2014/07 sayılı Engellilerin Evde Bakımına Destek İçin Verilen Sosyal Yardımlar hakkında genelge


GENELGE
(2014/7)19/02/2014 tarihli ve 28918 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6518 sayılı Kanunla değiştirilen 2828 sayılı Kanunun Ek 7 nci maddesinde, Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgari ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan engellilerin muhtaç sayılacağı ve bunlardan bakıma ihtiyacı olan engellilerin evde bakımının desteklenmesi amacıyla sosyal yardım ödeneceği, ortalama aylık gelir tutarının hesaplanmasında, hanede birden fazla bakıma ihtiyacı olan engelli bulunması halinde, birinci bakıma ihtiyacı olan engelliden sonraki her bakıma ihtiyacı olan engellinin iki kişi sayılacağı, 

Ayrıca mezkur kanunun Geçici 10 uncu maddesinde de, 01/07/2014 tarihine kadar, gelir değişikliğinin ya da sosyal yardımlara hak kazanılması için gerekli olan gelir tespitinde önceki mevzuata göre işlem yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu kapsamda, bakıma ihtiyacı olan engellilerin evde bakımının desteklenmesi amacıyla yapılacak olan sosyal yardımlar ile ilgili olarak, başvuru alınması, muhtaçlığa ilişkin gelirin hesaplanması, bakım ihtiyacının belirlenmesine yönelik değerlendirmelerin yapılması, sosyal yardım bağlanması ve ödemelerin yapılması ile diğer konulara yönelik tüm iş ve işlemlerin;

01/07/2014 tarihine kadar, 30/07/2006 tarih ve 26244 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda, 

Bu tarihten sonra da yeni bir yönetmelik yayınlanana kadar, kanun değişikliğinde getirilen muhtaçlığa ilişkin gelir hesaplamasında hane yaklaşımı ve hane içinde birden fazla bakıma ihtiyacı olan engelli bulunması halinde, birinci bakıma ihtiyacı olan engelliden sonraki her bakıma ihtiyacı olan engellinin iki kişi sayılması hükümleri de dikkate alınmak suretiyle söz konusu yönetmelik düzenlemeleri çerçevesinde İl Müdürlükleri tarafından yürütülmesine devam edilmesi,

Ayrıca, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarının tespiti ve hesaplanmasında, tüm hane bireylerinin Sosyal Yardım Bilgi Sistemi (SOYBİS) sorgulamalarının kullanılması ve ödemelerini sistem dışında manuel olarak gerçekleştiren İl Müdürlüklerinin, Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) kayıtlarını iki ay içerisinde tamamlayarak tüm iş ve işlemlerin YBS üzerinden yapılmaya başlanılması,

Ödenek aktarma işlemlerinin 31/12/2014 tarihine kadar, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılmasına devam edilmesi, 01/01/2015 tarihinden sonra ise Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılması hususlarında, 

Bilgi edinilmesini ve gereğini önemle rica ederim.

 

Doç. Dr. Ayşenur İSLAM
Bakan