İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun


Kanun Numarası: 1005

Kabul Tarihi: 24/2/1968

Yayımlandığı R.Gazete: Tarih : 24/2/1968   Sayı : 12835

 

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız “Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı”  Cilt : 1 Sayfa : 1037

                                                                              

Madde 1 – (Değişik: 9/11/1983 - 2943/1 md.)

(Değişik birinci fıkra: 28/8/1991 - 3761/1 md.) Milli mücadeleye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine İstiklal Madalyası verilmiş bulunan Türk vatandaşları ile 1950 yılında Türk Tugayının Kore'ye ayak bastığı Ekim ayında başlamak ve 1953 yılı Pan-Munjon Ateşkes Anlaşmasına kadar Kore'de fiilen savaşa katılmış olan Türk Vatandaşlarına ve 1974 yılında Temmuz 1 inci ve Ağustos 2 nci Barış Harekatına Kıbrıs'ta fiilen görev alarak katılmış olan Türk Vatandaşlarına, hayatta bulundukları sürece, vatani hizmet tertibinden 5750 gösterge rakamının her yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilen memur maaş katsayısı ile çarpılmasından bulunacak miktarda aylık bağlanır. (Ek cümle: 4/8/1999 - 4432/1 md.) Hak sahibinin ölümü halinde bu aylık dul eşe ve %75 oranında bağlanır, ancak dul eşin tekrar evlenmesi halinde kesilir. (Ek cümle: 6/3/2007-5595/1 md.)Yukarıda belirtilenlerden herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan gelir veya aylık bağlanmadığı gibi, zorunlu olarak sosyal güvenlik kurumlarından birine tâbi olmayı gerektiren bir işte de çalışmadığını belgelemek suretiyle yazılı talepte bulunan hak sahiplerinin aylıkları ise yazılı taleplerinin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden aydan geçerli olmak üzere ve bu durumları devam ettiği müddetçe 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan 30 günlük net asgarî ücret tutarı (dul eşler için bu tutarın % 75’i) esas alınarak ödenir.  (1)

(Ek fıkra: 28/8/1991 - 3761/1 md; Mülga: 5/3/1992 - 3784/1 md.)

Bu Kanundan önce, özel bir kanunla kendilerine vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmış olanlar hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.

Vatani hizmet tertibinden bağlanan aylıklar hiç bir suretle haczedilemez.

 

Madde 2 – (Mülga: 12/7/2013-6495/102 md.)

Ek Madde 1 – (Ek: 6/3/2007-5595/3 md.; Mülga: 12/7/2013-6495/102 md.)

Geçici Madde 1 – (24/2/1968 - 1005 sayılı Kanunun numarasız geçici maddesi olup, 9/11/1983 tarih ve 2943 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile Geçici Madde 1 olarak düzeltilmiştir.)

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, özel kanunlarla vatani hizmet tertibinden;

a) Hayatta bulundukları sürece kendilerine bağlanmış aylıklar,

b)  Kanunlarına müsteniden dul ve yetimlerine bağlanmış aylıklar toplamı (Aylık alan bir kişi de olsa) birinci maddede yazılı aylıktan az olduğu takdirde, bu miktara yükseltilir.

 

Geçici Madde 2 – (Ek: 9/11/1983 - 2943/3 md.)

1950 Yılında Türk Tugayının Kore'ye ayak bastığı Ekim ayında başlamak ve 1953 yılı Pan-Munjon Ateşkes Anlaşmasına kadar Kore'de fiilen savaşa katılmış olan Türk vatadaşlarına bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte almakta oldukları 4250 lira aylığın üç yıllık tutarı, yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde defaten ödenerek aylık bakımından bu Kanunla ilişkileri kesilir.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihle toptan ödemenin yapıldığı tarih arasında ölenlerin istihkakları kanuni mirasçılarına ödenir.

Bu Kanunun yürürlük tarihinden sonra hiç bir nedenle aylık ödeme yapılmaz.

 

Geçici Madde 3 – (Ek: 9/11/1983 - 2943/3 md.)

1974 yılında Temmuz 1 inci ve Ağustos 2 nci Barış Harekatına Kıbrıs'ta fiilen görev alarak katılmış olan Türk vatandaşlarına bu Kanunun yürürlük tarihine kadar aşağıdaki cetvele göre hesaplanacak aylıkların tutarı, yürürlük tarihini izleyen üç ay içinde defaten ödenir.

Bu Kanunun yürürlük tarihinden evvel ölenlerin istihkakları ölüm tarihlerini izliyen ay sonuna kadar hesaplanır ve kanuni mirasçılarına ödenir.

Geçici ikinci ve üçüncü maddeler gereğince yapılacak toptan ödemeler her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olup hiç bir suretle haczedilemez.

 

Cetvel Lira
1976 Mayıs - 1977 Şubat ayları için aylık tutarı 765
1977 Mart - 1978 Şubat ayları için aylık tutarı 1 020
1978 Mart - 1979 Şubat ayları için aylık tutarı 1 190
1979 Mart - 1980 Şubat ayları için aylık tutarı 1 360
1980 Mart - 1981 Şubat ayları için aylık tutarı 2 125
1981 Mart - 1982 Şubat ayları için aylık tutarı 3 125
1982 Mart - 1982 Aralık ayları için aylık tutarı 3 750
1983 Ocak - 1983 Kasım ayları için aylık tutarı 4 250

Madde 3 – Bu kanun yayımlandığı tarihi takip eden mali yıl başından itibaren yürürlüğe girer.

Madde 4 – Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

24/2/1968 TARİHLİ VE 1005 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER 

1) 4/8/1999 tarih ve 4432 sayılı Kanunun Geçici Maddesi:

Bu Kanunun yayımı tarihine kadar ölmüş olanların dul eşlerine de Kanunun yayımı tarihini takip eden aybaşından itibaren aynı esaslara  göre aylık bağlanır. Ancak, bunlara Kanunun yayımı tarihinden önceki süre için herhangi bir ödeme yapılmaz.

4499

1005 Sayılı Kanuna Ek ve Değişiklik Getiren Mevzuatın veya Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edilen Hükümlerin Yürürlüğe Giriş Tarihini Gösterir Liste

 

Değiştiren Kanunun/KHK’nin/ İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası 1005 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri Yürürlüğe Giriş Tarihi
1985 - 1/5/1976
2363 - 1/3/1981 tarihin den geçerli olmak üzere 27/12/1980
2665 4 ve 5 inci maddeleri Diğer maddeleri 1/3/1982 30/4/1982
2943 - 1/12/l983
3660 - 6/10/1990 tarihini takip eden aybaşı
3688 - 1/11/1990 tarihinden geçerli olmak üzere 8/12/1990
3761 - 7/9/1991
3784 - 7/3/1992 tarihini takip eden aybaşı
4432 - 8/8/1999
5335 2 27/4/2005
5595 1 1/7/2007
5595 2, Ek Madde 1 10/3/2007
(5754 sayılı Kanun ile değişik) 5510 2 1/10/2008
6495 2, Ek Madde 1 2/8/2013