Başkanlıklarımız
Teşkilat yapısı

MADDE 12- (1) Genel Müdürlük aşağıda sıralanan 5 (Beş) Daire Başkanlığından teşekkül ettirilmiştir.

a) Atama Daire Başkanlığı

b) İşçi ve Sözleşmeli Personel Daire Başkanlığı

c) Kadro ve Terfi Daire Başkanlığı

ç) Özlük Daire Başkanlığı

d) Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı

            (2) İhtiyaç durumunda yetkili makamın onayı ile yeni daire başkanlıkları kurulabilir ve mevcut daire başkanlıklarında değişiklik yapılabilir.

            Daire başkanlıklarının çalışma usul ve esasları

            MADDE 13- (1) Daire başkanlıkları görevlerini, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Genel Müdürün ve bağlı bulunulan genel müdür yardımcısının talimatları doğrultusunda yerine getirirler. Daire başkanlıkları arasındaki koordinasyon ve iş dağılımı Genel Müdür tarafından sağlanır.