Etik Komisyonu

Komisyon Üyeleri
Hakkı ÖZTÜRKMüsteşar Yardımcısı Vekili (Komisyon Başkanı)
Sebiha BAŞARANEngelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı (Üye)
Ali Nazmi UZUNDestek Hizmetleri Dairesi Başkan Vekili (Üye)
Durmuş Ali DALDALLIAile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü - Daire Başkanı (Üye)
Kenan TopçuÇocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü - Sosyal Çalışmacı (Etik Eğitmeni)
Etik Eğiticiler
Adı ve Soyadı

Kenan Topcu

Görevi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı - Etik Komisyonu Üyesi- Etik Eğiticisi

Doğum Yeri ve Yılı

Bayat - 1967

Öğrenim Durumu

1973-1978 Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu(Ankara)

1978-1981 Bahçelievler Ortaokulu (Ankara)

1981-1984 Bahçelievler Cumhuriyet Lisesi(Ankara)

1984-1988 Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler

Yüksekokulu

1997-1998 Devlet Lisan Okulu (Almanca)

2012-2014 Başkent Üniversitesi Aile Danışmanlığı Sertifika Programı

Halen Görev Yaptığı Birim

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim ve Toplumsal Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

Halen Bulunduğu Görev Unvanı

Sosyal Çalışmacı/Sosyal Hizmet Uzmanı

Hizmet Süresi

24 Yıl

Bulunduğu Memuriyetler

30.11.1992-16.03.1994 tarihleri arasında SHÇEK Bolu İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Sosyal Çalışmacı,

16.03.1994-21.10.2002 tarihleri arasında SHÇEK Genel Müdürlüğü Eğitim Merkezi Başkanlığı Sosyal Çalışmacı,

21.10.2002-25.10.2002 tarihleri arasında SHÇEK Genel Müdürlük Müşaviri,

25.10.2002-19.12.2002 tarihleri arasında SHÇEK Genel Müdürlüğü Eğitim Merkezi Başkanlığı Şube Müdürü,

19.12.2002 tarihinden itibaren SHÇEK Genel Müdürlüğü Eğitim Merkezi Başkanlığında Sosyal Çalışmacı kadrosunda olup, Bakanlık Makamının 25.05.2004 tarih ve 111 onayı ile Şube Müdür Vekili ,

2008 Aralık 2011 SHÇEK Etik Komisyonu Üyesi ve Etik Eğiticisi,

Bakanlık Makamının 09.12.2011 tarih ve 1188 sayılı Onayı ile Bakanlık Etik Komisyonu Üyesi,

Ekim 2011tarihinden itibaren Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim ve Toplumsal Destek Hizmetleri

Daire Başkanlığı’nda Sosyal Çalışmacı olarak görev yapmaktadır.

Katıldığı Kurslar

Sokak Çocukları Eğitici Eğitimi-1994

HIV/AIDS ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Eğitici Eğitimi -1998

Etkili İletişim Teknikleri-1999

Drama Eğitim Programı-2001

Toplam Kalite Yönetimi-2004

Etkili İletişim Teknikleri ve Stresle Başetme Yolları-2004

VIII.Beş Yıllık Kalkınma Planı Sosyal Hizmetler Alt Komisyonu Raportörü

HIV/AIDS ve Cinsel Yolla Bulaşan Diğer Enfeksiyonlar Eğitici Eğitimi-2006

T.C.Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu ve TÜSSİDE İşbirliğinde Eğiticilerin Eğitimi konulu uygulamalı çalışma programı- 18-24 Ekim 2008

Etik Eğiticisi Programı- Ekim/Kasım 2008

TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç KaliteTetkik Eğitimi-30.03-01.04 2010

Etik Sözleşmesi

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla;

  • Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmayı,
  • Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,
  • Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,
  • Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi,
  • Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,
  • Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikayet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,
  • Kamu Görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.
Başvuru

BAŞVURU:

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik;

Madde 31: 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına İlişkin Kanunda belirlenen esaslara göre, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye'de oturan yabancı gerçek kişiler başvuruda bulunabilirler.

Herhangi bir nedenle Türkiye'de bulunup da başvuru nedeni sayılan etik ilkelerden birisine aykırı davranıldığına tanık olan yabancı, başvuru hakkı açısından Türkiye'de oturuyor kabul edilir. Başvuruda bulunmak için başvuranın menfaatinin etkilenmesi koşulu aranmaz.

Ancak, kamu görevlerini karalama amacı güttüğü açıkça anlaşılan ve başvuranın kimliği tespit edilemeyen başvurular değerlendirmeye alınmaz. 

Yargı organlarınca incelenmekte olan veya karara bağlanmış bulunan uyuşmazlıklar hakkında kurula veya yetkili disiplin kurullarına başvuru yapılamaz. İnceleme sırasında yargı yoluna gidildiği anlaşılan başvuruların işlemi durdurulur. Daha önce kurulca işlenmiş şikayet konusu, yeni kanıtlar gösterilmedikçe bir daha şikayet konusu yapılamaz ve incelenemez.

Başvuru biçimleri

Madde 32- Başvurular;

a)Yazılı dilekçe

b)Elektronik posta

c)Tutanağa geçirilen sözlü başvuru yolları ile yapılır.

Başvuru Usulü

Madde 33- Başvuru, gerçek kişiler tarafından adı, soyadı, oturma yeri veya iş adresi ile imzayı kapsayan dilekçeler ile en az genel müdür ve Kurulca genel müdür düzeyinde oldukları kabul edilen EK-2 listede bulunan unvanlarda bulunanlar için kurul başkanlığına, diğer görevliler için ise kurum yetkili disiplin kurullarına yöneltilmek üzere ilgili kurum amirliğine yapılır.

Dilekçede, etik ilkeye aykırı davranış iddiasına ilişkin bilgi ve belgeler açık ve ayrıntılı olarak belirtilir. Elde bulunan belgeler dilekçeye eklenir. Başvuru konusu aykırı davranış iddiası, kişi, zaman ve yer belirtilerek somut biçimde gösterilir.

Başvuru dilekçelerinin daktilo ile yazılması ve bilgisayar çıktısı olması koşulu aranmaz. Dilekçelerin okunaklı ve anlaşılır olması yeterlidir. Başvurunun Kurul kayıtlarına geçtiği tarih, başvuru tarihidir. Başvuru dilekçeleri posta yoluyla da Kurula gönderilebilir. Bu durumda dilekçenin Kurul kayıtlarına geçtiği tarih süre başlangıcına esas alınır. Başvurunun tutanağa geçirilmek kaydıyla sözlü yapılması durumunda başvuranın imzası ve adresi de tutanağa alınır.

Elektronik ortamda yapılacak başvurular

Madde 34- Başvurunun; gerçek kişiler tarafından elektronik posta yoluyla yapılması halinde, başvuru sahibinin adı ve soyadı, oturma yeri ve iş adresi belirtilir. Türkiye'de oturan yabancıların bu yolla yaptıkları başvurularda, pasaport numarası ve uyruğu gösterilir. Elektronik posta yolu ile yapılacak başvurularda, başvurunun Kurulun elektronik posta adresine ulaştığı tarih başvuru tarihidir.