Mali Hizmetler Uzmanlarının Kadrolarının Dağılımına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı

BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2006/10103
22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunla ihdas edilen (800) adet mali hizmetler uzmanı ve (400) adet mali hizmetler uzman yardımcısı kadrolarının derecelerinin değiştirilerek kamu kurumlarına ekli listede belirtildiği şekilde ve sayıda tahsis edilmesi ile 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerin ilgili bölümlerine söz konusu kadroların eklenmesi; Maliye Bakanlığı’nın 13/2/2006 tarihli ve 1980 sayılı yazısı üzerine, 5436 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 20/2/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
  20/2/2006 Tarihli ve 2006/10103 Sayılı Kararnamenin Eki