20/12/2006 Tarihli ve 2006/11450 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı


BAKANLAR KURULU KARARI

 

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 20/12/2006   No : 2006/11450

Resmi Gazete Tarihi: 29/12/2006               Resmi Gazete Sayısı: 26391

20/12/2006 Tarihli ve 2006/11450 Sayılı Kararnamenin Eki

 

Hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlere, emeklilere, gazilere, şehitlerin dul ve yetimlerine ait brüt 200 m2’yi geçmeyen tek meskenin bina vergisi oranının 2007 ve müteakip yıllar için sıfıra indirilmesine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 14/12/2006 tarihli ve 098539 sayılı yazısı üzerine, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 8 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/12/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

20/12/2006 TARİHLİ VE 2006/11450 SAYILI KARARNAMENİN EKİ 

 

KARAR

 

MADDE 1 – 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü gereğince kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, özürlülerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2’yi geçmeyen tek meskene sahip olmaları halinde (intifa hakkına sahip olunması hali dahil), söz konusu meskene ait bina vergisi oranı, 2007 ve müteakip yıllar için sıfıra indirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Karar 1/1/2007 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.