09 Şubat 2022, Çarşamba

Organizasyon Hizmeti Alınacaktır


                                                            ORGANİZASYON HİZMETİ ALINACAKTIR


                                     AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR

                                                                            GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

En Savunmasız Mültecilerin Yaşam Standartlarının Temel İhtiyaç Desteği ile İyileştirilmesi
(T-SUY) Projesi kapsamında 20 Mart – 24 Mart 2022 tarihleri arasında düzenlenecek
Kapasite Güçlendirme Faaliyetleri için gereksinim duyulan hizmet alımı hizmet alımı 4734
sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek
olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı
bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                                               : 2022/72463
1- İdarenin
a) Adı                                                           : AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI
                                                                     SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi                                                      : MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ 2134. SOKAK
                                                                     NO:8 A BLOK KAT:4 - ÇANKAYA / ANKARA
                                                                     ÇANKAYA/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası                            : 905344573336 (DAHİLİ:122) -
ç) İhale dokümanının
görülebileceği ve e-imza
kullanılarak indirilebileceği
internet sayfası                                             : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2- İhale konusu hizmet alımın
a) Adı                                                          : En Savunmasız Mültecilerin Yaşam Standartlarının
                                                                     Temel İhtiyaç Desteği ile İyileştirilmesi (T-SUY) Projesi
                                                                     kapsamında 20 Mart – 24 Mart 2022 tarihleri arasında
                                                                     düzenlenecek Kapasite Güçlendirme Faaliyetleri için
                                                                     gereksinim duyulan hizmet alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı :                             Aşağıda belirtilen kalemlerin ihalesine çıkılacaktır
                                                                     Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
                                                                     bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer                     :Ankara
ç) Süresi/teslim tarihi                                     : İşe başlama tarihi 20.03.2022, işin bitiş tarihi 24.03.2022
d) İşe başlama tarihi                                      : 20.03.2022


3- İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih
ve saati                                                          : 04.03.2022 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı
yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
                                                                     : Proje Yönetim Ofisi/ Mustafa Kemal Mah. 2134. Cd.
                                                                       No:8 A Blok/ 4. Kat


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile
fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve
ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler
idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk
ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz
olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,


4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif
edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve
sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu
takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp
sağlanamadığına bakılır.
Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki
önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması
halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir
tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin
sağlanıp sağlanmadığına bakılır.


4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif
edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş
deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi
dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Hizmet verecek otel, Turizm İşletmesi Belgesi, Güvenli Turizm Sertifikasına sahip olacaktır.
Teklif veren istekli kendi adına tescil edilmiş (A) Grubu Seyahat Acentesi İşletme Belgesi ve
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Üyelik Belgesi sahibi olmalıdır. Bu belgeler
istekliler tarafından teklifler ile birlikte idareye sunulacaktır. İsteklilerin, Otel Konfirmasyonu
Belgelerine sahip olması gerekmektedir.


4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektörde yapılan ulusal ve uluslararası kongre, fuar, seminer ve konferans,
organizasyon ve eğitim hizmetleri ayrı ayrı veya birlikte benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.


6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.


7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek
olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.


8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile
imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden
gönderilecektir.


9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde
verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.


11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.


12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.


14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.


15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R)     : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi             : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden
                                                                         Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.