Özel Bakım Kuruluşları Dairesi Başkanlığı Görevleri


MADDE 43- (1) Özel Bakım Kuruluşları Dairesi Başkanlığının ve birimlerinin görevleri şunlardır:
a) Engelli Kuruluşları Birimi
1. Diğer kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ile gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerince açılacak engellilere yönelik yatılı ve gündüz Bakım Rehabilitasyon Merkezleri/Engelsiz Yaşam Merkezleri ve benzer nitelikteki kuruluşların yurt genelinde dengeli bir biçimde planlanmasını ve açılışlarını sağlamak,
2. Görev alanı kapsamında Engellilere yönelik kuruluşlarca yürütülen yatılı, gündüz, kısmi zamanlı hizmetler ile kuruluşlara ilişkin açılış, personel, işleyiş, ücretlendirme, devir, nakil, kapatma, denetleme, rehberlik etme ve izleme çalışmalarına ilişkin ilke, usul ve standartları belirlemek, bu yöndeki çalışmaları planlamak ve yürütmek, ilgili birimlerle işbirliği yapmak ve bu standartlara uyulmasını sağlamak,
3. Görev alanı ile ilgili olarak, sektörler arası işbirliği ve gönüllü çalışmalarını yürütmek, gündüz ve yatılı bakım hizmeti veren kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, sosyal amaçlı dernekler ve diğer sivil toplum kuruluşları ile özel sektör arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, proje, protokol hazırlama çalışmalarını koordine etmek,
4. Engellilere hizmet veren özel sektöre ait kuruluşların faaliyetlerine ilişkin teftiş raporlarını değerlendirmek, izlemek ve gerekli işlemleri yapmak,
5. Görev alanındaki konulara ilişkin verileri ve istatistiki bilgileri toplamak, periyodik olarak derlemek, değerlendirmek, ilgili birimlere iletmek, veri tabanı oluşturulmasına katkı sağlamak,
6. Özel sektöre ait kuruluşlarda hizmet alan ve 2828 sayılı Kanun’un ek 7 nci maddesi kapsamında giderleri Bakanlık tarafından karşılanmakta olan engelliler için yapılan ödemelere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, ödemelerin yapılması konusunda Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile koordinasyonu sağlamak,
7. Afet ve acil durumlarda, etkin bir şekilde gerekli önlemlerin alınabilmesi için il müdürlükleri ve bağlı kuruluşlarda olay sırasında yapılacak müdahale ve olay sonrasında iyileştirme çalışmalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

b) Yaşlı Kuruluşları Birimi
1. Diğer kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ile gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerince açılacak yaşlılara yönelik özel huzurevleri/gündüz yaşam merkezleri ve benzer nitelikteki kuruluşların yurt genelinde dengeli bir biçimde planlanmasını ve açılışlarını sağlamak,
2. Görev alanı kapsamında yaşlılara yönelik özel kuruluşlarca yürütülen yatılı, gündüz, kısmi zamanlı hizmetler ile kuruluşlara ilişkin açılış, personel, işleyiş, ücretlendirme, devir, nakil, kapatma, denetleme, rehberlik etme ve izleme çalışmalarına ilişkin ilke, usul ve standartları belirlemek, bu yöndeki çalışmaları planlamak ve yürütmek, ilgili birimlerle işbirliği yapmak ve bu standartlara uyulmasını sağlamak,
3. Görev alanı ile ilgili olarak, sektörler arası işbirliği ve gönüllü çalışmalarını yürütmek, gündüz ve yatılı bakım hizmeti veren kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, sosyal amaçlı dernekler ve diğer sivil toplum kuruluşları ile özel sektör arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, proje, protokol hazırlama çalışmalarını koordine etmek,
4. Yaşlılara hizmet veren özel sektöre ait kuruluşların faaliyetlerine ilişkin teftiş raporlarını değerlendirmek, izlemek ve gerekli işlemleri yapmak,
5. Görev alanındaki konulara ilişkin verileri ve istatistiki bilgileri toplamak, periyodik olarak derlemek, değerlendirmek, ilgili birimlere iletmek, veri tabanı oluşturulmasına katkı sağlamak.
6. Afet ve acil durumlarda, etkin bir şekilde gerekli önlemlerin alınabilmesi için il müdürlükleri ve bağlı kuruluşlarda olay sırasında yapılacak müdahale ve olay sonrasında iyileştirme çalışmalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

c) Bakım Turizmi Birimi
1. Engelli ve yaşlı bireylere yönelik bakım turizmi faaliyetlerine ilişkin araştırma ve incelemelerde bulunmak, yapılan çalışmalara katılmak, Genel Müdürlük bünyesinde bakım turizmine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
2. Görev alanındaki konulara ilişkin verileri ve istatistiki bilgileri toplamak, periyodik olarak derlemek, değerlendirmek, ilgili birimlere iletmek, veri tabanı oluşturulmasına katkı sağlamak.
(2) Daire Başkanlığı ve birimler, ilgisine göre Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı veya Daire Başkanınca kendisine verilen diğer görevleri de yerine getirir.