Sosyal Hizmetler Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname


Kanun Hükminde Kararnamenin Tarihi : 3/6/2011 No : 633

Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011 No : 6223

Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi : 8/6/2011 No : 27958 Mükerrer

Yayımlandığı Düstur              : Tertip : 5 Cilt : 50  

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

         Sosyal Yardımlar Bilgi Sistemi Veri Tabanı

        MADDE 33- (1) Sosyal hizmetler ve yardımlar kapsamındaki kişilerin tespiti, ulusal poli-tika ve stratejilerin oluşturulması ve sosyal yardımların objektif yararlanma ölçütlerine göre belir-lenmesi için veri sağlanması, mükerrer sosyal yardımların önlenmesi, bu alanda eşgüdümün sağ-lanması amacıyla sosyal güvenlik ve diğer ilgili veri tabanları ile bütünleşik yapıda, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası temel alınarak Sosyal Yardımlar Bilgi Sistemi Veri Tabanı (Veri Tabanı) oluşturulur.

     (2) Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı birimleri ve kamu kurum ve kuruluşları ile 3294 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulan vakıflar, yardım yapacakları kişilerin sosyal yardıma hak kazanıp kazanmadığını tespit amacıyla muhtaçlık durumlarını ve sosyal yardım alıp almadıklarını yardım yapılmadan önce Veri Tabanından sorgulamakla ve yapılan yardımların türü, miktarı ve ailenin diğer bireyleri de dâhil olmak üzere verildiği kişi ve verilme süresine ilişkin bilgiler ile yönetmelikle belirlenecek diğer konulara ilişkin bilgileri, yardım yapılmasına onay veren belgelerin oluşturulması ile eş zamanlı olarak Veri Tabanına işlemekle yükümlüdür. (1)

    (3) Bakanlık, Veri Tabanında tutulan bilgileri belirleyeceği usûl ve esaslar çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idareler ve Türkiye Kızılay Derneğine açabilir.(2)

    (4) Veri Tabanındaki bilgilerin tamamı veya bir kısmı toplu hâlde hiçbir kuruma veya

kişiye verilemez. Bakanlık Veri Tabanındaki bilgiler, elektronik ortamda, yedekleme

sistemleri ile birlikte güncel olarak tutulur.

    (5)Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Bakanlık tarafından

hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.

        Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu

        MADDE 34- (1) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/3 md.)

        (2) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/3 md.)

        (3) Fon Kurulunun görevleri şunlardır:

 1. a) Fonda toplanan kaynakların, Bakanlıkça ve il ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından yürütülecek sosyal yardım proje ve programları ile yatırım programları çerçe-vesinde dağıtım önceliklerini belirlemek ve dağıtımına karar vermek.
 2. b) Gerekli görülen hâllerde, hizmetin aksamadan yürütülmesi için usûl ve esaslarını açıkça belirlemek kaydıyla Bakanlığa yetki devrinde bulunmak.
 3. c) İl ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarında çalıştırılacak personelin nitelikleri ile özlük hakları ve diğer hususlarla ilgili belirlenecek kriterleri görüşmek ve karara bağlamak.

      ç) İl ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile diğer kurum ve kuruluşlardan gelen sosyal yardım amaçlı talep ve teklifleri değerlendirmek.

 1. d) Toplumda dayanışma ve paylaşma bilincini geliştirmek ve desteklemek üzere

bilimsel, sosyal ve kültürel programlar ve projeler önermek, hazırlanan projelere destek

sağlamak.

        (4) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/3 md.)

 

        …

 

         Çeyiz hesabı ve Devlet katkısı

        EK MADDE 2 – (Ek: 27/3/2015-6637/14 md.)

     (1) Türk vatandaşlarına ve 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamına girenlere, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununa tabi mevduat veya katılım bankalarının yurt içi şubelerinde Türk Lirası cinsinden çeyiz hesabı açmaları, asgari 3 yıl boyunca sistemde kalmaları, 27 yaşını doldurmadan ilk evliliklerini yapmaları ve evliliklerini müteakip ilgili bankaya başvurmaları hâlinde üçüncü fıkraya göre belirlenecek usul ve esaslara göre Devlet katkısı ödenir. Devlet katkısı ödemesi hesapta biriken toplam tutarın yüzde 25’ini ve azami 7.500 Türk Lirasını geçemez. Azami tutar her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılır. Azami tutarı üç katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir..(1)(2)

(2) Devlet katkısı, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten defaten karşılanır ve hak sahibine hesabın bulunduğu banka aracılığıyla ödenir. Hak sahipliğinin tespitinden ve aktarı-lacak Devlet katkısının doğru ve tam hesaplanmasından hesabın bulunduğu banka sorumludur. Haksız olarak yapıldığı tespit edilen Devlet katkısının ödendiği tarihten tahsil edildiği tarihe kadar geçen süreye 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte 1 ay içinde ödenmesi gerektiği Bakanlık tarafından bir yazı ile bankaya bildirilir. Bu süre içinde ödeme yapılmaması hâlinde bu alacaklar, vergi dairesince anılan Kanun hükümlerine göre, ilgili banka-lardan takip ve tahsil edilir.

(3) Bu madde kapsamında; hesap sahiplerinin ödeme planlarına, Devlet katkısına ilişkin hak ediş sürelerinin tespitine ve birikim yapılan süreler ile ödeme planlarına göre Devlet katkısı oranının ve azami tutarın birinci fıkrada belirtilen sınırlar dâhilinde farklılaştırılmasına, hesapların denetimine ve uygulamaya yönelik diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanınca belirlenir.(1)

(4) Hesap sahibinin Devlet katkısına hak kazanmış olması koşuluyla, hak ettiği Devlet katkısının tamamı ile çeyiz hesabında biriken toplam miktarın Devlet katkısı için başvuru tarihinde geçerli olan bir yıllık asgari net ücrete karşılık gelen tutarı, nafaka borçları hariç olmak üzere haczedilemez, rehnedilemez, iflas masasına dâhil edilemez. Hesap sahibinin çeyiz hesabında biriken toplam miktarının haczedilemeyecek, rehnedilemeyecek, iflas masasına dâhil edilemeyecek tutarını üç misline kadar artırmaya üçüncü fıkra kapsamında belirlenecek usul ve esaslara göre Cumhurbaşkanı yetkilidir. Hesap sahibinin Devlet katkısını alabilmek amacıyla yapacağı başvuru tarihinden sonra ilgili bankaya tebliğ edilen haciz, rehin ve iflas talebine karşılık gelen tutarın ödenmesi, Devlet katkısına hak kazanılıp kazanılmadığı hususu açıklık kazanana kadar bekletilir.(1)

        Konut hesabı ve Devlet katkısı(2)

        EK MADDE 3 – (Ek: 27/3/2015-6637/15 md.; Değişik: 21/3/2018 -7103/91 md.) 

    (1) Türk vatandaşlarının yurt içinde sadece bir konut edinimlerine destek olmak amacıyla açılacak konut hesaplarına biriken toplam tutarın azami yüzde 25 oranına kadar Devlet katkısı ödenebilir. Devlet katkısı ödemesi katılımcı bazında azami 20.000 Türk lirasını geçemez. Azami tutar her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılır. Azami tutarı üç katına kadar artırmaya Cum-hurbaşkanı yetkilidir. Bu madde hükümleri, 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamına girenlere uygulanmaz. Cumhurbaşkanı, bu fıkra kapsamındaki konut edinimlerinde, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı Tarifenin “I-Tapu işlemleri” başlıklı bölümünün (20) numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca, devralan veya iktisap eden hak sahibi alıcılardan alınması gereken tapu harcı nispetini sıfıra kadar indirmeye yetkilidir.(2)

    (2) Konut hesaplarına yapılacak Devlet katkısına ilişkin hak ediş sürelerinin belirlenmesi, Devlet katkısının, edinilecek konutun niteliği ve sayısı, tasarruf süresi, katılımcı ve ödeme planlarına göre farklılaştırılması, Devlet katkısı sağlanacak hesapların niteliği ve işleyişi, bankalar ve katılımcılar arasında tasarruf tutarı ve konut kredisi kullanılmasına ilişkin düzenlenecek sözleşmeler hakkındaki esaslar ile hesapların denetimi ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Cum-hurbaşkanınca belirlenir. (2)

    3) Devlet katkısı, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten defaten karşılanır ve hak sahibine hesabın bulunduğu banka aracılığıyla ödenir. Hak sahipliğinin tespitinden ve aktarı-lacak Devlet katkısının doğru ve tam hesaplanmasından hesabın bulunduğu banka sorumludur. Haksız olarak yapıldığı tespit edilen Devlet katkısının, ödendiği tarihten tahsil edildiği tarihe kadar geçen süreye 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte bir ay içinde ödenmesi gerektiği Bakanlık tarafından bir yazı ile bankaya bildirilir. Bu süre içinde ödeme yapılmaması halinde bu alacaklar, vergi dairesince anılan Kanun hükümlerine göre, ilgili bankalardan takip ve tahsil edilir. Harç indiriminden haksız olarak yararlanıldığının tespiti halinde eksik alınan tapu harcı, banka tarafından ilgili vergi dairesine yapılacak bildirim üzerine, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gecikme faizi ve vergi ziyaı cezası ile birlikte hak sahibinden geri alınır.

    Doğum yardımı(1)

    EK MADDE 4 – (Ek: 27/3/2015-6637/16 md.)

    (1) Türk vatandaşlarına, canlı doğan birinci çocuğu için 300 TL, ikinci çocuğu için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları için 600 TL doğum yardımı yapılır. Bu yardım Türk vatandaşı olan anne veya babaya, her ikisi de Türk vatandaşı ise anneye yapılır. Doğum yardımı, Bakanlıkça belirlenen zorunlu hâllerde babaya ödenebilir. Doğum yardımı ödenmesinde Kimlik Paylaşımı Sisteminde yer alan nüfus kayıtları esas alınır. Bu kapsamda yapılan ödemeler, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır. Bu fıkrada belirtilen tutarları artırmaya Bakanlık ile Maliye Bakanlığı müştereken yetkilidir.

    2) Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen işçilerden, kapsamında bulundukları bireysel iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre işçinin kendisi veya eşinin doğum yapması nedeniyle işçiye bir ödeme yapılması kararlaştırılmış olanlara, kararlaştırılan tutarın bu madde uyarınca yapılacak ödeme tutarından daha az olması hâlinde sadece aradaki fark ödenir. Kararlaştırılan tutarın bu maddeye göre yapılacak ödeme tutarından daha fazla olması hâlinde ise bu maddeye göre ödeme yapılmaz.

    3) Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen personele, doğum yardımı ödeneği veya başka bir ad altında aynı amaçla ilgili mevzuatta öngörülen ödemeler yapılmaz.

(4) 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamına girenler bu madde hükümlerinden aynen yararlandırılır. 

    5) Doğum yardımı, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve haczedilemez. Doğum yardımından yararlananların gerçek dışı beyanda bulunmaları nedeniyle yersiz ödemeye sebebiyet verilmesi hâlinde, bu ödemelerin, bir ay içinde ödemenin yapıldığı tarihten tahsil edildiği tarihe kadar geçen süreye 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte iade edilmesi, haksız yararlanana ödeme yapan kurum tarafından bir yazı ile bildirilir. Bu süre içinde ödeme yapılmaması hâlinde bu alacakların ilgili vergi dairesine bildirilmesi üzerine anılan Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir.

    (6) Doğum yardımının ödenme esasları ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar, Cumhurbaşkanınca belirlenir. (1)

       Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı

    EK MADDE 5- (Ek: 20/11/2017-KHK-696/128 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7079/119 md.) 

    (1) Şehit yakınları ile gazilere manevi ve maddi destek sağlamak, toplumla ve kendi arala-rında iletişim ve dayanışmalarını güçlendirmek, şehit yakınları ve gazilere yönelik sosyal, sportif, eğitim, kültür ve diğer alanlarda faaliyetlerde bulunmak amacıyla merkezi Ankara’da olan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı kurulmuştur.

    (2) Vakfın gelirleri şunlardır:

 1. a) Yurtiçinde ve yurtdışında Vakfın yapacağı her türlü faaliyet ve hizmetler karşılığında elde edilen gelirler. 
 2. b) Cumhurbaşkanı kararı ile genel bütçeden veya kamu kurum ve kuruluşlarından aktarı-lacak tutarlar.(2)
 3. c) Ulusal veya uluslararası fonlardan aktarılan hibeler de dâhil olmak üzere her türlü şartlı veya şartsız bağış, irat ve vasiyet bağışları ile ayni veya nakdi yardımlar.

    ç) Vakfa ait taşınır ve taşınmazlar ile diğer haklardan elde edilen gelirler.

 1. d) İktisadi işletme, iştirak ve ortaklıklardan sağlanan gelirler.
 2. e) Diğer gelirler.

    (3) Vakıf;  

 1. a) Kurumlar vergisinden (iktisadi işletme ve iştirakler hariç),
 2. b) Yapılan bağış ve yardımlar sebebiyle veraset ve intikal vergisinden,
 3. c) Bu Kanun Hükmünde Kararnamede sayılan faaliyetleri dolayısıyla yapılan işlemler yö-nünden harçlardan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar nedeniyle damga vergisinden, taşıtları dola-yısıyla motorlu taşıtlar vergisinden ve sahip olduğu taşınmazları dolayısıyla emlak vergisinden, 

muaftır.

    (4) Vakfa makbuz karşılığı yapılacak hibe, bağış ve yardımlar gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde beyanname üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla beyan edilen gelirden veya kurum kazancından indirilebilir.

    (5) Vakfın faaliyetleri, malvarlığı, organları, oluşumu ve görevleri ile diğer hususlar Vakıf Resmi Senedinde düzenlenir. Vakfın kuruluşu, Vakıf Resmi Senedinin hazırlanması ve Vakfın 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre tesciline dair işlemler Bakanlık tarafından sonuçlandırılır. Vakıf Mütevelli Heyetinde Cumhurbaşkanı tarafından seçilen üyeler ile Vakıf Resmi Senedinde gösterilen üyeler yer alır. Ayrıca Vakfın kuruluş amaçları doğ-rultusunda şehit yakınları ve gazilere yönelik yüksek yararlılık gösteren kişilere Cumhurbaşkanı tarafından şeref üyeliği verilebilir. 

    (6) Vakıf, ilgili mevzuatı uyarınca yetkili kurum ve kuruluşlar ile Bakanlık tarafından de-netlenir. 

    (7)  Başbakanlık ve Bakanlık bünyesinde şehit yakınları ve gaziler için açılmış hesaplarda biriken miktarların on milyon Türk Lirası tutarındaki kısmı Vakfın kuruluş malvarlığını oluşturur. Bu hesaplarda kalan meblağlar Vakfın tüzel kişilik kazanmasını müteakip onbeş işgünü içerisinde Vakıf hesaplarına aktarılır.

    (8) Vakfın kuruluş ve faaliyet merkezi olarak kullanılmak üzere Maliye Bakanlığınca veya Vakıflar Genel Müdürlüğünce uygun görülen taşınmazlar bedelsiz olarak Vakfın kullanımına tahsis edilir. Kamu kurum ve kuruluşları taşınır ve taşınmazlarını Vakfa hibe edebilir. 

    (9)  Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde 4721 sayılı Kanun, 20/2/2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanunu ve diğer mevzuat ile Vakıf Resmi Senedi hükümleri uygulanır.

 

    …

 

    Yürürlük

    MADDE 36- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    MADDE 37- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.