Evde Bakım ve Gündüz Hizmetleri Dairesi Başkanlığı


MADDE 41- (1) Evde Bakım ve Gündüz Hizmetleri Dairesi Başkanlığının ve birimlerinin görevleri şunlardır:
a) Evde Sosyal Hizmet Birimi
1. Yaşlıların ve bakıma ihtiyacı olan engellilerin, yaşamlarını evlerinden ve sosyal çevrelerinden ayrılmadan sürdürebilecekleri sosyal desteklerin verilmesi için gerekli mekanizmaları planlamak, var olanların standartlaştırılmasını sağlamak, uygulamaları takip etmek, geliştirmek, yaşanan sorunları ve çözüm yollarını araştırmak,
2. Engelli ve yaşlı bireylerin aktif ve bağımsız yaşam sürmeleri için ev ortamlarının iyileştirilmesini sağlayacak çalışmalarda bulunmak,
3. Engelli ve yaşlı bireylerin yatılı bakım kuruluşlarına yerleştirilmeksizin, kendi sosyal çevrelerinden, ailelerinden ve/veya evlerinden ayrılmadan bakım hizmetlerine ve evde bakıma destek hizmetlerine ulaşabilmelerine ilişkin politikaları geliştirmek, planlamak, bu konularda yaşanan sorunları ve çözüm yollarını araştırmak,
4. Engelli ve yaşlı bireylere yönelik sunulan evde bakım ve evde bakıma destek hizmetlerinde uygulamanın geliştirilmesi amacıyla personel, engelliler, yaşlılar, aileler, toplum ve diğer paydaşlara yönelik öneri, proje, program ve eğitimler hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak ve takibini yapmak,
5. Evde bakım hizmetleri ve evde bakıma destek hizmetlerini özel sektör, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, gönüllü kuruluşlar ve diğer paydaşlarla iş birliği içerisinde yürütmek.
6. Engelli ve yaşlı bireyler ile yakınlarına ev ortamında sunulan sosyal hizmetlere yönelik plan, program, rehber, kılavuz vb. hazırlanması ve geliştirilmesi faaliyetlerini yürütmek,
7. Evde bakım ve evde bakıma destek hizmetlerine ilişkin gezici bakım ekipleri, çağrı merkezleri, yatılı bakıcı çalıştırma vb. konularda koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,
8. Yaşlı Destek Programı’nın (YADES) uygulanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
9. Ev ortamında sunulan sosyal hizmetlerin genel işleyiş, kapsam ve içeriği gibi konularda ilgililere rehberlik yapmak.

b) Evde Bakım Birimi
1. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nun Ek 7nci maddesi kapsamında yapılan evde bakıma destek ödemelerine ilişkin hak sahiplerinin ve ilgililerin tespit edilmesi, takibi, değerlendirilmesi ve ödemeye ilişkin standartların geliştirilmesini sağlamak,
2. Evde bakıma destek ödemelerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, ödemelerin yapılması konusunda Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile koordinasyonu sağlamak,
3. Engellilerin evde bakımına destek ödemelerine ilişkin veri ve istatistikleri tutmak, analiz etmek ve raporlamak.
4. Evde bakıma destek ödemelerine ilişkin uygulamaya ve mevzuata yönelik görüş bildirmek.

c) Gündüz Sosyal Hizmet Birimi
1. Gündüz hizmeti sunan merkezlerde verilecek hizmetlerin içeriğine yönelik plan, program, rehber, kılavuz vb. oluşturmak, eğitim içeriklerini hazırlamak,
2. Engelli ve yaşlı bireylere yönelik sunulan gündüz hizmetlerinde uygulamanın geliştirilmesi amacıyla personel, engelliler, yaşlılar, aileler, toplum ve diğer paydaşlara yönelik öneri, proje, program ve eğitimler hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak ve takibini yapmak,
3. Gündüz hizmetleri ile ilgili veri ve istatistikleri tutmak, analiz etmek ve raporlamak,
4. Gündüz hizmetlerinden yararlananlara ve ailelerine yönelik psikososyal destek hizmetlerinin planlanmasını ve standartlarının oluşturulmasını sağlamak.
(2) Daire Başkanlığı ve birimler, ilgisine göre Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı veya Daire Başkanınca kendisine verilen diğer görevleri de yerine getirir.