Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Yönetmeliği


Resmi Gazete Tarihi: 18/8/2012   Resmi Gazete Sayısı: 28388
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ülkemizin kültürel varlığı ile bilgi birikimini oluşturan fikir ve sanat eserlerinin ülkemizde çoğaltılmış ve yayımlanmış nüshaları ile ikili ya da çok taraflı anlaşmalar uyarınca yurt dışında çoğaltılmış ve yayımlanmış fikir ve sanat eserlerinin etkin, sağlıklı ve eksiksiz bir biçimde toplanması, gelecek kuşaklara aktarılması, elverişli ortamlarda saklanması, korunması, düzenlenmesi ve toplumun bilgi ve yararına sunulmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
 
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; her çeşit basma, ozalit, teksir, ofset, optik, manyetik, elektronik ve diğer çoğaltma yöntemleri ile satılmak ya da 16:21 22.12.2017parasız dağıtılmak üzere üretilen çoğaltılmış fikir ve sanat eserlerinin derlenmesi, derleme işlemlerini yürütecek birimleri ve derlemeye ilişkin usul ve esasları kapsar.
 
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 29/2/2012 tarihli ve 6279 sayılı Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

p) Elektronik Yayın Derleme Sistemi (EYDeS): Elektronik yayınlar ile bazı eserlerin elektronik kopyalarının derlenmesine ilişkin işlem ve süreçlerin online yürütüldüğü, Milli Kütüphane Başkanlığı internet sayfası üzerinden erişilen, Milli Kütüphane Başkanlığına ait yazılım sistemini,
ifade eder.
 

 
Derleme mükellefleri
MADDE 10 – (1) Derleme mükellefleri şunlardır:
a) Kitap, kabartma harfli kitap, kitapçık, ansiklopedi, albüm, atlas ve nota gibi tek başına ya da bir takımın veya bir dizinin parçası niteliğinde olan ayrı yayımlanmış eserler; gazete, dergi, yıllık, bülten, takvim gibi süreli yayınlar; afiş, kartpostal, gravür, reprodüksiyon ve basılı fotoğraf gibi grafik eserler için gerçek ya da tüzel kişi yayıncı, yayıncının olmadığı durumda basımevi ya da matbaa.

e) Görme engellilerin hizmetine sunulmak üzere Derleme Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (g) bentlerinde belirtilen yayımlanmış eserlerin elektronik kopyaları için ise, eserin kendisi için derleme mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel tüzel kişi yayıncı, yayıncının olmadığı durumda basımevi ya da matbaa ile yapımcı, yayımcı ya da üretici gerçek veya tüzel kişiler.
 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Elektronik Yayınlar, Sinema ve Müzik Eserleri, İthal Eserler

Çevrimiçi-çevrimdışı elektronik yayınların derlenmesi
MADDE 12 – (1) Çevrimiçi ve çevrimdışı elektronik yayınların derlenmesine ilişkin esaslar şunlardır:
a) Milli Kütüphane Başkanlığı, Derleme Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde belirtilen eserleri hak ihlallerini önleyici etkin ve yeterli koruma önlemleri alarak, EYDeS aracılığıyla derler. Eserlerin derlenme usul ve esasları ile bu kapsamda derlenecek eser türleri Milli Kütüphane Başkanlığı tarafından hazırlanacak Yönerge ile belirlenir.
b) Derlenen çevrimiçi ve çevrimdışı elektronik yayın ve ekleri, fiziksel ve içerik olarak zarar görmemiş, eksiksiz ve kullanıma hazır durumda olur; şifre, güvenlik kodu ve benzeri kopya koruması bulunmaz.

(2) Derleme Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendindeki eserler, derleme mükellefince, Milli Kütüphane Başkanlığı tarafından hazırlanacak Yönergede belirlenen usul ve esaslara uygun olarak EYDeSüzerinden, mükellefiyetinin doğduğu tarihten itibaren 15 gün içerisinde Milli Kütüphane Başkanlığına gönderilir.
 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sorumluluklar, Yetkiler ve Yaptırımlar

Derleme nüshalarının teslimi, korunması ve kullanımı
MADDE 15 – 
(2) Derleme Kütüphaneleri, Derleme Kanunu kapsamındaki derleme nüshalarını, Kütüphane kullanıcılarına ve diğer kütüphanelere 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Ek 11 inci maddesi saklı kalmak kaydıyla hiçbir şekilde ödünç veremez. Derleme nüshaları, insanların yoğun olarak bulundukları kamp, yayla, cezaevi, sergi, fuar gibi muayyen zamanlarda farklı mekânlara geçici koleksiyon olarak götürülemez ve gezici kütüphane hizmetlerinde kullanılamaz.
 

 
Farklı formatlarda ve içeriği değiştirilmeden çoğaltılan eserler
MADDE 16 – 
(3) Derleme nüshası birden fazla formatta çoğaltılmış ise, çoğaltılan materyalin bütün formatları derlenerek bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtildiği şekilde ilgili kütüphanelere gönderilir.
 

 
Görme engelliler
MADDE 17 – (1) Derleme Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (g) ve (ğ) bentlerinde belirlenen yayımlanmış veya internet ortamında ilk iletimi yapılmış eserlerin elektronik kopyaları, hak ihlallerini önleyici etkin ve yeterli koruma önlemlerinin alınması koşuluyla görme engellilerin kullanımına sunulmak amacıyla, Milli Kütüphane Başkanlığı tarafından hazırlanacak Yönergede belirlenecek usul ve esaslara uygun olarak EYDeSüzerinden, derleme mükellefiyetinin doğduğu tarihten itibaren 15 gün içerisinde Milli Kütüphane Başkanlığına gönderilir.
 

 
Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (Değişik:RG-20/12/2017-30276)
(1) Derleme Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde belirtilen eserler ile (a), (b), (g) ve (ğ) bentlerinde belirtilen eserlerin elektronik kopyalarının derlenmesi ve hizmete sunulması için gereken personel, bütçe ve teknik donanım Milli Kütüphane Başkanlığınca oluşturulur. Bu eserler ile elektronik kopyaların derlenme usul ve esasları, hak ihlâllerini önleyici etkin ve yeterli koruma önlemleri alınarak Milli Kütüphane Başkanlığı tarafından hazırlanacak Yönerge ile düzenlenir ve Milli Kütüphane Başkanlığı internet sayfasında duyurulur. Söz konusu Yönergenin yürürlüğe girmesinden sonra derleme mükellefleri, EYDeS üzerinden erişilebilecek olan elektronik derleme esasları ve bilgilendirmeler kapsamında mükellefiyetlerini yerine getirirler.