2018/4 sayılı Engelli Sağlık Kurulu Raporları başlıklı Sağlık Bakanlığı Genelgesi


Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik'in Özürlü sağlık kurulu raporunun geçerlilik süresi başlıklı 13’üncü maddesinde
"(1) Özürlü sağlık kurulu raporunun sürekli olup olmadığı ile süreli raporlarda raporun geçerlilik süresi mutlaka belirtilir.
(2) Özürlü sağlık kurulunca kişinin özür durumunun sürekli olduğuna karar verilmesi durumunda, özürlü sağlık kurulu raporunun ilgili bölümünde bu durum belirtilir. Ancak özür durumunun değişmesi halinde, kişinin talebi üzerine rapor ve buna bağlı kişinin özür oranı yeniden belirlenir.
(3) Özürlü sağlık kurulunca özürlünün özür durumunun sürekli olmadığına karar verilmesi halinde de bu husus ilgili bölümde belirlenerek özürlü sağlık kurulu raporunun geçerlilik süresi belirtilir. Zaman içinde değişebilen veya kontrolü gerektiren hastalıklar, hastanın önceki özürlü sağlık kurulu raporu da kurula sunularak, özürlü sağlık kurulunun belirleyeceği süre içinde yeniden görüşülür ve karara bağlanır.
(4) Bu Yönetmelik hükümlerine göre alınmış olan sürekli raporlar ile süreli raporların geçerlilik süresi dolmadan tekrar rapor alınmak istenmesi durumunda, mükerrer rapor tanzimini önlemek maksadıyla, ilgililerin daha önce özürlü sağlık kurulu raporu alıp almadıklarına ilişkin beyanı istenir. İlgilinin beyanı üzerine veya bir başka şekilde, evvelce özürlü sağlık kurulu raporu verilmiş olduğunun tespiti halinde tekrar rapor verilmez. Kullanım amacına uygun olarak düzenlenmiş ve bu Yönetmelik hükümlerine göre alınmış olan sürekli raporlara sahip kişilerden kurumlarca yeniden rapor istenilmez. ” hükümleri ile düzenleme yapılmıştır.
 
Ancak uygulamada özellikle engelli raporları düzenlenirken geçerlilik süresi konusunda tereddütler yaşandığı anlaşılmıştır. Engel durumu sabit kişilere sürekli raporlar yerine süreli raporlar düzenlendiği ve bu durumun hasta mağduriyetine yol açtığı tespit edilmiştir. Bu itibarla aşağıda hususların açıklanmasına ihtiyaç duyulmuştur.
a) Bireyin engel durumunun sabit kalması (uzuv ve organ kaybı gibi) veya artması söz konusu olan hastalıklar için sürekli rapor düzenlenmesi,
b) Yeni bir engel durumunun ortaya çıkması veya mevcut engellilik durumunda bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bireyin talebi ve ilgili branş hekiminin sağlık kuruluna sevki uygun görmesi üzerine süre aranmaksızın engellilik durumu yeniden değerlendirilir ve yeni rapor düzenlenmesi,
c)   Kurumların ilgili mevzuatları gereğince, gerekçesi belirtilerek yazılı kontrol muayenesi talebinde bulunulması durumunda sağlık kuruluşunca yeniden rapor düzenlenmesi,
d)  Bireyin engel durumunun ilaç tedavisi, cerrahi tedavi ve/veya rehabilitasyon uygulamaları ile zaman içinde azalma ihtimali olduğu ve hastalık bulgularının tam olarak görülemediği hallerde süreli rapor düzenlenmesi,
gerekmektedir.
 
Uygulamanın Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik'te yer alan hükümler ile yukarıda vurgulanan esaslara uygun olarak yürütülmesinin engelli raporları vermeye yetkili tüm sağlık kuruluşlarına duyurulması ve konuya gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda;
 
Gereğini rica ederim.

 

Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ
Bakan a.            
Müsteşar