Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun


Kanun No. 7062

Kabul Tarihi: 30/11/2017

Resmi Gazete Tarihi: 12/12/2017 Resmi Gazete Sayısı: 30268

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; Yüksek Seçim Kurulunun kuruluşu, teşkilatı, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Kurulun görev ve yetkileri

MADDE 6-(1) Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

...

g)         Engelli seçmenlerin oy kullanmalarını kolaylaştıracak her türlü tedbiri almak.

...