Araştırma Geliştirme ve İstatistik Dairesi Başkanlığı Görevleri


MADDE 38- (1) Araştırma Geliştirme ve İstatistik Dairesi Başkanlığı’nın birimleri ve görevleri şunlardır:
a) İstatistik ve Veri Analizi Birimi
1. Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin istatistiki verileri toplamak, analiz etmek ve raporlamak, veri tabanına ilişkin çalışmaları ilgililer ile koordinasyon halinde yürütmek,
2. Veri ve istatistik alanlarındaki ulusal ve uluslararası gelişmeler çerçevesinde ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmalar yürütmek,
3. Kamu kurum ve kuruluşlarına, engelli ve yaşlı bireylere yönelik hizmetlere ilişkin veri derleme yöntemlerini, tanım ve değişkenlerini belirlemede rehberlik etmek ve kayıt sistemlerinin geliştirilmesini teşvik etmek,
4. İstatistik bültenini düzenli olarak yayınlamak ve geliştirmek, istatistik talebine ilişkin dilekçe, yazı ve sözlü soruları yanıtlamak,
5. Strateji Geliştirme Başkanlığından gelen istatistiki veri taleplerinin karşılanması amacıyla Genel Müdürlük içerisinde koordinasyonu sağlamak.

b) Strateji Geliştirme Birimi
1. Genel Müdürlüğün vizyon, misyon, stratejik amaç ve hedeflerini belirleme çalışmalarını koordine etmek, politika ve stratejilerini geliştirme çalışmalarına katılmak, uygulamayı izlemek, Bakanlık stratejik plan hazırlık çalışmalarına katılmak, stratejik yönetim süreci uygulamalarını yürütmek, takip etmek, sonuçları raporlamak ve ilgili birimlere iletmek,
2. Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlık eylem planlarına ilişkin bilgi ve verileri ilgili birimlerden toplamak ve Genel Müdürlük görüşünü oluşturmak,
3. Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin konularda kalkınma planları, stratejik planlar ve ulusal eylem planlarına, diğer benzer politika belgeleri ve planlar ile ulusal programlarda yer alan tedbirlere ilişkin bilgi ve verileri ilgili birimlerden toplamak ve Genel Müdürlük görüşünü oluşturmak,
4. Genel Müdürlüğün görev alanına giren, soru önergeleri, bilgi talepleri, sunum, danışma ve denetim raporları gibi bilgi ve görüş taleplerinin koordinasyonunu sağlamak
5. Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda yapılan protokollere ilişkin bilgi ve verileri ilgili birimlerden toplamak ve raporlamak.
c) Proje İzleme Değerlendirme ve Araştırma Birimi
1. Genel Müdürlükçe yürütülen veya katkı sunulan projelere ilişkin süreçleri takip etmek, bunlarla ilgili bilgi, belge, rapor, veri vb. toplamak, Genel Müdürlük içerisinde proje geliştirme, proje yürütme ve yürütülen projelere ilişkin bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak,
2. Gönüllü hizmetlerini teşvik etmek, geliştirmek için eğitim programları ve projeler hazırlamak, çalışmalar yapmak, yapılan çalışmalara katkıda bulunmak ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla bu konularda işbirliği ve koordinasyon yapmak,
3. Avrupa Birliği ile mali ilişkiler çerçevesindeki operasyonel programların takibini, duyurusunu yapmak, ilgili fonların kullanılmasını Bakanlığın ilgili birimi ile iş birliği içerisinde koordine etmek,
4. Avrupa Birliği ile mali ilişkiler çerçevesindeki operasyonel programlar kapsamında desteklenecek proje ve faaliyetlere ilişkin olarak, proje çağrıları ve yönlendirmelerini Bakanlığın ilgili birimi ile iş birliği içerisinde yapmak,
5. Avrupa Birliği ile mali ilişkiler çerçevesindeki operasyonel programlar kapsamında kabul edilen projelere ilişkin süreçlerin kontrol, izleme ve değerlendirmelerini Bakanlığın ilgili birimi ile iş birliği içerisinde yapmak,
6. Avrupa Birliği mali yardımlarının sektörel ve operasyonel olarak izlenmesi kapsamındaki takip, koordinasyon ve katılım süreçlerine dair iş ve işlemleri Bakanlığın ilgili birimi ile iş birliği içerisinde yürütmek,
7. Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası toplantılar düzenlemek, aynı alanda faaliyetlerde bulunan uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak inceleme ve araştırma yapmak veya yaptırmak, bu konuda proje teklifleri hazırlamak veya hazırlatmak,
8. Engel grupları içinde ihtiyaçları farklılaşan engellilere özgü sorunların tespiti ve hizmetlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için ulusal ve uluslararası araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, teklifler hazırlamak,
9. Genel Müdürlüğün ihtiyaç duyduğu bilişim uygulamalarının geliştirilmesi, etkin ve verimli şekilde kullanılması ve gerektiğinde teknik destek sağlanması gibi hizmetleri Bakanlık Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile koordineli yürütmek.
10. Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin konularda, uluslararası göç hareketleri sonucu ülkemize gelen geçici koruma statüsündeki kişilerin durumlarına ilişkin çalışmalara katkıda bulunmak.

ç) Uluslararası İlişkiler Birimi
1. Genel müdürlüğün görev alanına ilişkin konularda uluslararası faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla ilişkilerini Bakanlığın ilgili birimi ile koordinasyon halinde yürütmek,
2. Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda uluslararası sözleşmelere ve Avrupa Birliği mevzuatına uyum için gerekli çalışmaları yürütmek,
3. Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme gereği hazırlanacak olan ulusal raporlamalar kapsamında koordinasyon, hazırlık ve söz konusu raporların uluslararası platformda müzakere edilmesi süreçlerine yönelik iş ve işlemleri yürütmek,
4. Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’nin ulusal düzeyde etkin bir şekilde uygulanmasının ve izlenmesinin teşvik edilmesine yönelik politika ve stratejilerin belirlenmesi ve mevzuatın Sözleşme ile uyumlaştırılması çalışmalarının koordine edilmesine ve yürütülmesine dair iş ve işlemleri gerçekleştirmek,
5. Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’nin uygulanmasının ve izlenmesinin teşvik edilmesine yönelik farkındalık çalışmalarını yürütmek,
6. BM mekanizmaları ve kuruluşları tarafından engellilik kapsayıcı politikalar oluşturulmasına ve izlenmesine yönelik yürütülen raporlama, toplantı vb. faaliyetlere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
7. Genel Müdürlüğün görev alanı çerçevesinde ülkelerle yapılan işbirliklerini bakanlığın ilgili birimleri ile koordineli bir şekilde yürütmek, görüşmeler kapsamında bilgi ve deneyim paylaşımı, kuruluş ziyaretlerinin organizasyonu vb. faaliyetlere dair iş ve işlemleri yürütmek,
8. Engellilik kapsayıcı ulusal politikaların ve uygulamaların geliştirilmesi, değerlendirilmesi ve izlenmesine yönelik oluşturulacak üst kurul, danışma kurulu, çalışma gruplarının koordinasyon, raporlama ve sekretarya iş ve işlemlerini yürütmek,

d) Mevzuat Takip Birimi
1. Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin mevzuat değişikliklerini izlemek, Genel Müdürlük bünyesinde gerekli bilgilendirmeyi yapmak,
2. Bakanlık birimleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının hazırladıkları mevzuat taslaklarına ilişkin görüş bildirmek, Genel Müdürlüğün görüşüne esas olmak üzere ilgililerden görüş toplamak,
3. Genel Müdürlükçe hazırlanan mevzuat taslaklarına ilişkin Bakanlık birimleri ile diğer ilgililerin görüşlerini toplamak,
4. Genel Müdürlük bünyesinde mevzuat hazırlanması ve yayımlanmasına ilişkin iş ve işlemleri koordine etmek ve yürütmek,
(2) Daire Başkanlığı ve birimler, ilgisine göre Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı veya Daire Başkanınca kendisine verilen diğer görevleri de yerine getirir.