2013/20 sayılı Özel Bakım Merkezlerinin İhtiyaç Programı Erişilebilirlik Standartları hakkında genelge


GENELGE
(2013/20)

 

Bakıma muhtaç engelli bireylere bakım hizmeti sunulan özel bakım merkezlerinin açılış işlemleri ile ilgili olarak 16.08.2013 tarih ve 28737 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bakıma Muhtaç Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesi ikinci fıkrasının (b) bendinde ihtiyaç programının, 31 inci maddesi ikinci fıkrasının (b) bendinde erişilebilirlik standartlarının Bakanlıkça belirleneceği hükme bağlanmıştır.

Bu nedenle. Bakanlığımızca, özel bakım merkezlerinin fiziksel donanımına ilişkin standardı sağlamak amacıyla ihtiyaç programı ile erişilebilirlik kılavuzu hazırlanmış olup özel bakım merkezlerinin hizmete açılması sürecinde bahse konu kılavuz ve ihtiyaç programında belirtilen hususların dikkate alınması konusunda gereğini rica ederim.

 

Ahmet ZAHTEROĞULLARI
Müsteşar