Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Kanuni Dayanak

08.06.2011 tarih ve 27958 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 633 sayılı KHK’nin 6. Maddesinin j bendi ve  18. Maddesine istinaden kurulmuştur.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin görevleri

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

a) Bakanlığın basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenen usul ve esaslara göre yürütülmesini sağlamak,

b)  Bakanlık ve bağlı kurumlar hakkında medyada(yazılı, görsel, işitsel ve internet ortamında) çıkan haber, yorum ve eleştirileri izlemek, ilgili makamları bilgilendirmek, acil müdahale gerektiren haberler hakkında işlem başlatılması için gerekli düzenlemeleri ve takibi yapmak,

c) Cevap ve düzeltme hakkı gerektiren haberlerle ilgili Hukuk Müşavirliği ve diğer ilgili birimlerle koordineli olarak çalışmak,

ç) Bakanlık merkez teşkilatı birimlerine basın yayın organları tarafından yapılan çekim, röportaj, programa davet vb. talepleri değerlendirerek, gerekli izin işlemlerini yürütmek,

d) Bakanlığın etkinlik ve organizasyonlarında fotoğraf, kamera çekimi, editing, grafik tasarım işlemlerini yapmak, bunları arşivlemek,

e) Bakan adına özel günlere ilişkin mesajlar hazırlamak,

f) Basın yayın organları ile olan ilişkileri düzenlemek, 
g) Protokolde basın ve halkla ilişkilerle ilgili çalışmalara katılmak,
h) Basın haberleri, basın bültenleri ve basın duyuruları hazırlamak ve yayınlanması amacıyla ilgili medya kuruluşlarına göndermek,

ı) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ilgili birimlere havalesini yapmak, başvuruları etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak,

i) Başbakanlık İletişim Merkezi(BİMER) kanalı ile yapılan başvuruları değerlendirmek, ilgili birimlere havalesini yapmak, başvuruları etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak,

j) Vatandaşların mektup, e-mail, telefon vb. yollarla ilettikleri talep, şikayet, görüş ve önerilerine ilişkin başvuruları almak, ilgili birimlere havalesini yapmak, başvuruları etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak,

k) Çağrı merkezleri aracılığı ile vatandaşların talep ve şikayetlerini almak, mesleki rehberlik ve danışmanlık yapmak, acil durumlarda emniyet, jandarma birimleri ve/veya Acil Müdahale Ekip Sorumluları ile iletişim kurulmak suretiyle müdahale edilmesini sağlamak,

l) Çağrı merkezlerini koordine etmek, uygulamaları izlemek, nitelikli hizmet verilebilmesi için gerekli önlemleri almak,

m) Görev alanı ile ilgili olarak mevzuatla verilen diğer görevleri yürütmek,

n) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

EK (1) TEŞKİLAT ŞEMASIHalkla İlişkiler Birimi Telefon: (0312) 705 53 43
Çağrı Merkezi ve Alo 183 : (0312) 705 53 43
Halkla İlişkiler Birimi Fax: (0312) 705 53 49
 
Basın Birimi Telefon: (0312) 705 41 75
Basın Birimi Fax: (0312) 705 41 87