Ş.Urfa İlinde Sportif Ve Sosyal Faaliyetler İle Gençlerin Toplumsal Hayata Katılımı Projesi

Ş.Urfa İlinde Sportif Ve Sosyal Faaliyetler İle Gençlerin Toplumsal Hayata Katılımı Projesi

 

18 Haziran 2008 tarih ve 26910 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 2008-2012 yıllarını kapsayan, ülke genelinde insan gücü ve doğal kaynakların kalkınma hedefleri doğrultusunda bir araya getirilmesi, toplumun tüm kesimlerinin hizmetine sunulması ve mekânsal dengelerin kurularak refahın ülke sathına dengeli dağılımının sağlanması amacına yönelik olarak hazırlanan GAP Eylem Planı'nda Genel Müdürlüğümüze "Sosyal Gelişmenin sağlanması" ekseninde "Gençlerin ekonomik ve sosyal hayata aktif katılımları sağlanması" görevi verilmiştir.

 

Bu doğrultuda "Şanlıurfa İlinde Sportif ve Sosyal Faaliyetler İle Gençlerin Toplumsal Hayata Katılımı Projesi" hazırlanarak 2009 yılı Yatırım Programında yer almıştır. Söz konusu projenin içeriği itibariyle ihale sürecinin yerel düzeyde yapılmasının daha uygun olacağı değerlendirildiğinden 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 6. Maddesi hükmü gereğince ve Sn.Hayati YAZICI'nın onayıyla projenin yürütülmesi için Genel Müdürlüğümüzün 2009 yılı bütçe kanuna konulmuş olan 365.000 TL, 22.05.2009 tarihinde ödeme emri düzenlenerek Şanlıurfa Valiliği İl Özel İdaresine aktarılmıştır.

 

Projenin Hedefi


Bu proje ile birlikte; gençlerin sosyal, kültürel ve sportif anlamda çeşitli faaliyetlere katılmaları yoluyla toplumsal etkileşimin sağlanması hedeflenmektedir.

 

Projenin Amacı


Proje kapsamında, Şanlıurfa ilinde bulunan gençlerin sosyal aktivitelere katılımını teşvik etmek, öz güven duygularını ve yeteneklerini geliştirmek, sosyalleşmelerine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

 

Proje Süreci


Proje kapsamında, her ilçeden oluşturulacak takımlar ile il merkezinde 3 gün süren geniş katılımlı etkinlikler düzenlenerek sosyal kaynaşma sağlanması planlanmaktadır. Söz konusu proje devam etmekte olup yapılan görüşmelerde proje için çalışmaların sürdüğü ifade edilmiştir.