Yaşlı Bakım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Görevleri


MADDE 45- (1) Yaşlı Bakım Hizmetleri Dairesi Başkanlığının ve birimlerinin görevleri şunlardır:
a) Resmi Kuruluş İşlemleri Birimi
1. Bakım ve desteğe ihtiyacı olan yaşlıları tespit etmek, süreli ve/veya sürekli bakım altına almak, korumak, günlük bakım ve rehabilitasyonunu sağlamak üzere ilke, esaslar ve standartların tespit edilmesine katkıda bulunmak, var olan uygulamaları koordine etmek, izlemek, değerlendirmek, yönlendirmek, denetlemek ve rehberlik etmek,
2. Bakanlığa bağlı resmi Huzurevleri/Yaşlı Yaşam Evleri ve benzer nitelikteki kuruluşların yurt genelinde dengeli bir biçimde planlanmasını ve açılışlarını sağlamak,
3. Bakanlığa bağlı Resmi kuruluşlarda yaşlılara yönelik yürütülen yatılı hizmetler ile kuruluşlara ilişkin yatırım planlama, açılış, personel, işleyiş, ücretlendirme, devir, nakil, kapatma, denetleme, rehberlik etme ve izleme çalışmalarına ilişkin ilke, usul ve standartları belirlemek, bu yöndeki çalışmaları planlamak ve yürütmek, ilgili birimlerle işbirliği yapmak ve bu standartlara uyulmasını sağlamak,
4. Yaşlı bakım kuruluşlarının faaliyetlerine ilişkin teftiş raporlarını değerlendirmek, izlemek ve gerekli işlemleri yapmak,
5. Bakanlığa bağlı kuruluşlarda gerçekleştirilmesi planlanan araştırma ve inceleme taleplerini değerlendirmek,
6. Taşra teşkilatına, dairenin görev alanına ilişkin olarak uygulamaya ve mevzuata yönelik görüş bildirmek,
7. Yaşlıların bakım hizmetlerine ilişkin sorunları ve çözüm yollarını araştırmak, bu konuda uygulamanın geliştirilmesi amacıyla personel, yaşlılar, aileler ve topluma yönelik öneri, proje, program ve eğitimler hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak ve uygulatmak,
8. Yaşlı bakımı ile ilgili alternatif hizmet modelleri araştırmak ve geliştirmek.
9. Afet ve acil durumlarda, etkin bir şekilde gerekli önlemlerin alınabilmesi için il müdürlükleri ve bağlı kuruluşlarda olay sırasında yapılacak müdahale ve olay sonrasında iyileştirme çalışmalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
10. Genel Müdürlüğe bağlı kuruluşlar için tip projelerin geliştirilmesine ait yeni ihtiyaç programları hazırlamak, izlemek ve ilgili birimlerle işbirliği içinde bu projelerin gerçekleştirilmesini sağlamak.

b) Tertip ve Nakil İşlemleri Birimi
1. Yaşlıların kurum bakımına alınmasına yönelik yerleştirme ve nakil taleplerini değerlendirmek,
2. Barınma, bakım ve desteğe ihtiyacı olduğu tespit edilen geçici ve/veya sürekli bakım altına alınması teklif edilen yaşlılar ile kuruluşlarda kalan yaşlıların oda, kat, blok ve kuruluş içi, il içi bakım ve rehabilitasyon hizmeti almalarını sağlamak üzere ilke, usul ve esasları belirlemek,
3. Yaşlıların eğitim, sağlık, sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik durumlarına göre tertip ve nakil işlemlerinin yapılması yönünde çalışmalar yapmak,
4. Bakanlığa bağlı olarak hizmet sunan kuruluşlarda genel işleyiş ve hizmetler konusunda rehberlik yapmak.

c) Gündüz Kuruluş İşlemleri Birimi
1. Bakanlığa bağlı Resmi kuruluşlarda yaşlılara yönelik yürütülen gündüz ve kısmi zamanlı hizmetler ile bu hizmet birimlerine ilişkin açılış, personel, işleyiş, ücretlendirme, devir, nakil, kapatma, denetleme, rehberlik etme ve izleme çalışmalarına ilişkin ilke, usul ve standartları belirlemek, bu yöndeki çalışmaları koordine etmek, ilgili birimlerle işbirliği yapmak ve bu standartlara uyulmasını sağlamak,
2. Yaşlılara yönelik Bakanlığa bağlı gündüz yaşam merkezlerinin yurt genelinde dengeli bir biçimde planlanmasını ve açılışlarını sağlamak,
3. Gündüz yaşam merkezlerinin faaliyetlerine ilişkin teftiş raporlarını değerlendirmek, izlemek ve gerekli işlemleri yapmak,
4. Gündüz yaşam merkezlerinde gerçekleştirilmesi planlanan araştırma ve inceleme taleplerini değerlendirmek.
(2) Daire Başkanlığı ve birimler, ilgisine göre Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı veya Daire Başkanınca kendisine verilen diğer görevleri de yerine getirir.