Erişilebilirlik Dairesi Başkanlığı Görevleri


MADDE 39- (1) Erişilebilirlik Dairesi Başkanlığının ve birimlerinin görevleri şunlardır:
a) Binalar ve Açık Alanlar Birimi
1. Engellilerin ve yaşlıların binalarda ve açık alanlarda karşılaştıkları erişilebilirliğe ilişkin sorunların tespiti, çözüm yollarının araştırılması ve yaşanan sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, özel sektör, sivil toplum örgütleri ve diğer paydaşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalar yapmak,
2. Erişilebilirlik konusundaki uluslararası mevzuat ve standartlardaki gelişmeleri takip etmek, binalar, açık alanlar ve tüm yapılı çevrenin engelliler ve yaşlılar tarafından güvenli ve bağımsız kullanımını sağlamak amacına yönelik ulusal mevzuatın ve standartların belirlenmesi ve güncel ihtiyaçlar doğrultusunda değiştirilmesine yönelik çalışmalar yürütmek, uluslararası örnek uygulamaları araştırarak ulusal olarak uygulanabilecek modeller geliştirmek,
3. Genel Müdürlüğün yatırım programında yer alan kuruluş inşaat projelerinin izlemesini gerçekleştirmek,
4. Görev alanına giren konularda Bakanlık birimlerinin erişilebilirlikle ilgili çalışmalarına rehberlik yapmak, destek sağlamak.

b) Toplu Ulaşım Hizmetleri Birimi
1. Engellilerin ve yaşlıların toplu ulaşım hizmetlerinde karşılaştıkları erişilebilirliğe ilişkin sorunların tespiti, çözüm yollarının araştırılması ve yaşanan sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, özel sektör, sivil toplum örgütleri ve diğer paydaşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalar yapmak,
2. Erişilebilirlik konusundaki uluslararası mevzuat ve standartlardaki gelişmeleri takip etmek, toplu ulaşım hizmetlerinin engelliler ve yaşlılar tarafından güvenli ve bağımsız kullanımını sağlamak amacına yönelik ulusal mevzuatın ve standartların belirlenmesi ve güncel ihtiyaçlar doğrultusunda değiştirilmesine yönelik çalışmalar yürütmek, uluslararası örnek uygulamaları araştırarak ulusal olarak uygulanabilecek modeller geliştirmek.

c) Bilgiye Erişim Birimi
1. Engellilerin ve yaşlıların elektronik hizmetler, bilgi ve teknoloji altyapıları ile bilgilendirme hizmetlerinde karşılaştıkları erişilebilirliğe ilişkin sorunların tespiti, çözüm yollarının araştırılması ve yaşanan sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, özel sektör, sivil toplum örgütleri ve diğer paydaşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalar yapmak,
2. Erişilebilirlik konusundaki uluslararası mevzuat ve standartlardaki gelişmeleri takip etmek, elektronik hizmetlerin, bilgi ve teknoloji altyapılarının erişilebilirliği ile bilgilendirme hizmetlerinin engelliler ve yaşlılar tarafından güvenli ve bağımsız kullanımını sağlamak amacına yönelik ulusal mevzuatın ve standartların belirlenmesi ve güncel ihtiyaçlar doğrultusunda değiştirilmesine yönelik çalışmalar yürütmek, uluslararası örnek uygulamaları araştırarak ulusal olarak uygulanabilecek modeller geliştirmek,
3. Elektronik hizmetler ile bilgi ve iletişim teknolojilerine ve sistemlerine engelsiz erişimin teşvik edilmesi, kamu kurum ve kuruluşları ile diğer paydaşların gerekli düzenlemeleri yapmaları için çalışmalar yürütmek, ayrıca tasarım, geliştirme ve dağıtım çalışmalarının teşvik edilmesi ve bu teknoloji ve sistemlerden engellilerin faydalanmasına yönelik işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
4. Engellilik ve yaşlılık alanlarında erişilebilir dijital dönüşümün gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalara katkıda bulunmak,
5. Görev alanına giren konularda Bakanlık birimlerinin erişilebilirlikle ilgili çalışmalarına rehberlik yapmak, destek sağlamak.

ç) İzleme ve Koordinasyon Birimi
1. Erişilebilirlikle ilgili ulusal düzeyde izleme çalışmalarını yürütmek, illerde erişilebilirlik izleme ve denetleme komisyonlarınca yürütülen çalışmaları takip etmek,
2. Erişilebilirlikle ilgili toplumu bilgilendirmeye ve yükümlülere rehberlik etmeye yönelik yayın, eğitim vb. çalışmaları diğer birimlerle koordineli olarak yürütmek,
3. Erişilebilir uygulamaların hayata geçirilmesine ve yaygınlaştırılmasına yönelik olarak kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlerle işbirliği yapmak ve gerekli önlemlerin alınmasına yönelik öneriler geliştirmek,
4. Dairenin görev alanındaki konulara ilişkin verileri ve istatistiki bilgileri toplamak, periyodik olarak derlemek, değerlendirmek, ilgili birimlere iletmek, veri tabanı oluşturulmasına katkı sağlamak.
(2) Daire Başkanlığı ve birimler, ilgisine göre Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı veya Daire Başkanınca kendisine verilen diğer görevleri de yerine getirir.