlilerinin yolluk ve diğer mali hakları ile ilgili işlemleri yürütmek.

c) Çalışma Grubu ve alt çalışma gruplarının toplantı tutanaklarını takip etmek ve arşivlemek.

ç) Erişilebilir ulaşım ile ilgili internet sayfasının güncel olarak tutulmasını sağlamak.

d) Çalışma Grubu Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çalışma Grubunun Çalışma Usul ve Esasları

Çalışma Grubunun calışma esasları

MADDE 16 – (1) Çalışma Grubu, görevlerini Bakan adına yapar.

(2) Çalışma Grubu, kararlarında bağımsızdır.

Çalışma Grubunun toplanma ve karar alma usulü

MADDE 17 – (1) Çalışma Grubu, Başkanın veya yokluğunda Başkan Yardımcısının başkanlığında ayda bir kez olağan toplantısını yapar.

(2) Çalışma Grubu Başkanının asgari beş gün önceden yapacağı yazılı çağrı veya üyelerden en az üçünün yazılı teklifi üzerine ve tüm Çalışma Grubu üyelerine asgari beş gün önceden yapılacak yazılı çağrı üzerine, Çalışma Grubu her zaman olağanüstü toplantısını gerçekleştirebilir. Çağrıların elektronik posta yoluyla yapılması esastır.

(3) Çalışma Grubu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve yine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alır. Grupta çekimser ve vekâleten oy kullanılamaz. Karşı oy kullanılması halinde karşı oy yazısının tutanağa bağlanması zorunludur. Oyların eşitliği halinde Çalışma Grup Başkanının oyu,

karar çoğunluğunu sağlar.

Çalışma Grubunun çalışma merkezi

MADDE 18 – (1) Çalışma Grubunun çalışma merkezi Ankara’dır. Gerektiğinde Ankara dışında da grup toplantıları düzenlenebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma Grubu bütçesi ve harcamaları

MADDE 19 – (1) Çalışma Grubu tarafından yapılacak harcamalar bu amaçla Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi bütçesine konulan ödenekten karşılanır.

(2) Hareket Kısıtlılığı Olanların Taşımacılık Hizmetlerine Erişimi Konusunda Paydaş Analizi ve İstişaresi Yapılmasına Yönelik AB Teknik Yardım Projesi

kapsamında proje süresince yapılacak alımlar bu proje bütçesinden karşılanır.

Yolluk

MADDE 20 – (1) Çalışma Grubu ve alt çalışma grubu üyelerinin bu Yönetmelik kapsamında yapacakları çalışmaların karşılığında harcırahları 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi bütçesine konulan ödenekten karşılanır.

Taşınır eşyalara ilişkin harcamalar

MADDE 21 – (1) Proje kapsamında edinilen taşınırların kayıt altına alınması, verilmesi, muhafazası ve izlenmesi hususunda 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 22 – (1) 31/1/2017 tarihli ve 29965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erişilebilir Ulaşım Hizmetleri Geçici Danışma Kurulunun Teşkili, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Birinci fıkra ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik kapsamında beş farklı alanda oluşturulan çalışma grupları bu Yönetmeliğe göre belirlenmiş alt çalışma grubu olarak faaliyetine devam eder.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 22 nci madde ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik uyarınca oluşturulan Erişilebilir Ulaşım Hizmetleri Geçici Danışma Kurulu, Erişilebilir Ulaşım Hizmetleri Çalışma Grubu oluşturuluncaya kadar görevine devam eder.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.