Sosyal ve Ekonomik Hayata Katılım Dairesi Başkanlığı


MADDE 44- (1) Sosyal ve Ekonomik Hayata Katılım Dairesi Başkanlığı'nın ve birimlerinin görevleri şunlardır:
a) Eğitim Birimi
1. Engellilerin eğitim konusunda yaşanan sorunlarını izlemek ve çözüm yollarını araştırmak, bu konuda uygulamanın geliştirilmesine yönelik öneri ve programlar hazırlamak ve uygulamak, ulusal düzeyde politika ve stratejilerin belirlemek, çalışmaları koordine etmek, bu alana ilişkin ayrımcılığı engelleyici politika ve stratejileri uygulamak, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek,
2. Birimin görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası toplantılar düzenlemek, aynı alanda faaliyetlerde bulunan uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak inceleme ve araştırma yapmak veya yaptırmak, bu konuda proje teklifleri hazırlamak veya hazırlatmak,
3. Engellilerin eğitim hakkı ile ilgili kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör arasında koordinasyon ve işbirliği sağlamak,
4. Engellilerin eğitim hakkı konusunda ilgili mevzuatı ve uygulanmasını izlemek,
5. Engelli bireylerin özel eğitim hizmetlerinden, etkin bir şekilde yararlanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek,
6. Engellilerin eğitime katılımını kısıtlayan engellerin kaldırılması ve destek teknolojilerinin sağlanmasına ilişkin çalışmalar yapmak, haklardan eşit derecede ve ayrımcılığa uğramadan yararlanmasını sağlayacak teklifler hazırlamak,
7. Engellilik alanına ilişkin il müdürlükleri, sosyal hizmet merkezleri ve Genel Müdürlüğe bağlı merkezlerde görev yapan personelin hizmet içi eğitimlerinde uygulanacak eğitim programları ile engellilerin yakınlarına, gönüllü çalışacak kişi ya da kuruluşlara, engellilere yönelik hizmet sunan gerçek ya da tüzel kişilere yönelik olarak hazırlanacak eğitim programlarının içeriklerini ilgili birimlerle birlikte hazırlamak ve koordinasyonunu sağlamak,
8. Engelli aile bireyi bulunan ailelere yönelik aile eğitim programlarını hazırlamak, bu programların yürütülmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamak.

b) Sosyal Hayata Katılım Birimi
1. Engellilerin rehabilitasyonu ve sosyal hayata katılımlarına ilişkin sorunlarını ve çözüm yollarını araştırmak, bu konuda uygulamanın geliştirilmesine yönelik öneri ve programlar hazırlamak ve uygulamak, ulusal düzeyde politika ve stratejilerin belirlenmesi çalışmalarını koordine etmek, bu alanlarda ayrımcılığı engelleyici politika ve stratejileri uygulamak, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek,
2. Birimin görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası toplantılar düzenlemek, aynı alanda faaliyetlerde bulunan uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak inceleme ve araştırma yapmak veya yaptırmak, bu konuda proje teklifleri hazırlamak veya hazırlatmak,
3. Engelli bireylerin kültürel, sanatsal, rekreatif, sportif ve fiziksel etkinliklere katılımının desteklenmesi yönünde çalışmalar yapmak,
4. Engellilerin rehabilitasyonu ve sosyal hayata katılımları konularında ilgili kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör arasında koordinasyon ve işbirliği sağlamak,
5. Engellilerin rehabilitasyonu ve sosyal hayata katılımı konularında ilgili mevzuatı ve uygulanmasını izlemek,
6. Engelli bireylerin bağımsız yaşamını destekleyerek toplumsal hayata katılımı konusunda çalışmalar yapmak,
7. Görev alanına giren konularda engellilere yönelik eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetlerini izlemek ve koordine etmek,
8. Engellilerin sosyal hayata katılımını kısıtlayan engellerin kaldırılması ve destek teknolojilerinin sağlanmasına ilişkin çalışmalar yapmak, haklardan eşit derecede ve ayrımcılığa uğramadan yararlanılmasını sağlayacak çalışmalar yapmak,
9. Engellilere yönelik indirim, istisna, muafiyet, sosyal yardım ve kolaylıklar konusunda çalışmalar yapmak, bu konudaki bilgileri derlemek, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği ve koordinasyon faaliyetlerini yürütmek,
10. Engellilerin kültür, sanat, spor, turizm vb. alanlara diğer bireylerle eşit bir şekilde katılımlarının sağlanması ile bu konularda kamuya sunulan hak ve hizmetlerden tam ve eşit şekilde yararlanılmasına yönelik çalışmalarda bulunmak,
11. Afet ve acil durumlarda engellilerin durumlarına uygun tedbirlerin alınması için politika geliştirme çalışmalarını yürütmek.

c) Koruyucu Önleyici Hizmetler ve Sağlık Birimi
1. Engellilerin sağlık hakkı konusunda yaşadıkları sorunlarını izlemek ve çözüm yollarını araştırmak, bu konuda uygulamanın geliştirilmesine yönelik öneri ve programlar hazırlamak ve uygulamak, ulusal düzeyde politika ve stratejilerin belirlenmesi çalışmalarını koordine etmek, bu alana ilişkin ayrımcılığı engelleyici politika ve stratejileri uygulamak, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek,
2. Birimin görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası toplantılar düzenlemek, aynı alanda faaliyetlerde bulunan uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak inceleme ve araştırma yapmak veya yaptırmak, bu konuda proje teklifleri hazırlamak veya hazırlatmak,
3. Engellilerin sağlık hakkı ile ilgili kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör arasında koordinasyon ve işbirliği sağlamak,
4. Engellilerin sağlık hakkı ve koruyucu önleyici hizmetler konusunda ilgili mevzuatı ve uygulanmasını izlemek,
5. Engelliler ve engel grupları ile ilgili derecelendirmeler, sınıflandırmalar ve tanılamaların, yönetmeliklerin (ÇÖZGER, ESKR ), uluslararası engellilik ölçütlerine göre düzenlenmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla çalışmalar yapmak,
6. Engellilere ilişkin Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında sunulan hizmetlerin ve diğer sağlık hizmetlerinin yürütülmesini izlemek, yapılan çalışmalara katkıda bulunmak,
7. Doğuştan (kalıtsal veya genetik) ve sonradan oluşabilecek engellilik riski taşıyan nadir hastalıklar, otizm, serebral palsi, vb hastalık ve durumlarda koruyucu/önleyici hizmetler konusunda işbirliği çalışmalarını yürütmek ve koordine etmek,
8. 0-3 yaş çocuklarda erken tanı programlarının yaygınlaştırılması ve erken müdahale programlarının oluşturulması çalışmalarını yürütmek ve koordine etmek,

d) İstihdam ve Sosyal Güvenlik Birimi
1. Engellilerin mesleki eğitimi, istihdamı ve sosyal güvenliği alanlarına ilişkin sorunlarını ve çözüm yollarını araştırmak, bu konuda uygulamanın geliştirilmesine yönelik öneri ve programlar hazırlamak ve uygulamak, ulusal düzeyde politika ve stratejilerin belirlenmesi çalışmalarını koordine etmek, bu alanlarda ayrımcılığı engelleyici politika ve stratejileri uygulamak, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek,
2. Engellilerin mesleki eğitim, istihdam ve sosyal güvenlik hakları konularında ilgili kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör arasında koordinasyon ve işbirliği sağlamak,
3. Engellilerin mesleki eğitim, istihdam ve sosyal güvenlik hakları konularında ilgili mevzuatı ve uygulanmasını izlemek, bu konuda gerekli mevzuat değişikliklerini önermek ve mevzuat çalışmalarına katkıda bulunmak,
4. Engellilerin istihdam hakkından diğer bireylerle eşit şekilde yararlanmasını sağlayıcı makul düzenlemelerin gerçekleştirilmesi yönünde bilgilendirme, işbirliği ve koordinasyon çalışmaları yapmak, engellilerin istihdamını kısıtlayan engellerin kaldırılması ve gerekli destek teknolojilerinin sağlanmasına ilişkin çalışmalar yapmak, istihdam alanlarının genişletilmesini ve engelli bireylerin kendi işini kurmalarını teşvik edici çalışmalar yapmak,
5. Engelli bireylerin mesleki eğitim, mesleki rehberlik ve istihdam hizmetlerinden etkin bir şekilde yararlanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek,
6. Korumalı işyerlerinin sertifikalandırılmasına ve bu işyerlerine yönelik teşvik, rehberlik ve denetim gibi faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
7. Destekli istihdam modelinin teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörle işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
8. Engellilerin istihdama katılımını kısıtlayan engellerin kaldırılması ve destek teknolojilerinin sağlanmasına ilişkin çalışmalar yapmak, haklardan eşit derecede ve ayrımcılığa uğramadan yararlanmasını sağlayacak çalışmalar yapmak.

e) Türk İşaret Dili İzleme ve Koordinasyon Birimi
1. Türk İşaret Dili çalışmalarını izlemek ve koordine etmek,
2. Türk İşaret Dili Tercümanlarının eğitimi, sertifikalandırılması, akreditasyonlarının sağlanmasına ilişkin çalışmaları koordine etmek,
3. Birimin görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası toplantılar düzenlemek, aynı alanda faaliyetlerde bulunan uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak inceleme ve araştırma yapmak veya yaptırmak, bu konuda proje teklifleri hazırlamak veya hazırlatmak,
4. Türk işaret dili çalışmaları kapsamında ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve diğer ilgililerle koordinasyonu sağlamak,
5. Talepte bulunulması halinde uygun görülecek kamu kurum veya kuruluşları ile gerçek ya da özel hukuk tüzel kişilerine işaret dili tercümanı desteği sağlamak,
6. Bakanlığın taşra teşkilatında bulunan Türk İşaret Dili Tercümanları ve verilen hizmetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak ve raporlamak, ilgili mevzuat çerçevesinde ilgililerle paylaşmak.
(2) Daire Başkanlığı ve birimler, ilgisine göre Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı veya Daire Başkanınca kendisine verilen diğer görevleri de yerine getirir.