Şehir içi yollar kaldırım ve yaya geçitlerinde ulaşılabilirlik İçin yapısal önlemler ve işaretlemelerin tasarım Kuralları ile ilgili tebliğ


Resmi Gazete Tarihi : 14.09.2012               Resmi Gazete Sayısı : 28411Amaç ve dayanak

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.


Standardın zorunlu olması

MADDE 2 – (1) Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan TS 12576 “Şehir İçi Yollar - Kaldırım ve Yaya Geçitlerinde Ulaşılabilirlik İçin Yapısal Önlemler ve İşaretlemelerin Tasarım Kuralları Standardı” mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde ve bunların ihale, geçici kabul, kabul, denetim ve muayene safhalarında zorunlu olarak uygulanır.


Standardın kapsamı

MADDE 3 – (1) Bu standard, hareket kısıtlılığı bulunanlar dahil tüm yayaların, şehir içi yollarda kaldırımları, yaya yollarını, yaya geçitlerini ve kavşakları güvenli ve rahatça kullanabilmeleri için oluşturulacak yapısal önlemlerin ve işaretlemelerin tasarım kurallarını kapsar.


Standarda uyulması zorunluluğu

MADDE 4 – (1) Söz konusu standard kapsamına giren konulardaki mal veya hizmet alımları ile yapım işlerini yapan veya yaptıranların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.


Standardın temini

MADDE 5 – (1) TS 12576 “Şehir İçi Yollar - Kaldırım ve Yaya Geçitlerinde Ulaşılabilirlik İçin Yapısal Önlemler ve İşaretlemelerin Tasarım Kuralları Standardı” TSE’nin merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden (http://www.tse.org.tr) ulaşılır.


Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.