2014/01 sayılı Özel Bakım Merkezinde Çalıştırılması Zorunlu Personel ve İzinli/Refakatçi Olma Durumu hakkında genelge


GENELGE
(2014/1)

 

Genel Müdürlüğümüzce İl Müdürlüklerimizden gelen görüş yazılarında 16.08.2013 tarih ve 28737 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakıma Muhtaç Engellilere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasına göre gerekli sayıda bakıcı personel çalıştırılmasına yönelik uygulamanın anlaşılamadığı görülmüştür.

Bu nedenle, hizmetin aksamaması ve nitelikli hizmet sunulmasının sağlanması amacıyla özel bakım merkezlerinde görev yapan personele yönelik aşağıda belirtilen hususlara açıklık getirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

Söz konusu Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasında "Merkezde çalıştırılan bakıcı personel sayısı kanuni izinlerini kullanan veya refakatçi olarak görevlendirilen personel dâhil olmak üzere, merkezde bakılan bakıma muhtaç engelli birey sayısının üçte birinden az olamaz. Hesaplamada kusurlu sayılar bir üst sayıya tamamlanır." denilmektedir.

Bu durumda, Yönetmeliğin 26 ncı maddesi birinci fıkrasının (c) bendinde ve ikinci fıkrasında belirtilen sayıda bakıcı personel çalıştırılması;

Aynı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendinde belirtilen şekilde ve sayıda meslek personeli ve sağlık personeli çalıştırılması;

Merkezde çalıştırılan personel sayısının hesaplanmasında, kanuni izinlerini kullanan veya refakatçi olarak görevlendirilen personelin de hesaplamaya dahil edilerek belirlenmesi ve bu personelin eksik personel olarak sayılmaması gerekmektedir. Ancak, merkezde kanuni izinlerini kullanan veya refakatçi olarak görevlendirilen bakıcı personel sayısının 26 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi ile belirlenen vardiyalarda çalıştırılması zorunlu olan bakıcı personel sayısının % 30 undan fazla olmaması, hesaplamada küsuratlı sayıların Vt yi geçmesi halinde bir üst sayıya tamamlanması gereklidir.

Uygulamanın yukarıda belirtildiği şekilde yürütülmesi hususunda gereğini rica ederim.

 

Ahmet ZAHTEROĞULLARI
Bakan a.
Müsteşar