Engelli Bakım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Görevleri


MADDE 40- (1) Engelli Bakım Hizmetleri Dairesi Başkanlığının ve birimlerinin görevleri şunlardır:
a) Resmi Kuruluş İşlemleri Birimi
1. Bakım ve desteğe ihtiyacı olan engellileri tespit etmek, süreli ve/veya sürekli bakım altına almak, korumak, günlük bakım ve rehabilitasyonunu sağlamak üzere ilke, esaslar ve standartların tespit edilmesine katkıda bulunmak, var olan uygulamaları koordine etmek, izlemek, değerlendirmek, yönlendirmek, denetlemek ve rehberlik etmek,
2. Engellilere yönelik Bakanlığa bağlı resmi yatılı merkezlerin, umut evlerinin ve benzer nitelikteki kuruluşların yurt genelinde dengeli bir biçimde planlanmasını ve açılışlarını sağlamak,
3. Bakanlığa bağlı Resmi kuruluşlarda engellilere yönelik yürütülen yatılı hizmetler ile kuruluşlara ilişkin yatırım planlama, açılış, personel, işleyiş, ücretlendirme, devir, nakil, kapatma, denetleme, rehberlik etme ve izleme çalışmalarına ilişkin ilke, usul ve standartları belirlemek, bu yöndeki çalışmaları planlamak ve yürütmek, ilgili birimlerle işbirliği yapmak ve bu standartlara uyulmasını sağlamak,
4. Engelli bakım kuruluşlarının faaliyetlerine ilişkin teftiş raporlarını değerlendirmek, izlemek ve gerekli işlemleri yapmak,
5. Bakanlığa bağlı kuruluşlarda gerçekleştirilmesi planlanan araştırma ve inceleme taleplerini değerlendirmek,
6. Taşra teşkilatına, dairenin görev alanına ilişkin olarak uygulamaya ve mevzuata yönelik görüş bildirmek.
7. Engellilerin bakım hizmetlerine ilişkin sorunları ve çözüm yollarını araştırmak, bu konuda uygulamanın geliştirilmesi amacıyla personel, engelliler, aileler ve topluma yönelik öneri, proje, program ve eğitimler hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak ve uygulatmak,
8. Engelli bakımı ile ilgili alternatif hizmet modelleri araştırmak ve geliştirmek.
9. Afet ve acil durumlarda, etkin bir şekilde gerekli önlemlerin alınabilmesi için il müdürlükleri ve bağlı kuruluşlarda olay sırasında yapılacak müdahale ve olay sonrasında iyileştirme çalışmalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
10. Genel Müdürlüğe bağlı kuruluşlar için tip projelerin geliştirilmesine ait yeni ihtiyaç programları hazırlamak, izlemek ve ilgili birimlerle işbirliği içinde bu projelerin gerçekleştirilmesini sağlamak.

b) Tertip ve Nakil İşlemleri Birimi
1. Bakıma ihtiyacı olan engellilerin kurum bakımına alınmasına yönelik yerleştirme ve nakil taleplerini değerlendirmek,
2. Bakanlığa bağlı olarak hizmet sunan kuruluşlarda genel işleyiş ve hizmetler konusunda rehberlik yapmak.

c) Gündüz Kuruluş İşlemleri Birimi
1. Bakanlığa bağlı Resmi kuruluşlarda engellilere yönelik yürütülen gündüz ve kısmi zamanlı hizmetler ile bu hizmet birimlerine ilişkin açılış, personel, işleyiş, ücretlendirme, devir, nakil, kapatma, denetleme, rehberlik etme ve izleme çalışmalarına ilişkin ilke, usul ve standartları belirlemek, bu yöndeki çalışmaları koordine etmek, ilgili birimlerle işbirliği yapmak ve bu standartlara uyulmasını sağlamak,
2. Engellilere yönelik Bakanlığa bağlı gündüz yaşam merkezlerinin yurt genelinde dengeli bir biçimde planlanmasını ve açılışlarını sağlamak,
3. Gündüz yaşam merkezlerinin faaliyetlerine ilişkin teftiş raporlarını değerlendirmek, izlemek ve gerekli işlemleri yapmak,
4. Gündüz yaşam merkezlerinde gerçekleştirilmesi planlanan araştırma ve inceleme taleplerini değerlendirmek.
(2) Daire Başkanlığı ve birimler, ilgisine göre Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı veya Daire Başkanınca kendisine verilen diğer görevleri de yerine getirir.