20/05/2010 Tarihli ve 2010/404 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı


BAKANLAR KURULU KARARI

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 22/4/2010   No : 2010/404

Resmi Gazete Tarihi 20/5/2010                        Resmi Gazete Sayısı 27586

22/4/2010 TARİHLİ VE 2010/404 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

 

 

KARAR

 

MADDE 1– 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karara aşağıdaki madde 42 nci madde olarak eklenmiş ve söz konusu Kararın diğer madde numaraları teselsül ettirilmiştir.

 

“MADDE 42- 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile diğer ilgili mevzuat uyarınca ağır özürlü olarak kabul edilen ve refakatçi yardımına muhtaç olanların bir kişi ile sınırlı olmak üzere refakatçisi, kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden yararlanmada 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinden muaftır.”

 

MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.