Kalite İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı Görevleri


MADDE 42- (1) Kalite İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığının ve birimlerinin görevleri şunlardır:
a) Risk Takip Birimi
1. İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi, iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde işlemesini sağlayacak tedbirleri Bakanlığın ilgili birimleriyle koordinasyon halinde sağlamak,
2. Genel Müdürlük faaliyetlerine yönelik risk analizi ve risk değerlendirme çalışmalarını Bakanlığın ilgili birimleriyle koordineli olarak yürütmek,
3. Genel Müdürlüğün görev ve sorumluluk alanı kapsamında etki, boşluk ve ihtiyaç analizi yaparak rapor hazırlamak, hazırlanan raporu ilgililerle paylaşmak,

b) Hizmet, Meslek Standartları ve Ölçütleri Birimi
1. Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda hizmet standartları, performans ve kalite ölçütlerini ilgili birimlerle koordinasyon halinde hazırlamak ve geliştirmek, bilgi ve verileri toplamak, izlemek ve değerlendirmek,
2. Mesleki Yeterlilik Kurumu ile Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda yapılacak çalışmalarda koordinasyonu sağlamak.

c) Bakım Hizmetleri Kalite Standartları ve Kalite Yönetim Birimi
1. Engelli, yaşlı ve bakıma gereksinim duyan bireylere, bakım ve rehabilitasyon hizmeti veren kuruluşlarda bakım hizmetleri kalite standartlarının geliştirilmesi ile bu standartların uygulanmasına dair gerekli iş ve işlemleri yürütmek,
2. Bakım Hizmetleri Kalite Standartlarının oluşturulması ve geliştirilmesine yönelik gerekli çalışma ve araştırmaları yapmak, bu konuda projeler geliştirmek ve yürütmek, kalite standartlarına dair gerekli kitap, rehber vb. belgeleri oluşturmak ve yayımlamak,
3. Bakım Hizmetleri Kalite Standartlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi için gerekli olan eğitimleri planlamak ve uygulamak,
4. Bakım ve rehabilitasyon hizmeti veren kuruluşlarda kurumsal ihtiyaç değerlendirmeleri yapmak ve değerlendirmeleri rapor halinde yayınlamak,
5. Bakım hizmetleri kalite standartlarına ilişkin değerlendirme faaliyetlerini yürütmek, takibini ve koordinasyonunu sağlamak.
(2) Daire Başkanlığı ve birimler, ilgisine göre Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı veya Daire Başkanınca kendisine verilen diğer görevleri de yerine getirir.