Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Görevleri


MADDE 47- (1) Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığının ve birimlerinin görevleri şunlardır:
a) İnsan Kaynakları ve Eğitim Koordinasyon Birimi
1. Genel Müdürlüğün insan gücü politikasının belirlenmesi ve planlaması, personel ihtiyacı ve eğitimi ile ilgili çalışmaları Bakanlığın ilgili birimleri ile koordinasyon halinde yürütmek,
2. Genel Müdürlük personelinin atama, nakil, sicil, kadro, izin, terfi, ücret, emeklilik, sosyal güvenlik ve benzeri işlemleri Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü ile koordineli şekilde yürütmek,
3. Genel Müdürlük personelinin eğitim ihtiyacının belirlenmesi faaliyetlerini koordine etmek ve Bakanlığın ilgili birimi ile koordinasyon sağlayarak hizmet içi eğitim programları hazırlamak ve yürütmek,
4. Personelin yurt içi ve yurt dışı geçici görevlendirilmeleri ile ilgili gerekli yazışmaların yapılmasını, onayların alınmasını ve yolluklarının yapılmasını sağlamak,
5. Genel Müdürlük personeli ile ilgili verilerin güncellenme işlemlerini yürütmek ve ilgili birimlere ve Personel Genel Müdürlüğüne bildirilmesini sağlamak.
6. Genel Müdürlüğe bağlı kuruluş ve merkezlerde, ilgili dairelerce planlanan ek ders ücreti ile personel çalıştırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

b) Mali İşler Koordinasyon Birimi
1. Genel Müdürlük faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü alım, satım, yapım, kiralama, kiraya verme, bakım ve onarım, sağlık ve benzeri idari ve mali hizmetleri gerektiğinde Bakanlığın Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile koordinasyon halinde yürütmek,
2. Taşınır ve taşınmaz mallarla ilgili iş ve işlemleri Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile koordinasyon halinde yürütmek,
3. Genel Müdürlüğün bütçesini diğer birimler ile koordinasyon halinde hazırlamak, kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri hazırlamak, bütçe kesin hesabını çıkarmak ve bütçe ile ilgili diğer işleri yürütmek,
4. Genel Müdürlüğün halkla ilişkiler, tanıtım ve organizasyon işlemlerine ilişkin mali işlemleri yürütmek.
5. Genel Müdürlüğe bağlı kuruluş ve merkezlerin yıllık bütçe tekliflerinin hazırlanması, yatırım programı ve ödeneklerin gönderilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
6. İlgili daireler ile koordineli biçimde 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nun Ek 7 nci maddesi kapsamındaki ödemeleri yapmak.
7. Engelli kimlik kartı ihtiyacının tespiti, tasarımı, basım- dağıtımı ve Engelli Kimlik kartı ile ilgili tüm iş ve işlemleri yürütmek.

c) Destek Hizmetleri, Afet ve Acil Durum Koordinasyon Birimi
1. Genelgelerin duyurulmasını sağlamak,
2. Genel Müdürlüğün evrak yönetimi, dokümantasyon, arşiv ve kütüphaneye ilişkin hizmet ve faaliyetlerini Bakanlığın ilgili birimleriyle koordinasyon halinde yürütmek,
3. Genel Müdürlüğün temsil ve protokol hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,
4. Genel Müdürlüğün sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini Destek Hizmetleri Başkanlığı ile koordinasyon halinde yürütmek,
5. Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ve Bilgi Edinme Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, Genel Müdürlüğe iletilen şikâyet ve dilekçeler ile bilgi edinme taleplerini değerlendirmek ve cevaplandırmak, CİMER ve Bilgi Edinme Kanunu kapsamındaki işleri koordine etmek,
6. Genel Müdürlük tarafından hazırlanan yayınların basımına ve dağıtılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, Genel Müdürlükçe yapılacak toplantı, program, konferans, sempozyum vb. organizasyon işlerinde hizmet alımı ve yürütülmesi gibi süreçlerde koordinasyonu sağlamak,
7. Genel Müdürlüğün performans programını ve faaliyet raporunu ilgili birimlerle koordinasyon halinde hazırlamak.
8. Ülkenin genelinde veya belli bölgelerinde meydana gelen afet ve acil durumlara ilişkin Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamındaki hizmetler ile afet ve acil durumlara ilişkin diğer iş ve işlemlerin Genel Müdürlüğün görev alanı kapsamında bağlı birim ve kuruluşlar düzeyinde etkin bir şekilde uygulanması için gerekli önlemlerin alınması ve Genel Müdürlük bünyesinde olay sırasında yapılacak müdahale ve olay sonrasında iyileştirme çalışmalarının koordinasyonunu gerçekleştirmek,
(2) Daire Başkanlığı ve birimler, ilgisine göre Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı veya Daire Başkanınca kendisine verilen diğer görevleri de yerine getirir.