29/06/2010 Tarihli ve 2010/569 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı


BAKANLAR KURULU KARARI

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 14/6/2010   No : 2010/569 

Resmi Gazete Tarihi: 29/6/2010                  Resmi Gazete Sayısı: 27626

BAZI HİZMETLERİN EVRENSEL HİZMET KAPSAMINA ALINMASINA İLİŞKİN KARARLAR

 

 

Kapsama alınan hizmetler 
 
MADDE 1-(1) 5369 sayılı Evrensel Evrensel Hizmetler Kanununun 5 inci maddesinde yer alan evrensel hizmetler kapsamına aşağıda yer alan hizmetlerin dahil edilmesi kararlaştırılmıştır.
 
a) Kamu kurum ve kuruluşların basılı bilgi ve belgelerinin,kamu bilişim sistemlerinin ve e-Devlet hizmetlerinde kullanılabilmesini teminen elektronik ortama aktarılarak sayısallaştırılması.
 
b) Teknolojik gelişmelerden yararlanmak suretiyle özürlü vatandaşların yaşam şartlarının kolaylaştırılması amacıyla haberleşme ihtiyaçlarının karşılanmasını teminen haberleşme ve benzeri cihaz alınması ve ihtiyaç sahibi kullanıcılara dağıtmak üzere ilgili kurum ve kuruluşa bedensiz olarak belirlenen süre şart aranmadan devredilmesi.
 
c) 5369 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan hükmün;deniz haberleşmesi ve seyir güvenliğinin temini amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Telsiz Haberleşme Müdürlüğünce yürütülmekte olan görevlerden sadece haberleşme alt yapısı ve haberleşme giderleri şeklinde uygulanması. 
 
 
Yürürlük
 
MADDE 2-(1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
 
Yürütme
 
MADDE 3-(1)Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.