07/10/2009 Tarihli ve 2009/15481 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı


BAKANLAR KURULU KARARI

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 29/9/2009   No : 2009/15481

Resmi Gazete Tarihi: 7/10/2009                  Resmi Gazete Sayısı: 27369

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

 

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

 

Diğer Eşya

BİRİNCİ AYIRIM

 

Malul ve Sakatlar ile Diğer Engellilerin Kullanımına Mahsus Eşya

 

 

Görme engellilerin kullanımına mahsus eşya

 

MADDE 103 - (1) Görme engellilerin eğitsel, bilimsel veya kültürel gelişimlerine yönelik olmak üzere özel suretle imal edilmiş ve ek-12’deki listede yer alan eşyaya muafiyet tanınır. 

 

(2) Söz konusu muafiyet;

 

a) Görme engellilerin kendi kullanımları için getirdikleri, 

 

b) Genel olarak görme engellilerin eğitimi veya onlara yardım sağlanması amacına yönelik kamu yararına faaliyette bulunan dernekler, vakıflar ile Sağlık Bakanlığınca yetki verilmiş kurum veya kuruluşlarca ithal edilen ve ek-12’deki listede yer alan,            

 

eşya için tanınır.

 

 

Malul ve sakatların kullanımına mahsus eşya

 

MADDE 104- (1) Görme engelliler hariç olmak üzere, malul ve sakatların hayatlarını idame ettirmesi için kişisel kullanımlarına mahsus özel surette imal edilmiş olup, 

 

a) Malul ve sakatların bizzat kendileri tarafından, 

 

b) (Değişik: B.K.K. 15/3/2011 - 2011/1546) Malul ve sakatlara yardım sağlanması amacına yönelik olarak vakıflar ve kamu yararına faaliyette bulunan dernekler ile resmi kurumlara karşılıksız gönderilen ve ücretsiz dağıtılmak üzere belirtilen dernek, vakıf ve resmi kurumlar tarafından,

 

serbest dolaşıma sokulan motorlu veya motorsuz koltuk, bisiklet ve diğer eşyaya,

 

c) (Değişik: B.K.K. 15/3/2011 - 2011/1546)Vakıflar ve kamu yararına faaliyette bulunan dernekler ile Sağlık Bakanlığınca yetki verilenler tarafından ithal edilen, malul ve sakat kişileri toplu olarak taşımaya yönelik, malul ve sakat kişinin araca binip inmesiyle taşınmasını kolaylaştırıcı tertibatı bulunan motorlu kara nakil vasıtalarına,

 

muafiyet tanınır. 

 

(2) Gümrük idaresine sunulduğu tarih itibarıyla, kayıt ve model yılı dahil, üç yıldan eski olmamak kaydıyla;

 

a) Münhasıran malul ve sakatlar tarafından kullanılmak üzere özel surette imal edilmiş hareket ettirici tertibatı bulunan ve bu kişiler tarafından serbest dolaşıma sokulan, motosiklet ve motor silindir hacmi 1600 cc.’ye kadar olan otomobillere, 

 

b) El ve ayak fonksiyonlarını tamamen yitirmiş olmaları nedeniyle bizzat malul ve sakat kişi tarafından kullanılamayan, kişinin araca binip inmesiyle taşınmasını kolaylaştırıcı tertibatı bulunan, malul ve sakat kişinin üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya kişi ile iş akdine bağlı olarak istihdam edilen sürücü tarafından kullanılan vasıtalardan motor silindir hacmi 2500 cc.ye kadar olan; 

 

1) 8702.10.91.13.00 ve 8702.10.99.13.00 GTİP’lerinde yer alan minibüslere, 

 

2) Portatif koltuklar hariç olmak üzere, sürücüsü dahil altı ila dokuz oturma yeri olan, malul ve sakat kişinin rahatça taşınabilmesine imkan verecek tavan yüksekliğine sahip olan motorlu kara nakil vasıtalarına,    

 

muafiyet tanınır.

 

(3) İkinci fıkranın (a) bendinde yer alan muafiyet uygulamasında, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren sol bacak engeli olan gaziler için vasıtaların özel tertibatlı olması gerekmez. 

 

(4) İkinci fıkranın (b) bendinde yer alan vasıtaların gümrük vergilerinden muaf olarak ithaline izin verilebilmesi için malul ve sakat kişinin bu tür bir araca ihtiyacı bulunduğuna ilgili gümrük idaresince kanaat getirilmesi gerekir. 

 

(5) İkinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinin uygulanmasında arazi taşıtları yararlandırılmaz. 

 

(6) (Ek fıkra: B.K.K. 15/3/2011 - 2011/1546) Birinci fıkranın (b) bendinde yer alan muafiyetin uygulanmasında, 8703.10.18.00.00 GTİP'te yer alan akülü araçların özel tertibatlı olması gerekmez.

 

 

ONUNCU BÖLÜM

 

Ortak Hükümler

 

 

Yasaklama, kısıtlama ve yaptırımlar

 

MADDE 107- (1) Bu Kısım kapsamında, muaf olarak serbest dolaşıma sokulan her türlü eşya, gümrük idaresinden izin alınmaksızın muafiyetten faydalanamayan kişi, kurum ve kuruluşlara belli bir para karşılığı veya karşılıksız olarak ödünç verilemez, teminat olarak gösterilemez, kiralanamaz, devredilemez, satılamaz veya muafiyet amacı dışında kullanılamaz.

 

(2) Bu Kısım kapsamında belirtilen eşyanın muafiyet amacına uygun kullanılmak ve gümrük idaresinden izin alınmak kaydıyla muafiyet hakkına sahip başka bir kişi, kurum veya kuruluşa ödünç verilmesinde, kiralanmasında,  devredilmesinde veya satılmasında gümrük vergileri aranmaz.

 

(3) Muafen serbest dolaşıma sokulan eşyayı muafiyet koşullarını kaybeden veya başka amaçlarla kullanmayı talep eden kişi, kurum ve kuruluşların gümrük idaresine bildirimde bulunması zorunludur.

 

(4) Birinci fıkra hükmü;

 

a) 46, 48, 50, 53, 57 ve 80 inci maddede yer alan eşya için bir yıl,

 

b) 104 üncü maddede yer alan eşya için üç yıl, 

 

olarak uygulanır. 80 inci maddedeki eşya için, kiralamaya veya devredilmeye ilişkin sınırlamalarda bu hakkın kötüye kullanılma riskinin bulunması hallerinde bu süre Müsteşarlıkça üç yıla kadar uzatılabilir.

 

(5) 104 üncü maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen araçların fiili ithal tarihinden itibaren üç yıl geçmedikçe başka bir malul ve sakat olan bir kişiye; on yıl geçmedikçe malul ve sakat olmayan kişilere gümrük vergileri tahsil edilmeden satışı, hibesi veya devri yapılamaz. On yıl sonrasında, söz konusu araçların satışı veya devrinde gümrük vergileri aranmaz. 

 

(6) 95 ve 96 ncı madde hükümleri uyarınca gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma sokulan yakıtlar, içerisinde ithal edildikleri ulaşım araçlarından başka bir araçta kullanılamaz, ulaşım aracı için gerekli olan tamir süresi haricinde söz konusu ulaşım aracından çıkarılamaz, depolanamaz, satılamaz ve devredilemez.

 

(7) Bu madde hükümlerine aykırı işlem yapılması halinde, eşyanın gümrük vergileri Kanunun 181 ila 194 üncü maddelerindeki esaslara göre tahsil olunur.