Yaşlı Refahı Dairesi Başkanlığı Görevleri


MADDE 46- (1) Yaşlı Refahı Dairesi Başkanlığının ve birimlerinin görevleri şunlardır:
a) Yaşlı Ekonomisi Birimi
1. İleri yaştaki bireylerin istihdam ve sosyal güvenlik alanlarına ilişkin sorunlarını ve çözüm yollarını araştırmak, bu konuda uygulamanın geliştirilmesine yönelik öneri ve programlar hazırlamak ve uygulamak, ulusal düzeyde ayrımcılığı engelleyici politika ve stratejilerin belirlenmesi çalışmalarını koordine etmek, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek,
2. Bakım güvence sisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,
3. Yaşlılara yönelik indirim, istisna, muafiyet ve kolaylıklar konusunda çalışmalar yapmak, bu konudaki bilgileri derlemek, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği ve koordinasyon yapmak,
4. Ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan yaşlıların sosyal yardımlardan faydalandırılmaları için ulusal düzeyde politika ve stratejilerin belirlenmesi çalışmalarını koordine etmek, oluşan politika ve stratejilerin uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek,
5. Yaşlı yoksulluğunun önlenmesi için gelir güvenliğini sağlayacak ve yaşlıların hayat koşullarını iyileştirecek uygulamaları araştırmak ve yürütmek.

b) Yaşlı Destek Birimi
1. Yaşlıların sağlık ve rehabilitasyon hizmetlerinin geliştirilmesi için ulusal düzeyde politika ve stratejilerin belirlenmesi çalışmalarını koordine etmek, oluşan politika ve stratejilerin uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek,
2. Yaşlıların hayatını kolaylaştırmak için kullandığı her türlü araç, gereç, cihaz ve destek teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,
3. Sosyal hizmet kuruluşlarında bakım hizmeti alan yaşlı bireylerin sosyal hayata katılımlarının arttırılmasına yönelik çalışmalar yapmak,
4. Yaşlılık alanında koruyucu ve önleyici çalışmalarda bulunmak (Nadir hastalıkların araştırılması, ev kazaları, iş sağlığı ve güvenliği vb.), yapılan çalışmalara katkı vermek,
5. Dairenin görev alanındaki konulara ilişkin verileri ve istatistiki bilgileri toplamak, periyodik olarak derlemek, değerlendirmek, ilgili birimlere iletmek, veri tabanı oluşturulmasına katkı sağlamak,
6. Gönüllü hizmetlerini teşvik etmek, geliştirmek için eğitim programları hazırlamak, çalışmalar yapmak ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon yapmak,
7. 4736 sayılı Kanun kapsamında sağlanan ücretsiz seyahat hakkının kullanılmasına ilişkin uygulamayı izlemek, yapılacak çalışmalara katılmak, yaşanan sorunlar ve çözüm yollarına ilişkin araştırma ve inceleme faaliyetlerinde bulunmak,
8. Ücretsiz seyahat kapsamında yapılacak gelir desteği ödemelerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, bu iş ve işlemlere ilişkin verileri saklamak, raporlamak ve ilgili birimler ile paylaşmak.

c) Uluslararası İlişkiler Birimi
1. Yaşlılık alanına ilişkin konularda ulusal ve uluslararası düzeyde oluşturulacak izleme ve danışma amaçlı kurul, komite ve komisyonların sekretarya işlemlerini yürütmek,
2. Yaşlılık alanına ilişkin konularda uluslararası düzeyde belirlenen politikaları ve yapılan çalışmaları takip etmek, yapılan çalışmalara katkıda bulunmak, uluslararası kuruluşlar ile ülkemiz arasında yaşlılık alanında yürütülen faaliyetlere ilişkin izleme ve koordinasyon işlerini yürütmek,

ç) Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma Birimi
1. Yaşlı hizmetleri alanındaki ihtiyaçları tespit etmek, araştırmak, geliştirmek ve düzenlemek ve yeni hizmet modellerinin geliştirilmesi için gerekli çalışmalarda bulunmak, bu çalışmaları izlemek, değerlendirmek ve koordine etmek,
2. Yaşlıların refahına ve yaşlılara sunulacak sosyal hizmetlere yönelik ulusal düzeyde politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine etmek, eylem planı ve uygulama programları oluşturmak, belirlenen politika ve stratejileri uygulamak, uygulanmasını takip etmek, değerlendirmek ve rapor hazırlamak,
3. Yaşlıların kültür, sanat, spor, turizm vb. alanlara diğer bireylerle eşit bir şekilde katılımlarının sağlanması ile bu konularda kamuya sunulan hak ve hizmetlerden tam ve eşit şekilde yararlanılmasına yönelik çalışmalarda bulunmak,
4. Yaşlıların her türlü engel, ihmal ve dışlanmaya karşı, toplumsal hayata ayrımcılığa uğramadan ve etkin biçimde katılımlarını sağlayıcı tedbirler almak,
5. Aktif yaşlanma, yaşlı refahı ve kuşaklar arası dayanışma konularında kamuoyunu bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak,
6. Yaşlı haklarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yaparak, yaşlıların her türlü engel, ihmal ve dışlanmaya karşı, toplumsal hayata ayrımcılığa uğramadan ve etkin biçimde katılımlarını sağlayıcı tedbirler almak,
7. Toplumda yaşlılık dönemine hazırlık, yaşlanmanın sosyo-ekonomik ve kültürel etkileri, yaşlılıkta sık görülen durumlar, hareketli yaşam, toplum içinde destek gibi konuları içeren yaşlı bireylerin yaşam kalitesinin artırılması anlayışını geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak,
8. Merkezi yönetim veya yerel yönetim niteliğindeki kamu kurum ve kuruluşlarının yaşlılara yönelik hizmetlerini desteklemek, bu hizmetlerin sunumunda yaş dostu hizmet anlayışını geliştirmek ve yaygınlaştırmak.
9. Afet ve acil durumlarda ileri yaştaki bireylerin durumlarına uygun tedbirlerin alınması için politika geliştirme çalışmalarını yürütmek.
(2) Daire Başkanlığı ve birimler, ilgisine göre Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı veya Daire Başkanınca kendisine verilen diğer görevleri de yerine getirir.