2018/14 Sayılı Yatağa Bağımlı Kişiler İçin Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu Hakkında Genelge


T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı: 23642684-010.06

Konu: Yatağa Bağımlı Kişiler İçin Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu

 

GENELGE

2018 / 14

Bilindiği üzere, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında 13/3/2018 tarihinde 7102 sayılı Kadının 2 inci maddesiyle eklenen “Hastalığa veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin, muhtarlık seçimleri hariç, oy kullanmalarını sağlamak için seyyar sandık kurulu kurulmasına, oy kullanılmasına, sayım ve döküm ile birleştirme işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek.” Hükmü ile Yüksek Seçim Kuruluna yatağa bağımlı seçmenlerin oy kullanmalarını sağlamak için seyyar sandık kurulması görevi verilmiştir.

Anılan hüküm gereğince, yatağa bağımlı seçmenlerin Anayasal haklarından faydalanmak için seyyar sandık talebinde bulunmalarını sağlamak amacıyla Yüksek Seçim Kurulu tarafından düzenlenen ve ekte bir örneği yer alan “Seyyar Sandık Kurulu Talep Formu” ile birlikte “Engeli nedeniyle yatağa bağımlı olduğu” veya “Hastalığı sebebiyle yatağa bağımlı olduğu” ibaresinin yazılı olduğu sağlık raporunu ibraz etmeleri gerekmektedir.

Seçmen listelerinin kesinleşmesi sürecinde seyyar sandık hizmetinden yararlanacak vatandaşların da belirlenmesi gerekmekte olup, bahse konu durum bildirir yatağa bağımlılık raporunu, vatandaşların sağlık durumunu en iyi bilen bağlı oldukları aile hekimlerinin düzenlemesi gerekmektedir. Bu rapordan yararlanabilecek ağır engeli bulunan ve/veya hâlihazırda evde sağlık hizmetlerinden yararlanmakta olan vatandaşlarımızın listesi kayıtlı oldukları aile hekimlerine elektronik ortamda ulaştırılacaktır. Bu listelerde bulunmamakla birlikte aile hekimlerince yatağa bağımlı olduğu bilinen kişilere de bu çerçevede rapor düzenlenebilecektir.

Aile hekimleri, kendilerine kayıtlı kişileri süratle gözden geçirecek ve bu haktan yararlanabilecek bireylerin mevcut durumuna ve/veya geçerli sağlık kurulu raporuna göre değerlendirme yaparak, genelde ekinde yer alan “Yatağa Bağımlı Kişiler İçin Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu” formatına uygun şekilde https://erapor.saglik.gov.tr adresinde yayınlanan Sağlık Bakanlığı e-Rapor sistemi üzerinden elektronik rapor olarak düzenleyeceklerdir. Düzenlenen rapordan bir nüsha ıslak imzalı olarak vatandaşa teslim edilecektir. Bu kapsamda sağlık raporu düzenlenen vatandaşların listesini 4 Mayıs 2018 tarihi mesai bitimine kadar kesinleştirilmesi gerekmektedir.

Uygulamanın yukarıda vurgulanan esaslara uygun olarak yürütülmesi ve tüm aile hekimlere tebliği hususunda;

Bilgilerini ve uygulamanın gereğini önemle rica ederim.

 

Dr. Ahmet DEMİRCAN

Bakan