11 Ekim 2021, Pazartesi

Akaryakıt Satın Alınacaktır


AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında Kullanılmak Üzere Alınan Taşıtlar için

Akaryakıt Tüketim Otomatik Sistemi (ATOS) İle 900000 (dokuz yüz bin) Litre Akaryakıt

Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale

edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                                     : 2021/546606

 

1-İdarenin

a) Adı                                                 : AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

                                                              SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi                                            : MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ 2134. CADDE

                                                               NO:8 A BLOK ÇANKAYA/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası         : 05344573335 - 05344573336 -

ç) İhale dokümanının                     : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

görülebileceği ve e-imza

kullanılarak indirilebileceği

internet sayfası

 

2-İhale konusu mal alımının

a) Adı                                                    : Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında

                                                                 Kullanılmak Üzere Alınan Taşıtlar için Akaryakıt

                                                                 Tüketim Otomatik Sistemi (ATOS) ile 900000 (dokuz

                                                                  yüz bin) Litre Akaryakıt Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı               : Akaryakıt tüketim otomatik sistemi (ATOS) ile 900.000

                                                                  litre Motorin alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer

                                                                  alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden

                                                                  ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : S. No İl 1 Adana 2 Adıyaman 3 Afyonkarahisar 4 Aksaray

                                                                   5 Amasya 6 Ankara 7 Balıkesir 8 Batman 9 Bolu 10 Bursa

                                                                   11 Çankırı 12 Çorum 13 Denizli 14 Diyarbakır 15 Düzce

                                                                   16 Elazığ 17 Eskişehir 18 Gaziantep 19 Giresun 20 Hatay

                                                                   21 Isparta 22 İstanbul 23 İzmir 24 Kahramanmaraş 25

                                                                   Karabük 26 Kayseri 27 Kırıkkale 28 Kırşehir 29 Kilis 30

                                                                   Kocaeli 31 Konya 32 Kütahya 33 Malatya 34 Manisa 35

                                                                   Mardin 36 Mersin 37 Nevşehir 38 Niğde 39 Osmaniye 40

                                                                   Sakarya 41 Samsun 42 Sivas 43 Şanlıurfa 44 Trabzon 45

                                                                   Uşak 46 Van 47 Yalova 48 Yozgat

ç) Süresi/teslim tarihi                        : Sözleşme imzalanmasıyla iş başlayacaktır. Proje bitimi

                                                                    olan 17/01/2023 tarihine kadar iş devam edecektir.

d) İşe başlama tarihi                           : Sözleşme imzalanması ile işe başlanacaktır

 

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih         : 19.10.2021- 11:30

ve saati

b) İhale komisyonunun toplantı        : Proje Yönetim Ofisi/ Mustafa Kemal Mah. 2134. Cd.
yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)        No:8 A Blok/ 4. Kat

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile

fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat

gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

1- İstekliler, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu gereğince EPDK’ dan alınmış, piyasada

faaliyet gösterebileceklerine dair lisans belgesinin aslını ya da noter tasdikli suretini teklifleri

ekinde vereceklerdir.

 

2- Söz konusu alım IPA-II Çerçeve Anlaşması kapsamında yapılmakta olup dolayısıyla KDV

ve ÖTV ödemesi yapılmayacaktır. Bu nedenle yeterlilik sahibi firmaların ihaleye iştirak

etmeleri gerekmektedir.

 

3- İstekli firma; 1 Adana 2 Adıyaman 3 Afyonkarahisar 4 Aksaray 5 Amasya 6 Ankara 7

Balıkesir 8 Batman 9 Bolu 10 Bursa 11 Çankırı 12 Çorum 13 Denizli 14 Diyarbakır 15 Düzce

16 Elazığ 17 Eskişehir 18 Gaziantep 19 Giresun 20 Hatay 21 Isparta 22 İstanbul 23 İzmir 24

Kahramanmaraş 25 Karabük 26 Kayseri 27 Kırıkkale 28 Kırşehir 29 Kilis 30 Kocaeli 31 Konya

32 Kütahya 33 Malatya 34 Manisa 35 Mardin 36 Mersin 37 Nevşehir 38 Niğde 39 Osmaniye

40 Sakarya 41 Samsun 42 Sivas 43 Şanlıurfa 44 Trabzon 45 Uşak 46 Van 47 Yalova 48 Yozgat

illeri belediye sınırları içerisinde akaryakıt tüketim otomatik sistemi (taşıt tanıma) ile araçların

depolarına ikmal yapılabilen en az 1 adet istasyonun mevcut olduğunu (veya mevcut değilse o

ilde bulunan istasyonla yapılan sözleşmeyi) belirten belgeleri

 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve

ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler

idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk

ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz

olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve

teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere

ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Özel veya Kamuya akaryakıt satışı benzer iş olarak kabul edilecektir.

 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

 

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek

olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

 

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile

imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden

gönderilecektir.

 

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde

verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme

imzalanacaktır.

 

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri

tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

 

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

 

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen

açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.