İl Özel İdaresi Kanunu


Kanun Numarası : 5302 

Kabul Tarihi : 22/2/2005 

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745

 

İl özel idaresinin görev ve sorumlulukları 

Madde 6-… 

İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır 

İl özel idaresinin giderleri 

Madde 43- İl özel idaresinin giderleri şunlardır: 

h) Yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile özürlülere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar. 

İl özel idaresi hizmetlerine gönüllü katılım 

Madde 65- İl özel idaresi sağlık, eğitim, spor, çevre, trafik ve kültür hizmetleriyle yaşlılara, kadın ve çocuklara, özürlülere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında ilde dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygular. 

Gönüllülerin nitelikleri ve çalıştırılmalarına ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.