2010/12 Sayılı Geçici ve Misafir Olarak Bakım Hizmeti konulu Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü genelgesi


GENELGE
(2010/12)

 

 

SHÇEK Özürlülerin Bakımı Rehabilitasyonu ve Aile Danışmanlığı Hizmetlerine Dair Yönetmelik 03.09.2010 tarih ve 27691 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince ailesi yanında bakılmakta olan özürlülerin de ihtiyaç hâlinde merkezlerde geçici ve misafir olarak bakılması hükmü getirilmiştir.

Bu hüküm gereğince merkezlerde geçici ve misafir olarak bakımın hangi şartlarda ve nasıl yapılacağının belirlenmesi gerekli görülmüştür. Bu nedenle uygulamanın aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülmesi gerekmektedir.  

Yukarıda belirtilen madde gereğince merkezlerde; geçici ve misafir olarak bakım taleplerinin karşılanabilmesi için merkezlerin kapasitesi ve ilin ihtiyaçları dikkate alınarak uygun odalar ya da yataklar bu amaç için yeniden düzenlenir. Bu düzenleme neticesinde geçici ve misafir olarak bakılacak özürlüler için öngörülen kapasite Genel Müdürlüğün onayına sunulur.

Kuruluşun kapasitesinin dolu olması halinde, bu bölüm için ayrılacak yatak sayısı kadar özürlünün nakli konusunda Genel Müdürlükten talepte bulunulur.

Merkeze geçici ve misafir olarak kabul edilecek özürlülerin özelliklerinin, merkezin hizmet verdiği yaş, cinsiyet ve özür grubuna uygun olması gereklidir.

Merkez tarafından gerekli tedbirlerin alınması ve merkez müdürlüğünün de uygun görmesi halinde farklı yaş, cinsiyet ve özür grubunda bulunan özürlüler de merkezlerde belirlenen amaçla kalabilir.

Özürlü ailelerinin, merkezde geçici ve misafir olarak bakım konusunda yapacakları başvurular Yönetmeliğin ilgili maddesinde belirtilen hususlar çerçevesinde kuruluş müdürlüğü tarafından değerlendirilir.

Başvurusu olumlu değerlendirilen özürlüler il müdürlüğünün onayından sonra merkeze kabul edilir. Ancak başvurusunun olumlu değerlendirilmesine ve dosyasının tamamlanmasına rağmen merkezde yer olmaması veya merkezde özürlünün durumuna uygun yer bulunmaması hâlinde, söz konusu özürlüye geçici ve misafir olarak bakım hizmeti verebilecek diğer yakın illerdeki merkezler ile telefon aracılığı ile iletişim kurularak boş yerlerinin olup olmadığı araştırılır. Yapılan bu çalışma neticesinde uygun merkez bulunması halinde müracaata ilişkin dosya, merkezin bulunduğu il müdürlüğüne gönderilir. Dosyayı teslim alan il müdürlüğü öngörülen merkeze dosyayı gönderir. Merkez dosyayı inceleyerek özürlünün geçici ve misafir olarak kabulü hususunu il müdürlüğünün onayına sunar. İl müdürlüğünün onayından sonra özürlü merkeze kabul edilir. Acil durumlarda telefon, faks ve acele posta servisleri gibi ulaşım araçları kullanılarak ilgili evrakın ve bilginin ilgili birimlere ve kişilere ulaştırılmasına özen gösterilir.

Bir özürlü bir yıl içinde en fazla otuz gün geçici ve misafir olarak merkezde kalır. Otuz günlük süre bir seferde kullanılabileceği gibi farklı zamanlarda da kullanabilir.

Merkezde geçici ve misafir olarak bakılan özürlülerden bakım, iaşe, vb. giderler için ücret alınmaz. Ancak merkeze aynî ve nakdî bağış yapmak isteyenlerin bağışları ilgili mevzuat dâhilinde kabul edilir.

Merkeze geçici ve misafir olarak kabul edilen özürlülere de ilk kabulü yapılan diğer özürlüler gibi işlem yapılır. Hizmet sözleşmesi imzalanır. Hizmet sözleşmesinin bir nüshası özürlüyü teslim eden kişiye verilir. Özürlünün kimliği, fotoğrafı ile teslim eden kişinin kimlik fotokopisi hizmet sözleşmesine eklenir. Özürlüye verilen ilaç ve diğer malzemeler kayıt edilir.

Hizmet sözleşmesinde; özürlünün kimlik bilgileri, kabul ve ayrılış tarihleri, teslim eden ve teslim alanların bilgileri, özürlü ile birlikte teslim edilen ilaç ve aynî-nakdî malzemeler, ailesinin ikamet adresi, acil durumlarda iletişim bilgileri, ayrılış tarihinde özürlünün hiçbir mazeret gösterilmeksizin teslim alınacağına ve aksi takdirde yasal müeyyidelerin kabulüne dair taahhüt ifadesi yer alır.

Merkezde geçici ve misafir olarak bakılan özürlüler de merkezde uygulanan bakım ve rehabilitasyon programları ile hizmetlerden diğer özürlülerin yararlandığı usul ve esaslar dâhilinde yararlandırılır.

Merkezde geçici ve misafir olarak kalmakta olan özürlülerin giysileri ve harçlıkları ailesi tarafından karşılanacaktır. Ancak, buna rağmen acil durumlarda ihtiyaç olması halinde kuruluş müdürlüğünce giysi ve ihtiyaç giderleri karşılanabilir.

Konunun yukarıda belirtilen esas ve usuller doğrultusunda  düzenlenmesini ve uygulamanın bu doğrultuda yürütülmesini rica ederim.

 

 

Dr. İsmail BARIŞ 
Genel Müdür