Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 302)


Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 302)

 Resmi Gazete Tarihi: 29/12/2017   Resmi Gazete Sayısı: 30825 (mükerrer)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Yasal Düzenlemeler


Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86, 89/15 ve 103 üncü
maddelerinde yer alan ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlar, basit usule tabi mükelleflerde toplu belge düzenleme uygulaması ile
1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen bir kısım menkul kıymetlerden 2017 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak
indirim oranı uygulamasına ilişkin hususların açıklanmasıdır.
 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yeniden Değerleme Oranında Artırılan Had ve Tutarlar


Yeniden değerleme oranında artırılan had ve tutarlar
MADDE 3 –…
(2) 2018 takvim yılında uygulanmak üzere 193 sayılı Kanunun;

c) 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan engellilik indirimi tutarları;
- Birinci derece engelliler için 1000 TL,
- İkinci derece engelliler için 530 TL,
- Üçüncü derece engelliler için 240 TL,

olarak tespit edilmiştir.